Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Rutkowski"

Emisja substancji odorowych w procesach superfosfatowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań emisji związków odorowych, występującej podczas rozkładu surowców fosforowych kwasem siarkowym. Stwierdzono, że skład i ilość emitowanych do powietrza substancji zależy od rodzaju stosowanego surowca fosforowego oraz warunków procesu rozkładu. Na podstawie wyników badań wytypowano substancje, które mogłyby być przyjęte do normatywnych uregulowań oceny warunków uciążliwości zapachowej przemysłu nawozowego, w którym stosowane są takie procesy. Off-gases from industrial prodn. of superphosphate by acid treatment of Ca3(PO4)2 were analyzed by gas chromatog. for alkanes, cycloalkanes and org. S compds. The highest emissions of Et2CHMe and Me2CHEt (1791 and 1690 mg/t of P2O5 produced, resp.) were obsd. Odorous MeS(Me)CHEt and MeS(Me)ChP[...]

Wpływ modyfikacji technologicznych wytwarzania nawozów na emisję związków odorowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu suszenia produktów reakcji przemysłowego kwasu fosforowego i CaO w czasie. Badania wykonano dla próbek o wilgotności do 12% mas. H2O w próbce, przy temperaturach suszenia 125°C-165°C w warunkach statycznych i dynamicznych. Najbardziej efektywne usuwanie wilgoci z fosforanów wapniowych występuje w początkowej fazie suszenia. Dla otrzymanych serii wyników opracowano modele matematyczne. Com. H3PO4 was neutralized with CaO to a fodder Ca phosphate and dried under static and dynamic conditions of thermal anal. at 125-165°C and rise 2.5 or 5°C/ min. The humidity of the product decreased from 4-12% by mass down to 2-3% by mass. The drying kinetics was described by a polynomial model. Szybki wzrost ludno􀄞ci powoduje konieczno􀄞􀃼 zwi􀄊kszenia zasobów produkowanej 􀄪ywno􀄞ci, w tym równie􀄪 mi􀄊sa i jego przetworów. Nie jest to mo􀄪liwe bez zwi􀄊kszenia ilo􀄞ci produkowanych fosforanów paszowych. Czynnikiem dodatkowo wp􀃡ywaj􀄅cym na intensyfikacj􀄊 ich produkcji jest zakaz uzupe􀃡niania fosforu w paszach dla zwierz􀄅t przez dodatek m􀄅czek mi􀄊sno-kostnych ze wzgl􀄊du na mo􀄪liwo􀄞􀃼 wyst􀄅pienia choroby Creutzfelda-Jakoba (tzw. choroby w􀄞ciek􀃡ych krów). 􀄝wiatowe zapotrzebowanie na zwi􀄅zki fosforu na potrzeby paszowe szacowane jest nawet do 4,5 Tg. Roczne zapotrzebowanie krajowe ocenia si􀄊 na 90-150 Gg. Produkty chemiczne dla rolnictwa musz􀄅 by􀃼 dostarczane nie tylko w odpowiedniej jako􀄞ci i formie, ale w przypadku pasz równie􀄪 o sk􀃡adzie dostosowanym do konkretnych potrzeb hodowlanych poszczególnych gatunków zwierz􀄅t gospodarskich, co wi􀄅􀄪e si􀄊 z technikami przygotowywania pasz obj􀄊to&[...]

 Strona 1