Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Michał Szota"

Transmission in aperiodic Severin superlattices


  Multilayers are materials with very interesting physical properties [1÷22], particularly interesting is the propagation of electromagnetic waves (EW) in superlattices [20]. It should be noted, that the internal design of the system and the medium in which it is immersed has a significant influence on the transmission of electromagnetic waves [17÷21]. Therefore it is important to understand the behaviour of an electromagnetic wave for the widest range of structures, which will allow to design systems with given properties. Calculation of superlattice transmission was made using the matrix method [17÷20, 22] for the Severin's superlattice [23]. TRANSMISSION CALCULATION Electromagnetic wave propagation can be described by the matrix equation: out [...]

Transmission in 3-layered system


  Light propagation in dielectric multilayer systems is an intensively studied area [1÷4]. Materials composed of thin layers by their properties are used in optics, solid state physics, optoelectronics and photonics. The internal structure of these materials creates the phenomenon of the photonic band gap. Which means that electromagnetic waves of certain length does not propagate in these materials. Understanding the behaviour of electromagnetic wave propagation in these structures can help to design materials with specific properties in the future and it is a current problem [5]. During the study succeeded in produce multilayer structures [6÷11], discovered quasicrystals [12÷19] and photonic crystals [20÷26], as well as fiber-optic photonic [27]. Theoretical prediction of the existence of metamaterials composites, materials with a negative refractive index as a specific analysis of Maxwell's equations, has Veselago in 1968 [28]. Their existence has been confirmed experimentally in 2000 [29], followed by a dynamic increase in the work of investigating the properties of these structures, which continues to this day [30÷39]. Current technologies allow the production of multilayer systems with nominal thickness of the layers [40÷44], allowing for experimental confirmation of the properties of simulated structures and their construction for specific applications. Due to the simplicity and the cost of it appears advisable to investigate the transmission properties of multilayer systems with a simplified structure. For such systems may include a three-layer structure of ABA. It is expected changes in the transmission structure according to the types of materials A and B, and in particular their refractive index. Probable are striking differences depending on the type of material used: RHM - right-handed media (positive refractive index - a typical dielectric material) or LHM - left-handed media (negative refractive index - a composit[...]

Wpływ typu przekładki na transmisję złożenia dwóch struktur binarnych


  W optyce, optoelektronice, fotonice oraz fizyce ciała stałego są wykorzystywane układy wielowarstwowe zbudowane z materiałów dielektrycznych [1÷5]. Do najciekawszych badanych struktur należą fotoniczne kryształy [6÷12], światłowody [13], kwazikryształy [14÷21] oraz wielowarstwy [2, 22÷27]. W 1968 roku Veselago przewidział, jako szczególny przypadek wynikający z równań Maxwella, istnienie materiałów o ujemnym współczynniku załamania światła [28], nazywanych inaczej metamateriałami. Pierwsze takie struktury dla mikrofal udało się uzyskać dopiero w 2000 roku [29], co spowodowało duże zainteresowanie innych ośrodków naukowych wytwarzaniem i badaniem właściwości tych materiałów [30÷39]. Nie otrzymano jeszcze metamateriałów dla zakresu długości fal światła widzialnego, ale są już prowadzone symulacje właściwości transmisyjnych układów wielowarstwowych zbudowanych z metamateriałów. Numeryczna analiza właściwości filtracyjnych układów wielowarstwowych pozwala zaprojektować strukturę o zadanych parametrach aplikacyjnych, a technologia produkcji supersieci złożonych z materiałów dielektrycznych jest już w dobrym stopniu opanowana [40÷44]. Zasadne jest zbadanie złożeń dwóch układów wielowarstwowych rozdzielonych pojedynczą warstwą oraz zbadanie wpływu typu materiału warstwy i jej grubości na transmisję finalnej struktury. NUMERYCZNE METODY ANALIZY WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISYJNYCH UKŁADÓW WIELOWARSTWOWYCH Do analizy propagacji fali elektromagnetycznej najczęściej są wykorzystywane dwie metody. W pierwszej jest badane zachowanie się tej fali za pomocą metody przyrostów skończonych w domenie czasu (FDTD - Finie-Difference Time Domain) wynikające bezpośrednio z analizy przybliżeń wartości natężeń pól elektrycznego i magnetycznego fali elektromagnetycznej związanych ze sobą przez różniczkowe równania Maxwella. Druga natomiast, wykorzystana do przeprowadzenia symulacji w tym artykule, wykorzystuje macierze charakterystyczne danego układu wyznac[...]

