Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"anDrzej K. Lis"

Badania mikrostruktury stali CMnAlSi typu TRIP poddanej obróbce cieplnej


  Artykuł zawiera wyniki mikrostruktury stali CMnAlSi typu TRIP przy użyciu mikroskopu optycznego, SEM oraz AFM poddanej obróbce cieplnej z austenityzowaniem w 850°C i wytrzymaniem izotermicznym w temp. 450°C przez 600 s. Za pomocą AFM metodą półkontaktu zebrano dane z topografii badanej powierzchni. W wyniku dokonanych pomiarów zidentyfikowano fazy występujące w stali typu TRIP. Badana stal składa się z ferrytu, bainitu oraz austenitu szczątkowego. Dodatkowo w celu potwierdzenia występowania faz przeprowadzono analizę profilu powierzchni z obszaru 8 × 8 mikro m2 oraz trawienie kolorowe odczynnikiem La Pera. Microstructure analysis of CMnAlSi TRIP steel using optical microscope, SEM and AFM is presented in the paper. The steel was heat treated with austenitizing at 850°C and isothermal holding at 450°C for 600 s. Tapping Mode method of AFM was used to collect data topography of the surface. As a result of the measurement identification of the presented phases in TRIP steel was done. The investigated steel consists of ferrite, bainite and residual austenite. Additionally, in order to confirm an occurrence of the phases the analysis of the profile of the surface area of 8 × 8 mikro m2 and a colored etching by La Pera's were performed. Słowa kluczowe: stal TRIP ,AFM (Mikroskop Sił Atomowych), metoda półkontaktu, mikroskop skaningowy (SEM), trawienie kolorowe odczynnikiem La Pera Key words: steel TRIP (Transformation Induced Plasticity), AFM (Atomic Force Microscope), Tapping Mode, scanning electron microscope (SEM), La Pera's colored etching reagent.Wprowadzenie. Umiejętność produkowania blach karoseryjnych z nowej generacji stali, do których zali- cza się przede wszystkim stale wielofazowe, jest wa- runkiem utrzymania się na rynku dostawców blach dla producentów pojazdów samochodowych. Wymagania przemysłu motoryzacyjnego w obszarze blach stoso- wanych na elementy podwozia pojazdów koncentrują się przede wszystkim na osiągnięciu [...]

Struktura i własności mechaniczne blach grubych z niskowęglowej stali C-Mn-V-Nb po regulowanym walcowaniu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono badania struktury i własności mechanicznych blach grubych 12 mm, 25 mm, 45 mm ze stali niskowęglowej z mikrododatkami Nb i V, po procesie regulowanego walcowania. Określono wielkość ziarna austenitu uzyskiwaną w temperaturach nagrzewania. Ustalono skład fazowy mikrowydzieleń występujących w badanej stali aż do temperatury nagrzewania 1200 oC. Po procesach walcowania określ[...]

Własności mechaniczne niskowęglowej manganowej stali po obróbce cieplnej z zakresu (α+γ)


  W artykule przedstawiono wpływ niekonwencjonalnej obróbki cieplnej polegającej na wyżarzaniu poniżej Ac1 w temperaturze 625 °C i hartowaniu wodą z zakresu (a+g) na mikrostrukturę i własności mechaniczne niskowęglowej stali manganowej. The effect of nonconventional heat treatment which relayed an annealing below Ac1 temperature at 625 °C and water quenching from (α+γ) region on microstructure and mechanical properties of low carbon, manganese steel was presented. Słowa kluczowe: stal niskowęglowa manganowa, własności mechaniczne, obróbka cieplna z zakresu (a+g) Key words: low carbon manganese steel, mechanical properties, heat treatment from (α+γ) region Tablica 1. Skład chemiczny badanej stali Table 1. Chemical composition of the investigated steel Zawartość pierwiastków, % mas. C MnSi P S Cr NiVAl Ti N 0,057 3,420,40,020,0240,710,510,050,0150,0270,008 Tablica 2. Wyniki rentgenowskiej analizy fazowej badanej stali Table 2. Results of X-ray phase analysis of the investigated steel Stosowana obróbka cieplna Kąt dyfrakcji 2 theta Odległość płaszczyzn d, nm Występujące fazy w osnowie ferrytu poligonalnego Udział objętościowy austenitu Vv [%] Wygrzewanie 625 °C/1h+ 700 °C/1800s hartowanie 52,1243 0,20731 Austenit (111) 1,25 52,271 0,20307 Martenzyt (110) Wygrzewanie [...]

Quantitative description of ferrite grains in C10B6 steel after thermomechanical treatment from (α+γ) range

Czytaj za darmo! »

Grain refinement of microstructure during deformation at different temperatures in intercritical range was investigated with dilatometer DIL 805 for low carbon steel C10B6 with boron microaddition (Table 1). Ferrite grain refinement occurred strain induced phase transformation (γ→α) and dynamic recrystalization of ferrite. Microstructures of C10B6 steel before and after deform[...]

Regeneracja staliwnych rolek jezdnych metodą napawania

Czytaj za darmo! »

Badano napoinę wykonaną techniką MAG z zastosowaniem drutów proszkowych DPiS-4 na rolkach jezdnych ze staliwa G35Mn6 (tab. 1). Napoiny wykonano różnymi metodami: - bez wstępnego podgrzewania rolki przed napawaniem oraz z podgrzewaniem wstępnym rolek, - z warstwową buforową z drutu litego SpG3S1 i bez warstwy buforowej. Wykonano analizę metalograficzną mikrostruktury nowej rolki (rys. 1) i n[...]

Wpływ szybkości chłodzenia po walcowaniu na strukturę i własności mechaniczne blach grubych ze stali niskostopowych

Czytaj za darmo! »

W prezentowanym artykule dla blach o grubości 20 mm z niskowęglowej stali z mikrododatkiem wanadu przedstawiono badania strukturalne i własności mechanicznych dla zróżnicowanych szybkości chłodzenia. Po walcowaniu stosowano chłodzenie natryskiem wodnym, zastudzanie natryskiem wodnym do temperatury 600÷650 °C i dalsze chłodzenie w powietrzu oraz chłodzenie w powietrzu. W wyniku przyspieszonego chłodzenia uzyskano znaczne rozdrobnienie składników struktury: ferrytu oraz quasi-perlitu. Po chłodzeniu natryskiem wodnym blach w strukturze występował bainit. Pozwoliło to na uzyskanie Re na poziomie 600 MPa, Rm - 724 MPa oraz KCV-60 °C ≥ 32 J/cm2 Investigations of microstructure and properties of 20 mm heavy plater made from low alloyed steel with vanadium microaddition were presented[...]

Wpływ segregacji boru na kinetykę przemian fazowych stali niskowęglowej

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono za pomocą programu komputerowego DICTRA modelowanie procesów segregacji boru dla niskowęglowej stali zawierającej 0,006 % B. Stal ta była austenityzowana w temperaturze 900-920 °C oraz chłodzona z szybkością: V = 1 °C/s i V = 50 °C/s. Określono wpływ segregacji boru na opóźnienie przemiany ferrytycznej i bainitycznej porównując kinetykę przemian stali zawierającej bor oraz stali bez boru. Process of boron segregation was studied with software DICTRA for low carbon steel having 0.006 % B. Influence of cooling rate V = 1 °C/s and V=50 °C/s after austenitizing at temperature 900÷920 °C was determined. Effect of boron segregation on retardation of ferrite transformation and bainite formation was established by comparison of kinetics of phase transformations for steel with [...]

 Strona 1