Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Zymonik"

Gwarancja producencka

Czytaj za darmo! »

Istotną rolę w pozyskiwaniu zaufania konsumentów odgrywa przyznawanie im przez producentów wyrobów dodatkowych uprawnień, niezależnie od tych, które posiadają z mocy ustawy.We współczesnym obrocie gospodarczym coraz bardziej zauważalny jest wzrost wymagań związanych z jakością oferowanych produktów. Przedsiębiorcy chcąc podołać wymaganiom, które stawia przed nimi konkurencyjny rynek, są zobl[...]

Odpowiedzialność za produkt w kodeksowych rozwiązaniach reklamacyjnych

Czytaj za darmo! »

Wejście w życie regulacji procesu sprzedaży konsumenckiej ograniczyło wprawdzie zakres zastosowania kodeksowych rozwiązań reklamacyjnych, jednak w dalszym ciągu mają one duże znaczenie w obrocie gospodarczym.Przedsiębiorstwa chcąc sobie zapewnić lojalność i satysfakcję klientów muszą pamiętać, że tworzą dla nich nie fizyczne wyroby oraz świadczą usługi, ale dostarczają im odpowiednią wartość.[...]

Pojęcie konsumenta w regulacjach organizacyjno - prawnych unijnych i krajowych

Czytaj za darmo! »

Mimo że coraz częściej mówi się o ochronie konsumenta, dalej nie wiadomo kto nim jest. Wprowadzenie Ochrona konsumenta, jako słabszej strony rynku, obecnie jest jednym z najważniejszych celów regulacji organizacyjno-prawnych Wspólnoty Europejskiej. Proces ten jest realizowany już od lat 70., czyli od momentu opracowania i wprowadzania w życie programów konsumenckich1. W dobie globalizacji gospodarki oraz rosnącej konkurencji, szczególnego znaczenia nabierają wzajemne relacje zachodzące pomiędzy głównymi uczestnikami procesów rynkowych: konsumentami i przedsiębiorcami. Każdego dnia zawierają oni między sobą umowy handlowe. Zasięg ich obowiązywania niejednokrotnie sięga poza granice państwowe. Tak więc ich znaczenie dla światowego handlu jest z całą pewnością niepodważalne. [...]

Prawo konsumenta do informacji w usługach turystycznych


  Prawo informacyjne dość często ulega wypaczeniu na skutek sprzedaży turystom usług, których jakość nie spełnia ich oczekiwań.Współczesny rynek został ukształtowany przez wzajemne stosunki zachodzące pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Każdego dnia zawierają oni ze sobą tysiące umów. Przedmiotem wielu z nich są różnorakie usługi. Związane jest to m.in. z dynamicznym rozwojem sektora usług, w tym usług turystycznych. Trzeba jednak mieć na względzie, że rynek usług turystycznych jest bardzo związany z sytuacją polityczno-gospodarczą krajów, co rzutuje na przewidywalność i ryzyko podejmowanych decyzji zarówno ze strony konsumenta-turysty, jak i przedsiębiorcy. Kluczowym problemem w relacjach przedsiębiorca- konsument była, jest i będzie wiedza o sprzedawanym oraz nabywanym produkcie, a także o jego pełnej specyfikacji. Podobnie dzieje się podczas procesu zawierania kontraktów na usługi turystyczne. Organizacje gospodarcze z branży turystycznej mają z reguły szeroką wiedzę o otoczeniu, w którym działają i podejmują strategiczne decyzje związane ze swoim przedsiębiorstwem. Konsumenci usług turystycznych zaś, będąc bierną stroną rynku, zazwyczaj nie dysponują dostateczną wiedzą o zasadach i unormowaniach nimi rządzących. Baczna obserwacja zjawisk zachodzących podczas zawierania umów sprzedaży potęguje przekonanie o bardzo powierzchownej wiedzy konsumenckiej w tym zakresie. To w tym obszarze złamanie informacyjnego prawa konsumenta do produktu, jakim jest usługa, może skutkować poważnymi konsekwencjami m.in. w postaci utraty zaufania do niesolidnego kontrahenta, a co gorsze - zagrożeniem zdrowia, a nawet życia niedoinformowanego konsumenta-turysty. Pomimo, że branża turystyczna może stanowić niepowtarzalną szansę dla niejednego usługodawcy na ugruntowanie swojej pozycji rynkowej, wielu z nich nie przykłada odpowiedniej wagi do jakości świadczonych przez siebie usług, nie wywiązując się przy tym z obowiązku informacyjn[...]

