Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"KRYSTIAN JANISZEWSKI"

Rafinacja ciekłej stali w atmosferze ochronnej

Czytaj za darmo! »

W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań procesu filtracji ciekłej stali za pomocą wielootworowego filtra ceramicznego, przeprowadzonych w atmosferze ochronnej argonu, jak również dokonano porównania ich z wcześniejszymi wynikami badań prowadzonych w otaczającej atmosferze powietrza. The article presents the results of testing the process of liquid steel filtration with multi-hole ceramic filters conducted in the protective atmosphere of argon. These results have been compared with the results of the previous tests conducted in the surrounding atmosphere of air. Słowa kluczowe: stal, rafinacja, filtr ceramiczny, wtrącenia niemetaliczne Key words: steel, refining, ceramic filter, non-metallic inclusions.1. Wstęp. W odpowiedzi na rosnące wymagania odbiorców wyrobów stalowy[...]

Wpływ powierzchni filtracyjnej na skuteczność rafinacji ciekłej stali ze stałych wtrąceń niemetalicznych

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki badań procesu rafinacji ciekłej stali ze stałych wtrąceń niemetalicznych za pomocą wielootworowych filtrów ceramicznych. Badania przeprowadzono w atmosferze ochronnej argonu. Podczas eksperymentu stosowano wielootworowe filtry cera- miczne charakteryzujące się zróżnicowaną smukłością (powierzchnią filtracyjną). The article presents the results of testing the process of liquid steel filtration from solid non metallic inclusions with multi-hole ceramic filters, conducted in the protective atmosphere of argon. Multi-hole ceramic filters of different slenderness ratio were used in the experiment. These results have been compared with the results of the previous tests conducted in the surrounding atmosphere of air. Słowa kluczowe: stal, rafinacja, filtr ceramiczny, stałe wtrącenia niemetaliczne, smukłość filtra Key words: steel, refining, ceramic filter, solid non-metallic inclusions, filter slenderness ratios.1. Wstęp. W odpowiedzi na rosnące wymagania odbiorców wyrobów stalowych, szczególnie w zakre- sie czystości metalurgicznej, poszukiwane są coraz to nowsze sposoby rafinacji ciekłej stali z wtrąceń nie- metalicznych i szkodliwych domieszek, a tym samym poprawienia jakości gotowych wyrobów stalowych. Ukierunkowanie współczesnych badań procesu meta- lurgicznego wytwarzania stali na końcowe jego etapy jest uzasadnione koniecznością pozyskiwania w spo- sób ekonomiczny wyrobów stalowych o wysokich właściwościach użytkowych. Prowadzone w tym ob- szarze prace badawcze dotyczą przede wszystkim:  procesów rafinacji ciekłej stali w celu właści- wego jej przygotowania do ciągłego odlewania,  badań hydrodynamiki przepływu i mieszania stali w układzie kadź główna - kadź pośrednia - kry- stalizator urządzenia COS. Z dotychczasowych doświadczeń [1, 2] wynika, że tradycyjna obróbka pozapiecowa stali (zwłaszcza stali odtlenianej metodą osadową, np.: glinem) nie gwaran- tuje jej wysokiej czystości metalurgicznej. Ponad[...]

Wpływ klasy złomu stalowego na uzysk ciekłej stali wytapianej w elektrycznym piecu łukowym


  Złom stalowy w procesach wytapiania stali w elektrycznych piecach łukowych stanowi 100% masy wsadu. W związku z powyższym w pra- cy przeanalizowano, metodą analizy statystycznej, wpływ stosowania różnych klas złomu stalowego we wsadzie metalicznym elektrycznego pieca łukowego, na wskaźnik uzysku ciekłej stali z wytopu. Zastosowana metodologia badań polega na: analitycznej symulacji zmiany masy ciekłej stali z wytopów przy różnych udziałach we wsadzie złomu stalowego oraz statystycznym opracowaniu wyników przemysłowych uzyskanych z odpowiedniej dokumentacji technologicznej (kart wytopów). Na podstawie przeprowadzonych badań analitycznych i staty- stycznych określono zmianę wskaźnika uzysku ciekłej stali w zależności od udziału złomu stalowego we wsadzie metalicznym. Steel scrap constitutes 100 % of a furnace charge in the steel making processes carried out in electric arc furnaces. This is why it is analysed in the paper, using method of statistical analysis the influence of use in the electric arc furnace charges of steel scrap of different qualities on the index of liquid steel output from a melt. The used research methodology consists in analytical simulation of variations in mass of liquid steel obtained from melts differing in steel scrap content in the metallic charge and statistical analyses of industrial results acquired from the corresponding process documentation (so called melt cards). Basing on the analytical and statistical analyses carried out variations in the liquid steel per melt ratios depending on the content of steel scrap in the metallic charge has been determined.1. Wstęp. Współczesny piec łukowy do produkcji stali jest, obok konwertora tlenowego, podstawowym agregatem metalurgicznym. Do produkcji stali w pro- cesie elektrostalowniczym wykorzystuje się wstępnie posortowany złom stalowy oraz żeliwny. W piecu elek- trycznym stanowi on 100% masy wsadu metalicznego [1÷9]. Ze względu na szereg czynników, najczęściej używan[...]

Aspekty teoretyczne filtracji stali filtrami ceramicznymi

Czytaj za darmo! »

w pracy przedstawiono opracowania teoretyczne filtracji ciekłej stali z wtrąceń niemetalicznych za pomocą filtrów ceramicznych: model kinetyczny procesu filtrowania oraz warunek termodynamiczny samorzutnej adsorpcji ciekłego wtrącenia niemetalicznego przez powierzchnię ceramiczną filtra. rozważania teoretyczne poparto wynikami badań laboratoryjnych filtrowania ciekłej stali uprzednio odtlenione[...]

