Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW CZEREPAK"

Odsiarczanie spalin metodą mokrą z wykorzystaniem odpadów poflotacyjnych z przemysłu wydobywczego siarki

Czytaj za darmo! »

Opisano instalację odsiarczania spalin uruchomioną w Kopalniach i Zakładach Przetwórczych Siarki "Siarkopol" w Tarnobrzegu oraz zastosowanie metody mokrej z użyciem wodnej zawiesiny odpadów poflotacyjnych pochodzących z przeróbki rudy siarkowej. Instalacja charakteryzuje się wysoką sprawnością odsiarczania (średnio 97%) i odpylania (średnio 80%). Równie istotnymi zaletami są niewielkie kosz[...]

Energooszczędna technologia wytwarzania granulowanego superfosfatu pojedynczego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia w zakresie badań nad superfosfatem pojedynczym, prowadzonych w ramach współpracy Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach z KiZPS "Siarkopol" w Tarnobrzegu. Omówiono zasady procesu beztermicznej granulacji superfosfatu oraz uzyskane rezultaty badań laboratoryjnych i prób przemysłowych. Przedstawiono zalety tego procesu oraz zakres dalszych prac nad modernizacją procesu granulacji. Współpraca INS z KiZPS superfosfatu pojedynczego ,Siarkopol" w zakresie produkcji Współpraca Instytutu Nawozów Sztucznych z KiZPS ,,Siarkopol" w Tarnobrzegu została nawiązana 1980 r. Początkowo dotyczyła ona przede wszystkim prac badawczych prowadzonych w celu wyjaśnienia przyczyn pogorszenia jakości superfosfatu pojedynczego (wytwarzanego wówczas przez Zakład Produkcji Nawozów) oraz wskazania sposobów doraźnego polepszenia jakości tego produktu. Następnie rozpoczęto badania związane z modernizacją technologii wytwarzania superfosfatu pojedynczego, które doprowadziły do opracowania dwóch wersji technologicznych otrzymywania pylistego superfosfatu pojedynczego, zastrzeżonych patentem (pat. p o i 138895 z 1987 r.) W obu wersjach surowcem są uboższe fosforyty oraz stężony kwas siarkowy. Wprowadzony w wyniku tych badań szybkoobrotowy mieszalnik pionowy do rozkładu fosforytu stężonym kwasem siarkowym został również wykorzystany do rozkładu fosforytów rozcieńczonymi kwasami. Badania przemysłowe nad parametrami ruchowymi operacji rozkładu fosforytu w tym mieszalniku oraz nad jego kształtem doprowadziły w 1986 r. do zastosowania tego typu urządzenia we wszystkich ciągach produkcyjnych w KiZPS " Siarkopol" . Opracowany sposób prowadzenia rozkładu fosforytu opatentowano (pat. poi. 144147 z 1987 r.). Szybkoobrotowy mieszalnik pionowy z pogodzeniem zastąp[...]

 Strona 1