Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Fabianowski"

Study on solubility of dicyanodiamide in oligoestrodiols in the presence of organic dispersants Badanie rozpuszczalności dicyjanodiamidu w oligoestrodiolach w obecności dyspergatorów organicznych DOI:10.12916/przemchem.2014.1386


  N-=CN=C(NH2)2 was dissolved in dispersing agents-contg. oligo(ethylene adipate) at 160°C and converted with (p,p'- ONCC6H4)2CH2 to resp. polyureaurethanes cured them in casting moulds at 110°C for 16 h. Ethoxylated fatty acids and acrylic copolymers were used as efficient dispersing agents. Their addn. resulted in increasing the soly. of reactants as well as mech. strength and wear resistance of the polyureaurethanes. Przedstawiono sposób modyfikacji systemu stosowanego do otrzymywania lanych wyrobów z poliuretanomocznika (PURM) poprzez zwiększenie rozpuszczalności dicyjanodiamidu (DCDA) w stosowanym oligoestrodiolu. Sprawdzono wpływ różnych dyspergatorów na rozpuszczalność DCDA w PURM. Dla wybranych dyspergatorów, zwykle oksyetylenowych pochodnych kwasów tłuszczowych, wykonano syntezy PURM i stwierdzono zwiększenie wytrzymałości mechanicznej, a zwłaszcza odporności na zużycie ścierne. Poliuretanomoczniki (PURM) są grupą polimerów o bardzo wszechstronnych właściwościach i zastosowaniach. Ich uniwersalność wynika z dającej się regulować w szerokim zakresie segmentowej struktury. Dzięki występowaniu segmentów sztywnych i elastycznych połączonych dodatkowymi wiązaniami wodorowymi możliwe jest zachowanie elastyczności tworzywa przy jednocześnie dużej odporności na zużycie ścierne i wytrzymałości mechanicznej1-3). Materiały polimerowe można modyfikować przez dodawanie innych polimerów lub zastosowanie napełniaczy mineralnych, uzyskując poprawę ich właściwości mechanicznych4). Dużą zaletą segmentowych elastomerów PURM z ugrupowaniem nitrylowym jest mała chłonność wody oraz duża odporność na działanie hydrolityczne środowiska wodnego w szerokim zakresie wartości pH (3-11). Istotnym problemem w procesie otrzymywania nitrylomocznikouretanów jest ograniczona rozpuszczalność w środowisku oligoestrodiolu środka wydłużającego łańcuch, jakim jest dicyjanodiamid (DCDA). Ograniczona rozpuszczalność DCDA w oligoestrodiolu wynika [...]

Badania wpływu przyspieszonego starzenia na parametry mechaniczne georusztu PEHD stosowanego na składowiskach odpadów DOI:10.15199/62.2018.8.21


  Geosyntetyki, do których należą georuszty jednokierunkowe PEHD, to wyroby z tworzyw sztucznych, szeroko stosowane w budownictwie oraz inżynierii środowiska do wzmocnień, uszczelnień i kontrolowania filtracji. Materiały te ułatwiają wzmocnienie, posadowienie, zabezpieczenie oraz renowację obiektów budowlanych1, 2). Geosyntetyki w praktyce stosowane są od ok. 40 lat, przy czym zakłada się, że czas eksploatacji geosyntetyków pełniących funkcję zbrojenia (wzmocnienia) w gruncie powinien wynosić co najmniej 100 lat3, 4). Trwałość geosyntetyków pełniących funkcję zbrojenia określana jest jako zdolność przenoszenia obciążeń mechanicznych (stałych, cyklicznych), szczególnie w uciążliwych warunkach termicznych i narażeniu na agresywne oddziaływanie otoczenia (składowiska odpadów, tereny pokopalniane i poprzemysłowe). W zależności od agresywności środowiska gruntowego wpływającego na geosyntetyk, utrata jego parametrów mechanicznych może przebiegać w sposób gwałtowny lub stopniowy. Często, aby określić i ocenić wpływ warunków gwałtownych, stosowane są niszczące badania mechaniczne. Badania te dostarczają wiedzy na temat podstawowych charakterystyk wytrzymałościowych geosyntetyków. Materiały geosyntetyczne wytworzone z poliolefin (poddany analizie georuszt jednokierunkowy PEHD) są podczas użytkowania szczególnie narażone na degradację utleniającą, która w konsekwencji może prowadzić do obniżenia parametrów wytrzymałościowych. Mechanizm degradacji utleniającej obejmuje zmiany w strukturze cząsteczkowej łańcuchów polimerowych5). Może ona zachodzić bezpośrednio w gruntach kwaśnych lub zasadowych. Dodatkowo, degradacja 1350 97/8(2018) Dr hab. Wojciech FABIANOWSKI w roku 1973 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Jest pracownikiem naukowym tej uczelni, organizatorem Studiów Podyplomowych "Technologia i Inżynieria Chemiczna i Procesowa", "Technologia i Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych". Specjalność - cienkie wars[...]

Koncepcja wytwarzania membran kapilarnych oraz metody oceny ich jakości

Czytaj za darmo! »

Wykonano prototypową instalację do wytwarzania kapilarnych membran polipropylenowych, stosowanych w procesach przemysłowych i ochrony środowiska. Przeprowadzono badania wpływu składu roztworu przędnego na właściwości filtracyjne i mechaniczne produkowanych membran. W pracy przedstawiono koncepcję metody kontroli jakości i powtarzalności produkcji, wytypowano surowce oraz zamieszczono przy[...]

Powłoki nieorganiczne wytwarzane techniką elektroplazmową

Czytaj za darmo! »

Opracowano w skali laboratoryjnej proces wytwarzania cienkich powłok na powierzchni materiałów stałych metodą PE-CVD za pomocą wyładowań elektrycznych zachodzących pod ciśnieniem atmosferycznym i stabilizowanych przegrodą elektryczną. Przez polikondensację tetraetoksykrzemu (TEOS) w mieszaninach TEOS + He, TEOS + Ar oraz TEOS + O2 + Ar uzyskano jednolite, szczelne powłoki (o grubości 10÷ 600[...]

 Strona 1