Wpływ jakości wlewków ciągłych na proces wytwarzania drutów stalowych


  Stwierdzono, że makrostruktura pierwotna wlewków jest zależna od warunków odlewania i sposobu krzepnięcia. Badania plastyczności stali o strukturze pierwotnej określono w próbie skręcania na gorąco. Wykazano, że badana stal w analizowanym zakresie zmienności parametrów odkształcania posiada wysoką podatność do przeróbki plastycznej. Proces walcowania walcówki o średnicy 5,5 mm przeprowadzono w warunkach walcowni Arcelor Mittal. Zbadano własności mechaniczne walcówki i jej mikrostrukturę. Badania podatności do przeróbki plastycznej na zimno przeprowadzono w procesie ciągnienia drutów. Wykazano istotną zależność pomiędzy jakością wlewków a jakością walcówki i jej przydatnością do produkcji drutów. It was found that the original ingot macrostructure depends on the conditions of casting and the way of solidification. Plasticity of the original structure steel has been defined in a hot rolling test on the structure of the original test set out in the hot rolling. It was shown that the investigated steel in the analyzed range of strain parameters variability, has high susceptibility to plastic working. The process of rolling the 5.5 mm diameter wire rod, has been conducted in the conditins of Arcelor Mittal rolling mill. The mechanical properties of wire rod and its microstructure have been examined. Testing of susceptibility to cold-working has been conducted in the wire drawing process. There was a significant correlation between the quality of ingots and the quality of wire rod and its suitability for the production of wires. Słowa kluczowe: struk[...]

Results of liquid steel filtration by means of the multi-hole ceramic filters within the process of continuous casting


  In the aspect of planning steel filtration process in an in tundish of the CC device, a model testing of steel flow and mixing in an in tundish with an equivalent constructional solution of multi-hole ceramic filter has been conducted. The results of these tests will make it possible to define the optimum filter construction and its position in the in tundish. This research also presents the results of industrial tests of steel filtration with multi-hole ceramic filters, previously reduced with aluminium. The obtained results of filtration have proved that this method may be used as an effective and cheap way of steel filtration from non-metallic inclusions. Hitherto existing investigations concerning the ceramic filter use in the liquid steel making processes (both of laboratory and industrial scale) have given good results. Placing filters in the tundish is the best location in consideration of limiting the possibility of secondary pollution of steel. W aspekcie planowania procesu filtrowania stali w kadzi pośredniej urządzenia COS, wykonano badania modelowe przepływu i mieszania stali w kadzi pośredniej z wariantowym rozwiązaniem konstrukcyjnym modelu filtra wielootworowego. Wyniki tych badań pozwoliły określić optymalną konstrukcję filtra i miejsce jego usytuowania w kadzi pośredniej. W pracy przestawiono również wyniki badań przemysłowych filtracji stali wielootworowymi filtrami ceramicznymi, uprzednio odtlenionej za pomocą aluminium. Uzyskane wyniki filtrowania potwierdzają, iż metoda ta może być skutecznym i tanim sposobem jej rafinacji z wtrąceń niemetalicznych. Dotychczasowe badania filtracji ciekłej stali (zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i przemysłowych) dały pozytywne wyniki. Usytuowanie filtrów w kadzi pośredniej jest najkorzystniejszym miejscem z uwagi na eliminację możliwości wtórnego utlenienia ciekłej stali. Key words: steel, filtration, ceramic filter, solid non-metallic inclusions, continuous casting Słowa kluczowe[...]

Modelowanie fizyczne procesów hydrodynamicznych w konwertorze tlenowym DOI:


  W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych zjawisk hydrodynamicznych zachodzących w konwertorze tlenowym podczas procesu świeżenia stali. Do badań wykorzystano wodny model fizyczny konwertora tlenowego, wyposażony w dysze, umożliwiające stosowanie dmuchu kombinowanego. Dysze te umieszczone są w dnie modelu konwertora. Celem badań było określenie wpływu stosowania dmuchu kombinowanego na kinetykę procesu świeżenia. The article presents the results of model research of hydrodynamic phenomena that occurs in basic oxygen furnace during the process of steel refining. The device used for testing was water physical model of basic oxygen furnace, equipped with nozzles, which allowed for combined blowing. These nozzles were located in the bottom of BOF model. The purpose of the research was to determine the impact of the application of combined blowing on the kinetics of the refining process. Słowa kluczowe: konwertor tlenowy, modelowanie fizyczne, stal, krzywe RTD Key words: BOF, physical modelling, steel, RTD curves.1. Wprowadzenie. Modelowanie fizyczne stanowi jedną z metod badania zjawisk hydrodynamicznych za- chodzących w konwertorze tlenowym. Wykorzystanie modeli wodnych konwertora tlenowego pozwala m.in. na optymalizowanie technologii wytapiania stali oraz zwiększenie jakości produkowanej stali przy jedno- czesnym minimalizowaniu kosztów jej wytwarzania. Zastosowanie wyników badań modelowych w praktyce przemysłowej może również wpływać na zmniejsze- nie negatywnego wpływu procesu produkcji stali na środowisko. Uzyskiwane wyniki badań modelowych, w zależności od stosowanej metodyki, mogą mieć różną postać. Podstawowe z nich to krzywe rezydencji RTD, umożliwiające określenie efektywności, a pośrednio przy wielopunktowych pomiarach, również charakte- rystyki przepływów w badanym reaktorze. Inną postać wyników uzyskuje się w badaniach o charakterze wizu- alizacji. Wizualizacja polega na wprowadzeniu do mo- delu fizycznego znaczni[...]

 Strona 1