Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA KAŁĘDKOWSKA"

Produkcja i wykorzystanie kwasu akrylowego i jego estrów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono technologie wytwarzania oraz wykorzystanie kwasu akrylowego. Omówiono dziedziny zastosowania estrów akrylowych: akrylanów podstawowych, specjalnych i innych. Opisano również możliwości wykorzystania poli( kwasu akrylowego) i jego soli. Przedstawiono najnowsze trendy w zakresie stosowania polimerów kwasu akrylowego i jego pochodnych. olimery i kopolimery akrylowe mają duże [...]

Superox PA - nowy preparat zagęszczający DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad opracowanym w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" nowym preparatem o nazwie Superox PA przeznaczonym do zagęszczania i żelowania wodnych roztworów, emulsji i zawiesin. Przedstawiono schemat wytwórni preparatu i omówiono jego właściwości oraz możliwości zastosowania do zwiększania lepkości różnych substancji, a także wpływ różnych czynników na właściwości otrzymanych żeli. W różnych dziedzinach przemysłu powszechnie stosuje się środki zwiększające lepkość wodnych roztworów. Dodanie tych środków umożliwia lepsze wykorzystanie substancji aktywnej w wielu preparatach chemii gospodarczej, kosmetycznych i farmaceutycznych oraz ułatwia stosowanie i przechowywanie tych preparatów. Zwiększenie lepkości fazy rozpraszającej jest często najprostszym sposobem stabilizacji emulsji i zawiesin stosowanych np. w produkcji past szlifierskich, lepiszczy, środków ochrony roślin, farb itp. Do zagęszczania roztworów najczęściej stosuje się produkty pochodzenia naturalnego, np. pochodne skrobi, celulozy i kazeiny. Znane są również środki zagęszczające oparte na rozpuszczalnych w wodzie polimerach liniowych, takich jak poliakryloamid, alkohol poliwinylowy i sole kwasu poliakrylowego. Skuteczność stosowanych preparatów Doc. dr Janusz BEREŚ w roku 1952 ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii < Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalność - technologia organiczna, kataliza. Mgr inż. Małgorzata KAŁĘDKOWSKA w roku 1972 ukończyła Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest adiunktem w Instytucie Ciężkiej ^ Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalność - technologia chemiczna organiczna. С С Л PRZEMYSŁ CHEMICZNY 69/12 (1990) w dużym stopniu zależy od ich średniej masy cząsteczkowej i właściwości układu. Na ogół nie jest ona duża. Koniec[...]

Otrzymywanie i właściwości superabsorbentów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem i właściwościami superabsorbentów akrylowych, pn. Akrygel, opracowanych w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie- Koźlu. Określono wpływ stopnia usieciowania polimeru, stężenia monomerów i ich wzajemnych proporcji, wartości pH roztworu oraz rodzaju i stężenia obecnych w nim soli na zdolność polimeru do wchłaniania wody. Istnieje z[...]

 Strona 1