Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"WŁODZIMIERZ RATAJCZAK"

XIII Międzynarodowy Kongres Inżynierii Chemicznej i Procesowej CHISA'98

Czytaj za darmo! »

Od 23 do 28 sierpnia 1998 r. w Pradze (Republika Czeska) odbył się XIII Międzynarodowy Kongres Inżynierii Chemicznej i Procesowej CHISA'98. Obecnie Kongresy CHISA są organizowane co dwa lata i są jednym z większych światowych spotkań naukowców i inżynierów zajmujących się zagadnieniami inżynierii chemicznej i procesowej. W tegorocznym Kongresie wzięło udział ok. 1070 osób z 53 krajów. Naj[...]

Rozdzielanie glikolu etylenowego od kwaśnego węglanu sodowego w roztworze wodnym przy użyciu membranowej techniki separacji

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań membranowego procesu rozdziału glikolu etylenowego od kwaśnego węglanu sodowego obecnych w ściekach pochodzących z wytwórni tlenku etylenu. Wśród przebadanych membran najlepsze rezultaty uzyskuje się dla nanofiltracyjnej membrany kompozytowej typu DK, która charakteryzowała się niską retencją dla glikolu etylenowego (do 10,0%) a wysoką dla NaHCO3 (na poziomie 90[...]

Modernizacja procesów w krajowym przemyśle chemicznym. Nowoczesne operacje jednostkowe

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu prac badawczo-rozwojowych z zakresu operacji jednostkowych, wykonanych w Instytucie Chemii Przemysłowej i wdrożonych w ostatnim pięcioleciu w przemyśle chemicznym. Wspólną cechą omówionych przedsięwzięć modernizacyjnych jest duży udział w nich jednostkowych procesów rozdziału. Zastosowanie operacji nanofiltracji (NF) i odwróconej osmozy (RO) we wdrożonej w Wytwórni Tlen[...]

Właściwości sorpcyjne wybranych sorbentów polimerowych w kontakcie z wodnymi roztworami fenolu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań sorpcji fenolu na sorbentach polimerowych typu Amberlite XAD-4, XAD-7, XAD-16 z roztworów modelujących ścieki powstające podczas produkcji fenolu i acetonu metodą kumenową. Stwierdzono, że największą pojemność sorpcyjną wykazuje Amberlite XAD-4 będący usieciowanym kopolimerem styrenu i diwinylobenzenu. Określono możliwości usuwania fenolu poprzez sorpcję na sorbe[...]

Produkcja nonylofenolu i innych alkilofenoli DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono rozwój produkcji nonylofenolu i innych alkilofenoli w Zakładach Chemicznych "Blachownia". Przedstawiono wyniki niektórych badań nad przebiegiem reakcji alkilowania fenolu z użyciem nonenu. Omówiono parametry procesu wytwarzania nonylofenolu i dwunonylofenolu. Opisano zalety technologii otrzymywania nonylofenolu. Produkcja nonylofenolu Nonylofenol jest ważnym półproduktem służącym głównie do otrzymywania (w reakcji z tlenkiem etylenu) substancji powierzchniowo czynnych - podstawowych składników wielu środków piorących i emulgatorów. Powstaje on w wyniku alkilowania fenolu nonenem w obecności katalizatorów kwaśnych. Fotografię Autora zamieściliśmy w bieżącym numerze na str. 167 i 193 (red). W początkach lat siedemdziesiątych krajowy przemysł chemiczny zużywał rocznie ok. 2000 Mg nonylofenolu (pochodzącego z importu z krajów kapitalistycznych) do wytwarzania oksyetylatów. Z powodu ograniczonych możliwości importu tego surowca ilość oksyetylatów produkowanych w Nadodrzańskich Zakładach Przemysłu Organicznego "Rokita" była niewystarczająca wobec stale wzrastającego zapotrzebowania rynku na tego rodzaju detergenty. W tych warunkach uruchomienie produkcji nonylofenolu w kraju stało się ważnym punktem w programie resortowym dotyczącym podejmowania produkcji o charakterze antyimportowym (na podstawie własnych opracowań naukowo- badawczych i z wykorzystaniem krajowych surowców). W Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" opracowano w latach 1972^-1973 - w skali laboratoryjnej - interesującą, bezodpadową technologię otrzymywania nonylofenolu z zastosowaniem silnie kwaśnego wymieniacza jonowego jako katalizatora. Wówczas uruchomiono także w ICSO instalację doświadczalną do przeprowadzania oligomeryzacji propylenu według technologii opracowanej przez zespół Instytutu pod kierownictwem doc. Ernesta Fabisza. W procesie tym zastosowano kwas fosforowy jako katalizator. Planowano otrzymywanie w tej instalacji dimeru, trim[...]

Modernizacja technologii chemicznych w aspekcie zmniejszenia ich uciążliwości dla środowiska

Czytaj za darmo! »

Uprzemysłowienie świata powoduje wzrost zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby, co zagraża zdrowiu iudzi, a także florze i faunie. W niniejszym artykule omówiono niektóre z opracowań Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie z zakresu technologii oczyszczania gazów i ścieków. Katalizatory zeolitowe do procesów oczyszczania gazów odlotowych z tlenków azotu Ograniczenie emisji NOx w procesac[...]

 Strona 1