Using neural networks application for prediction of parameters of carbonizing process in fluidized bed

Czytaj za darmo! »

This paper presents neural network model used for designing the assumed curve of hardness after carbonizing steel in fluidized bed. This process is very complicated and difficult as multi-parameters changes are non linear and car drive cross structure is non homogeneous [1÷2]. This fact and lack of mathematical algorithms describing this process makes modeling required curve of hardness by tr[...]

Modelowanie parametrów procesu nawęglania

Czytaj za darmo! »

Cechą charakterystyczną złoża fluidalnego jest to, że stanowi ono układ przepływowy co najmniej dwóch faz. Najczęściej jedną z nich jest materiał sypki, który podczas fluidyzacji stanowi zawiesinę w medium fluidyzującym, którym jest gaz lub ciecz przepływająca przez retortę złoża z odpowiednio dobraną prędkością. Przepływ gazu w złożu fluidalnym musi być bardziej intensywny niż w piecu konwencjonalnym, ponieważ to on wywołuje fluidyzację cząstek materiału ziarnistego. Przepływ ten powoduje przemieszczanie się materiału ziarnistego w strumieniu gazów oraz przyjmowanie cech charakterystycznych dla quasi-cieczy, takich jak: posiadanie siły wyporu, zachowanie płynności i spełnianie zasady naczyń połączonych [1÷4]. Zjawisko fluidyzacji jest zależne od prędkości przepływu gazu, jest[...]

Metoda wytwarzania masywnych stopów amorficznych na bazie metali przejściowych grupy 3d o wysokiej mikrotwardości

Czytaj za darmo! »

Przez ostanie kilkanaście lat w liczących się jednostkach naukowych, jak również w laboratoriach największych koncernów przemysłowych, opracowano wiele metod umożliwiających otrzymywanie masywnych materiałów amorficznych oraz materiałów amorficznych w postaci cienkiej taśmy. Do najpopularniejszych technik wytwarzania materiałów amorficznych należy zaliczyć metody: jednokierunkowego zestalania ciekłego stopu na miedzianym wirującym walcu [1, 2], metodę zasysania oraz wtłaczania ciekłego stopu do miedzianej schładzanej formy [3÷5]. Pierwsza z metod polega na ultraszybkim zestaleniu ciekłego stopu wytryskiwanego z kwarcowej kapilary na miedziane, obracające się z dużą częstotliwością koło W przypadku drugiej i trzeciej metody zakrzepnięcie ciekłego stopu z pominięciem etapu krystalizacji odbywa się w sposób radialny, odpowiednio przez jego zassanie lub wtłoczenie do miedzianej schładzanej formy. Stosując metodę jednokierunkowego chłodzenia ciekłego stopu na wirującym kole, w której szybkość chłodzenia ciekłego stopu wynosi 104÷106 K/s, otrzymuje się jedynie cienkie taśmy o grubości kilkudziesięciu mikrometrów, zwane potocznie klasycznymi materiałami amorficznymi. Konieczność stosowania tak dużych szybkości chłodzenia znacznie ograniczało możliwości technologiczne produkowania masywnych materiałów amorficznych za pomocą innych metod. Przełom w otrzymywaniu BMG (Bulk Metallic Glasses) nastąpił w 1989 roku, kiedy A. Inoue z Uniwersytetu w Tohito zaproponował trzy empiryczne kryteria, których przestrzeganie umożliwiało regularne wytwarzanie BMG [6]. Z założeń tych wynikało, że do otrzymania BMG niezbędna jest wieloskładnikowa budowa stopu, w którym promienie atomowe głównych składników powinny się różnić o więcej niż 12% i dodatkowo charakteryzować się ujemnym ciepłem mieszania. Pierwsze masywne stopy amorficzne, w których głównym składnikiem było żelazo wytworzono w systemach Fe-(Nb, Mo)-(Al, Ga)-(P, C, B, Si, Ge) [7] w 1995 roku. [...]

Structure and magnetic properties of high coercivity, nanocrystalline alloy based on Nd-Fe-B compound with overstoichiometric Nd content

Czytaj za darmo! »

