Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Michał Balasiewicz"

Narodziny potęgi nauki

Czytaj za darmo! »

Około 200 lat temu narodziny chemii jako nauki i techniki otworzyły erę nowych, nieograniczonych wprost możliwości rozwojowych cywilizacji ludzkiej. Człowiek uniezależnił się od surowców naturalnych i rozpoczął syntezy nowych materiałów i substancji, których liczba już w krótkim czasie znacznie przekroczyła liczbę wyrobów i towarów pochodzenia naturalnego. Rozpoczęło się również kształtow[...]

Z historii czasopisma "Przemysł Chemiczny"

Czytaj za darmo! »

W dniu 1 stycznia 1917 r. wyszedł pierwszy numer nowego czasopisma chemicznego "Metan", miesięcznika do spraw przemysłu gazu ziemnego, wydanego staraniem lwowskiej spółki "Metan". Spółka ta powstała w dniu 31 października 1916 r. W artykule redakcyjnym w uzasadnieniu wyboru tematyki pisma wskazano na znaczny rozwój przemysłu gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki już od lat osiemdz[...]

Jan i Jędrzej Śniadeccy na progu epoki chemii

Czytaj za darmo! »

Z okazji przypadającej w tym roku 240 rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego w dniu 30 listopada 1768 r. oraz 170 rocznicy jego śmierci w dniu 11 maja 1838 r. warto wspomnieć ponownie jego życie i pracę. Nie sposób nie powiedzieć przy tym więcej o Jego bracie, Janie Śniadeckim, urodzonym w 1756 r. w Żninie, który był nie tylko starszym o 12 lat bratem, lecz również Jego opiekunem, wychowa[...]

Dziewięćdziesięciolecie odzyskania niepodległości Polski. Udział chemików w tworzeniu niepodległego państwa

Czytaj za darmo! »

Motto I: Państwo chociaż w naturalnych skarbach obfitujące, bez potrzebnych przecię manufaktur y fabryk albo ubożuchnym będzie, albo przynaymniey tak bezwładnym, że się w nieuchronną napędza ruinę Różne uwagi Warszawskiego Towarzystwa Fizyczno-Chemicznego z roku 17691, 2) Motto II: Polska się odrodzi, skoro dobrze swe siły pokieruje. Biada temu ludowi, co obcą pomocą się podnosi, taki nigdy wolnym nie będzie, taki zawsze pod obuchem zależności, służebności, podległości pozostanie Joachim Lelewel3) Motto III: Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy, jak przedtem był wyścig żelaza, jak przedtem był wyścig krwi. Kto do tych zawodów bardziej przygotowany będzie, kto w tym wyścigu większe dowody wytrzymałości złoży, ten w najbliższych czasach będzie zwycięzcą, ten potrafi utrz[...]

W stulecie początku zwycięskiego marszu chemii i nauki na podbój świata

Czytaj za darmo! »

Historia chemii jest niezwykłą historią zmagań człowieka z otaczającą go materią. Chemia jako nauka o przemianach substancji pokazywała w swoich kolejnych odkryciach nowe frapujące gospodarczo możliwości człowieka. Nic dziwnego, że wielu ludzi poświęcało swoje życie dla rozwoju tej nauki. Chemia wzbudzała zainteresowanie władców, lecz dopiero ok. 100 lat temu, wkrótce po wybuchu I Wojny Światowej, uczeni, przemysłowcy i rządzący wielkich potęg gospodarczych świata uświadomili sobie, że właśnie umiejętnie zorganizowany rozwój chemii i przemysłu chemicznego, obok rozwoju innych nauk i przemysłów, jest najważniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego i potencjału gospodarczego państw. Obecnie można śmiało powiedzieć, że nie ma dziedziny gospodarczej, której rozwój nie byłby uzależniony od chemii. Chemia stała się więc dziedziną szczególną i o szczególnym znaczeniu dla życia i rozwoju człowieka i dla doskonalenia jego cywilizacji. W tym samym czasie, pod koniec I Wojny Światowej, powstawało Państwo Polskie po długim okresie zaborów. Jednak społeczeństwo już wówczas otrzymywało natychmiastowe informacje o postępie światowej nauki i przemysłu, i ich roli społecznej, które ukazywały się na łamach czasopism Przemysł Chemiczny i Metan3, 4) (od 1917 r.) oraz Chemik Polski, który był wydawany w latach 1901-1918. Informacje te były potrzebne dla kształtowania w Polsce opinii społecznej oraz świadomości władz o znaczeniu nauki Z HISTORII CHEMII History of chemistry Wartość badań naukowych - gdyby można było choćby na chwilę zniszczyć wypracowane w ubiegłym tylko wieku rezultaty pracy naukowej i teoretycznej, to wówczas w jasnowidzeniu błyskawicznem zarysowałaby się natychmiast cała, niezmierzona potęga i wartość tej cichej, mrówczej, życiodajnej pracy umysłu ludzkiego. Zginęły by fabryki i maszyny nowoczesne, środki komunikacyjne lądowe, morskie i napowietrzne, telegrafy, telefony i radiostacje, przygasłyby źródła światła, setki i[...]

 Strona 1