Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ PORĘBSKI"

Rozdzielanie glikolu etylenowego od kwaśnego węglanu sodowego w roztworze wodnym przy użyciu membranowej techniki separacji

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań membranowego procesu rozdziału glikolu etylenowego od kwaśnego węglanu sodowego obecnych w ściekach pochodzących z wytwórni tlenku etylenu. Wśród przebadanych membran najlepsze rezultaty uzyskuje się dla nanofiltracyjnej membrany kompozytowej typu DK, która charakteryzowała się niską retencją dla glikolu etylenowego (do 10,0%) a wysoką dla NaHCO3 (na poziomie 90[...]

Modernizacja procesów w krajowym przemyśle chemicznym. Nowoczesne operacje jednostkowe

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu prac badawczo-rozwojowych z zakresu operacji jednostkowych, wykonanych w Instytucie Chemii Przemysłowej i wdrożonych w ostatnim pięcioleciu w przemyśle chemicznym. Wspólną cechą omówionych przedsięwzięć modernizacyjnych jest duży udział w nich jednostkowych procesów rozdziału. Zastosowanie operacji nanofiltracji (NF) i odwróconej osmozy (RO) we wdrożonej w Wytwórni Tlen[...]

Właściwości sorpcyjne wybranych sorbentów polimerowych w kontakcie z wodnymi roztworami fenolu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań sorpcji fenolu na sorbentach polimerowych typu Amberlite XAD-4, XAD-7, XAD-16 z roztworów modelujących ścieki powstające podczas produkcji fenolu i acetonu metodą kumenową. Stwierdzono, że największą pojemność sorpcyjną wykazuje Amberlite XAD-4 będący usieciowanym kopolimerem styrenu i diwinylobenzenu. Określono możliwości usuwania fenolu poprzez sorpcję na sorbe[...]

Modernizacja technologii chemicznych w aspekcie zmniejszenia ich uciążliwości dla środowiska

Czytaj za darmo! »

Uprzemysłowienie świata powoduje wzrost zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby, co zagraża zdrowiu iudzi, a także florze i faunie. W niniejszym artykule omówiono niektóre z opracowań Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie z zakresu technologii oczyszczania gazów i ścieków. Katalizatory zeolitowe do procesów oczyszczania gazów odlotowych z tlenków azotu Ograniczenie emisji NOx w procesac[...]

Extraction of acrylic acid from butyl acrylate-butyl alcohol mixture with aqueous sodium bicarbonate solution Ekstrakcja kwasu akrylowego z mieszaniny akrylanu butylu i butanolu z użyciem roztworu wodorowęglanu sodu jako ekstrahenta DOI:10.12916/przemchem.2014.1570


  CH2=CHCOOH was esterified with BuOH at 125°C under 8 bar on an ion-exchange resin catalyst in a flow reactor. The unconverted CH2=CHCOOH was recovered from the reaction mixt. by extn. with aq. NaHCO3 solns. at 20°C. Both an excess of NaHCO3 soln. and addn. of solid NaHCO3 resulted in an [...]

Niekonwencjonalne procesy w technologii chemicznej - - ekstrakcja nadkrytyczna, plazma, ogniwa paliwowe, membrany

Czytaj za darmo! »

Wymienione w tytule procesy łączy to, że ich instytutowy "staż" jest stosunkowo krótki. Prace nad trzema z nich (ekstrakcja membranowa, technika plazmowa i ogniwa paliwowe) rozpoczęto w Instytucie kilka lat temu. Badania w dziedzinie ekstrakcji nadkrytycznej węgla kamiennego i brunatnego prowadzono już w latach siedemdziesiątych, natomiast pod koniec lat osiemdziesiątych rozpoczęto badania nad[...]

 Strona 1