Zmiany dotyczące reklamacji w nowej ustawie o prawach konsumenta DOI:10.15199/46.2015.10.3


  Nowe rozwiązanie w większości odpowiada aktualnym potrzebom stron uczestniczących w umowie sprzedaży.Wprowadzenie Zmienność otoczenia sprawia, że coraz częściej podejmowanym tematem w naukach o zarządzaniu jest zmiana1. Jak pisze Mincberg2:"Bez wzmianki o życiu w epoce przemian nie może się obejść chyba żadna przemowa na temat zarządzania". Tofler stwierdził, że słowo "zmiana" jest kluczem przemian, gdyż bezustannie zmieniają się wymagania3. Przedsięwzięcia lat 70-90 XX wieku, określane mianem "turbulencji", doprowadziły do zmiany utrwalonego przez wieki porządku gospodarczego i społecznego4. Nowe reguły gospodarowania objęły swoim zasięgiem m.in. wiedzę, i to nie tylko wytwórców dóbr, ale także ich konsumentów. Do największych jednak zmian przyczyniły się technologie cyfrowe, które zmieniły procesy gromadzenia i udostępniania informacji. Umożliwiły one nie tylko funkcjonowanie elektronicznego biznesu (e- -bizness), ale także elektronicznego handlu (e-commers) 5. Działania związane ze zmianą są podejmowane m.in. ze względu na potrzebę dopasowania regulacji organizacyjno-prawnych do rzeczywistości. Jak twierdzi Drucker ważna jest przy tym szybkość zmian6. 1 Mincberg H., Zarządzanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012; Parastuty Z., Schwarz E.J., Breinenecker R.J., Harms R., Organizational change a review of theoretical conceptions that young firmchange, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2015. 2 Mincberg, op.cit., s. 223. 3 Tofler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997. 4 Ansoff H., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985; Tapscott D., Gospodarka cyfrowa. Nadzieje iniepokoje ery świadomości systemowej, Business Press, Warszawa 1998; Parastuty i inn., op. cit. 5 Tapscott D., Mincberg H., op.cit. 6 Drucker P., Zarządzanie w czasach burzliwych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995. Pod koniec 2014 roku weszła w życie ustawa o prawach konsumenta7. Zmienia ona relacje między sprzedawcami i konsument[...]

Próba oceny jakości innowacyjnych rozwiązań dotyczących reklamacji w ustawie o prawach konsumenta z 2014 roku DOI:10.15199/48.2017.2.3


  An attempt to assess the quality of innovative solutions concerning complaints in the Consumer Rights Act of 2014 Streszczenie Celem artykułu jest ocena jakości funkcjonowania nowych przepisów reklamacyjnych w aktualnej ustawie o prawach konsumenta. Zastosowaną metodą badawczą jest przegląd opinii w bieżących publikacjach, popartych wycinkiem autorskich badań pilotażowych. Wyniki badań pozwoliły na opracowanie modelu wad i zalet nowego rozwiązania, a także na naszkicowanie kierunków zmian doskonalących. Zdaniem autora, działania doskonalące powinny uwzględnić m.in. roszczenie odpowiedzialności za jakość produktu, uproszczenie i doprecyzowanie procedury roszczeń konsumenckich oraz zwiększenie kompetencji instytucji konsumenckich. Summary - The aim of this article is to assess the quality of the functioning of new complaint regulations in the current law on consumer rights. Applied testing method is a review of opinions in current publications supported by a fragment of author's own introductory studies. The results of research made it possible to create a model of advantages and disadvantages of the new solution and to indicate the direction of improvement changes. According to the author, improvement actions should take into account: extension of responsibility for product quality, simplifying and prevising the procedures for consumer claims and increasing the competence of consumer organizations. Słowa kluczowe jakość, innowacja, ustawa, konsument, reklamacja. Keywords- quality, innovation, law, consumer, complaint[...]

 Strona 1  Następna strona »