Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ BEREŚ"

Badania w dziedzinie żywic akrylowych rozpuszczalnych w wodzie DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono ważniejsze kierunki prac badawczo-wdrożeniowych prowadzonych w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w zakresie wytwarzania i stosowania poiiakrylanów rozpuszczalnych w wodzie. Przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem krajowego akryloamidu jako zamiennika kwasu akrylowego w syntezie flokulantów, środków dyspergujących i zagęszczających oraz preparatów do wzmacniania i uszczelniania gruntów. Żywice akrylowe, mimo dużego znaczenia innych typów polimerów, wciąż są przedmiotem zainteresowania światowego przemysłu. O szerokim zastosowaniu decydują ich niezwykłe zalety, zwłaszcza nietoksyczność i odporność na procesy starzenia1}, a także stosunkowo prosta technologia produkcji i dostępność surowców. Bogata literatura ilustruje nieustanny postęp na świecie w zakresie doskonalenia właściwości i nowych zastosowań tych żywic. Szczególną pozycję zajmują rozpuszczalne w wodzie polimery i kopolimery kwasu akrylowego, których udział w ogólnym zużyciu żywic akrylowych zwiększył się w ostatnich latach do ponad 30%. W kraju brak podstawowego surowca do produkcji wspomnianych żywic utrudnia wykorzystanie własnych rozwiązań w różnych dziedzinach gospodarki. Dotyczy to zwłaszcza wykorzystania poiiakrylanów w przemyśle włókienniczym, wielu rozwiązań stosowanych w przemyśle wydobywczym, energetyce, budownictwie, rolnictwie i innych dziedzinach, w których żywice akrylowe odgrywają znaczną rolę. Wzrastające zapotrzebowanie krajowej gospodarki na te żywice oraz pogłębiające się trudności z ich importem skłaniają do poszukiwania rozwiązań zastępczych, które ograniczą zużycie kwasu akrylowego w produkcji środków pomocniczych. Poniżej omówiono ważniejsze kierunki badań prowadzonych w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej (ICSO) w zakresie wytwarzania i stosowania rozpuszczalnych w wodzie żywic akrylowych oraz możliwości wykorzystania w tej dziedzinie surowców krajowych. Flokulanty akrylowe Czystość i duże stężenie kwasu [...]

Superox PA - nowy preparat zagęszczający DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad opracowanym w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" nowym preparatem o nazwie Superox PA przeznaczonym do zagęszczania i żelowania wodnych roztworów, emulsji i zawiesin. Przedstawiono schemat wytwórni preparatu i omówiono jego właściwości oraz możliwości zastosowania do zwiększania lepkości różnych substancji, a także wpływ różnych czynników na właściwości otrzymanych żeli. W różnych dziedzinach przemysłu powszechnie stosuje się środki zwiększające lepkość wodnych roztworów. Dodanie tych środków umożliwia lepsze wykorzystanie substancji aktywnej w wielu preparatach chemii gospodarczej, kosmetycznych i farmaceutycznych oraz ułatwia stosowanie i przechowywanie tych preparatów. Zwiększenie lepkości fazy rozpraszającej jest często najprostszym sposobem stabilizacji emulsji i zawiesin stosowanych np. w produkcji past szlifierskich, lepiszczy, środków ochrony roślin, farb itp. Do zagęszczania roztworów najczęściej stosuje się produkty pochodzenia naturalnego, np. pochodne skrobi, celulozy i kazeiny. Znane są również środki zagęszczające oparte na rozpuszczalnych w wodzie polimerach liniowych, takich jak poliakryloamid, alkohol poliwinylowy i sole kwasu poliakrylowego. Skuteczność stosowanych preparatów Doc. dr Janusz BEREŚ w roku 1952 ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii < Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalność - technologia organiczna, kataliza. Mgr inż. Małgorzata KAŁĘDKOWSKA w roku 1972 ukończyła Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest adiunktem w Instytucie Ciężkiej ^ Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalność - technologia chemiczna organiczna. С С Л PRZEMYSŁ CHEMICZNY 69/12 (1990) w dużym stopniu zależy od ich średniej masy cząsteczkowej i właściwości układu. Na ogół nie jest ona duża. Koniec[...]

Otrzymywanie i właściwości superabsorbentów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem i właściwościami superabsorbentów akrylowych, pn. Akrygel, opracowanych w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie- Koźlu. Określono wpływ stopnia usieciowania polimeru, stężenia monomerów i ich wzajemnych proporcji, wartości pH roztworu oraz rodzaju i stężenia obecnych w nim soli na zdolność polimeru do wchłaniania wody. Istnieje z[...]

 Strona 1