The powders for production of modern, hard magnetic materials obtained on the basis of intermetallic compounds, rare earths and transition metals are mainly produced by rapid cooling methods (the mechanical alloying and hydrogenation, disproportionation, desorption, recombination methods are also used) [1÷5]. One of the most popular method is the so-called melt-spinning, which allows to receive the alloy in the form of thin ribbons which are quenched in the next step of production process [6]. In this method, depending on the selection of manufacturing parameters such as pressure inside the vacuum chamber, the linear velocity of a copper wheel or push pressure of the liquid alloy from a quartz tube, allow to obtain the amorphous, partially crystallized or nanocrystalline material [7]. Manufactured nanocrystalline materials, while maintaining appropriate selection of production parameters does not require heat treatment in order to obtain good functional properties (in this case magnetic) [8], in contrast to partially crystallized or amorphous materials. Proper selection of annealing parameters such as temperature, time and cooling method allows to obtain the optimal microstructure, for which alloy will have the best magnetic properties [9]. Next to proper selection of manufacturing parameters, modifications in the alloy atomic composition allow to adjust functional properties of the alloy [10]. In the Figure 1 three types of structure found for the Re-Fe-B type alloys are presented, respectively, with excessive amount of rare earth in relation to the stoichiometric composition Re2Fe14B phase, with stoichiometric composition and with an excessive amount of iron. Oversteichiometric capacity of rare earth leads to the formation of structure, consisted of large nanograins (above 40 nm) isolated with a thin amorphous matrix (Fig. 1a). This allows to obtain the alloy with high resistance to external demagnetization fields, i.e. coer[...]

Modelling of melt-spinning process of amorphous tapes using the artificial neural networks (ANN)

Czytaj za darmo! »

The first commercial scale production of amorphous materials was started in 1979 by Allien Chemical Corporation. Obtained amorphous tapes had a thickness range of 30÷50 μm and width at about ten-odd mm. The another metallic glass tapes are produced in Germany (Vacuumschmelze) and Japan (Hitachi Metals) [1]. The tapes with thickness range of 50÷100 μm and width from 2 to 5 mm are made in Institute of Physics, Czestochowa University of Technology. The melt-spinning method is used for moulding. In order to produce amorphous tapes it is crucial to accurately prepare the alloy for moulding. The substrate elements must to have a high chemical purity. The chemical constitution of molten alloy includes transition metals, for example Fe, Ni, Co or their combinations, and semi-metals, for example B, P, C, Si or their combinations. It’s very important, that the chemical constitution of alloy includes about 70÷80% of semi-metal, for example iron [2]. Selection of proper chemical composition of alloy minimizes possibility of material crystallization. To obtain amorphous materials the following conditions must be satisfied: -- prepared alloy is composed of more than three elements, -- variation in atomic radius of elements in the alloy exceed 12%, correct packing of atoms is allowed, -- the main components of the alloy are characterized by negative heat of mixing, which influences viscosity of the obtained material [3]. Fundamental problem of process is getting of high cooling velocity, in order to glass transition of material. Satisfying all above conditions causes a cooling velocity range of 10-1÷103 K/s. Moreover, that cooling velocity for amorphous tapes produced by using melt-spinning method (one-direction cooling alloy into rotating copper drum) is contained in range from 104 to 106 K/s [3]. Production of amorphous tapes by melt-spinning method depends on chemical constitution of the alloy, and is carried out in ine[...]

The influence of resin content on the mechanical and soft magnetic properties of composite prepared on the basis of the bulk amorphous materials


  Currently countless amounts of electrical and electronics equipment is produced annually, inside of which the latest generation transformer systems are located. In order to operate in portable devices, such as laptops or mobile phones is necessary to use components that during his work does not use large amounts of electricity. Therefore, the engineers working in the modern laboratories are looking for cheap, readily formable and energyefficient transformers. Such a product may be obtained by combining particles of amorphous material having good soft magnetic properties with various types of non-metallic tackifiers [1, 2]. Note, however, that too much of a non-magnetic tackifiers can affect the parameters deterioration of soft magnetic materials [3÷5]. The paper presents results of studies conducted for composites made of amorphous particles combined epoxy resin in an amount by weight of 2, 3 and 4%. EXPERIMENTAL PROCEDURE The material for study was prepared from plates of the Fe61Co10Y8Mo1B20 bulk amorphous alloy. The plates was crushed in a mortar and combined of the epoxy resin (Fig. 1a). The plates were crushed, and then fractionated using a sieve and platform shaker. The fraction used in the study is 100÷200 microns (Fig. 1b). The obtained particles are combined with the Epidian 100 resin in a hydraulic press at a pressure of 5 MPa for 30 s (Fig. 2). Then, the resulting composites were subjected to curing at 423 K for one hour. Thus prepared samples had the shape of rollers with a diameter of 5 mm and a height of about 3 mm. Structural measurements, for investigated materials, were performed using a BRUKER D8 ADVANCE X-ray diffractometer, that was equipped with copper radiation source. Measurements were carried out in the 2 angle range from 30 to 120 with measuring step of 0.5 and exposure time of 5 s. The structure of the samples was also examined by the use of a Zeiss Supra 25 microscope compa[...]

 Strona 1  Następna strona »