Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA BRZEZIŃSKA"

Analiza możliwości przyjmowania ścieków opadowych w biologicznych oczyszczalniach miejskich Część I. Charakterystyka ilości i jakości ścieków ogólnospławnych na przykładzie Łodzi

Czytaj za darmo! »

Kanalizacja ogólnospławna jest systemem, którym odpływają wszystkie rodzaje ścieków powstających na terenach zurbanizowanych. Odbiorcą ich jest oczyszczalnia, projektowana zgodnie z obowiązującymi zasadami. Wprzypadku kanalizacji ogólnospławnej skład ścieków ulega znacznym zmianom podczas opadów. Zmienia się nie tylko ilość dopływających ścieków, ale przede wszystkim ich skład spowodowany d[...]

Analiza możliwości przyjmowania ścieków opadowych w biologicznych oczyszczalniach miejskich (na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej - GOŚ-ŁAM)

Czytaj za darmo! »

Jednym z podstawowych warunków poprawnego działania ekosystemu wodnego w środowisku jest konieczność utrzymania czystości jego zasobów na odpowiednim poziomie. W ostatnich latach prawo unijne oraz polskie wykazują dużą restrykcyjność w odniesieniu do wartości wskaźników zanieczyszczenia odbiorników wodnych. Polega ono przede wszystkim na podniesieniu sprawności usuwania zanieczyszczeń związ[...]

Analiza możliwości przyjmowania ścieków opadowych w biologicznych oczyszczalniach miejskich (na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej - GOŚ-ŁAM)

Czytaj za darmo! »

Poprawna eksploatacja oczyszczalni ścieków w czasie pogody suchej jest z reguły gwarancją odpowiedniego jej przygotowania na przyjęcie większej ilości ścieków w czasie opadów. Wiąże się to również z wykorzystaniem istniejącego zazwyczaj zapasu przepustowości oczyszczalni. W optymalnej sytuacji wszystkie spływy opadowe kierowane do kanalizacji ogólnospławnej powinny być poddawane procesowi b[...]

Unieszkodliwianie ścieków z systemów kanalizacji ogólnospławnej

Czytaj za darmo! »

Przeanalizowano proces unieszkodliwiania ścieków ogólnospławnych w biologicznych oczyszczalniach miejskich na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Przedstawiono wyniki własnych badań ilości i składu ścieków ogólnospławnych. Wyniki symulacji komputerowej procesu oczyszczania ścieków osadem czynnym podczas pogody mokrej pozwoliły na wyznaczenie optymalnej przepustowości stopni[...]

Problemy monitoringu i modelowania systemów kanalizacyjnych na przykładzie Łodzi DOI:10.15199/17.2016.1.3


  W oparciu o doświadczenia w zakresie monitoringu jakościowego i ilościowego ścieków oraz monitoringu opadów, a także analizy symulacyjne funkcjonowania łódzkiego systemu kanalizacyjnego omówiono korzyści i problemy wynikające z zastosowania tego typu podejścia przy podejmowaniu decyzji związanych z modernizacją sieci kanalizacyjnych. Wykorzystanie modeli symulacyjnych, skalibrowanych w oparciu o dane z monitoringu pozwala na wnikliwą analizę funkcjonowania systemu i jego wpływu na środowisko. Dane uzyskane ze skalibrowanych modeli pozwolą w przyszłości podejmować decyzje np. o wdrażaniu systemów RTC i tworzenia modeli zintegrowanych, narzędzi bardzo efektywnych w tworzeniu w pełni zrównoważonych systemów kanalizacyjnych.1. Wprowadzenie W obecnym czasie cele, jakie powinien spełniać system kanalizacyjny, zostały podporządkowane idei zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony system kanalizacyjny powinien spełniać warunki: - bezpieczeństwa hydraulicznego z uwzględnieniem hydrologii zlewni, - bezpieczeństwa ekologicznego odbiornika, ● bezpieczeństwa dla zdrowia publicznego, - zachowania i poprawy walorów krajobrazowych. Wynika z tego konieczność powiązania wielu aspektów, które były dotąd często pomijane lub uwzględniane osobno. W przypadku dwóch pierwszych warunków napotkano przy tym na trudności we właściwym ich zdefi niowaniu i udokumentowaniu w konkretnych przypadkach. Najczęściej więc ocena funkcjonowania systemów kanalizacyjnych opierała się do niedawna o obserwacje eksploatacyjne lub oceny i obliczenia uproszczone. Postęp w omawianej tematyce przyniosły, zarówno modyfi kacja i rozszerzenie prawodawstwa (w tym w UE), jak też rozwój technik pomiarowych i metod analiz komputerowych. Można wyróżnić następujące czynniki, mające wpływ na funkcjonowanie systemów kanalizacyjnych: - rozwój demografi czny i przestrzenny miast i osiedli, - nadal obecny w centrach wielu miast system ogólnospławny, [...]

Dynamika zmian ilości i składu ścieków w kanalizacji


  Analiza funkcjonowania systemów odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków wymaga znajomości zmian ich ilości oraz składu. Zmienność ta jest szczególnie wyraźna w przypadku kanalizacji ogólnospławnej. Natężenie przepływu i skład ścieków pogody suchej zmienia się na skutek zmienności zużycia wody. W okresach opadów wahania te przybierają na sile, a ich skala zależy od charakteru opadu. Podobnie jest w okresach roztopów. Rozwój technik monitorowania ilości i składu ścieków umożliwia ostatnio poznanie opisanych trendów zmian z dużą dokładnością. Możliwe stało się szczegółowe poznanie szybkozmiennych wahań ilości i składu ścieków oraz przygotowanie na tej podstawie danych do modelowania systemów kanalizacyjnych, a także oczyszczalni ścieków. W artykule przedstawiono wyniki analiz dobowej dynamiki natężenia przepływu w wybranych punktach sieci kanalizacji ogólnospławnej Łodzi oraz dynamiki składu ścieków na dopływie do Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej. 2. Przegląd literatury tematu Tematyka zmienności natężenia dopływu do oczyszczalni była poruszana wielokrotnie [1,2,3,4], jednak źródła literaturowe ograniczają się jedynie do podania przykładów z przebiegu przepływu ścieków w wybranych lokalizacjach, nie podając wartości współczynników nierównomierności godzinowej, niezwykle ważnych w projektowaniu i modernizacji systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Współczynnik nierównomierności spływu ścieków wiąże się tradycyjnie z ich średnim natężeniem przepływu lub liczbą mieszkańców, przy czym dane literaturowe pozwalają na określenie tylko maksymalnych i minimalnych wartości tego współczynnika. Dane tego rodzaju są istotne dla modelowania systemów odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków [6,7,8,9]. Polska literatura fachowa nie podaje bezpośrednich przykładów przebiegu zmian współczynników nierównomierności godzinowej stężenia poszczególnych zanieczyszczeń dla oczyszczalni ścieków w oparciu o war[...]

 Strona 1