Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"DOMINIK NOWAK"

Wisoform V ZA- nowy lakier do folii finish

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad wprowadzeniem amidów alifatycznych i amidu alicyklicznego do lakieru rozcieńczalnego wodą w celu ograniczenia w nim zawartości wolnego formaldehydu. W wyniku zmian składu lakieru otrzymano wyrób, który można wykorzystać do produkcji folii finish odpowiadającej klasie higieniczności El. Współczesny sposób wytwarzania popularnych mebli przeznaczonych do biur i m[...]

Możliwości zmniejszenia zawartości wolnego formaldehydu w lakierze wodorozcieńczalnym i emisji formaldehydu ze sztucznej okleiny meblowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem dodatku mocznika, tiomocznika, cykloetylenomocznika i mieszaniny mocznika z monoetanoloaminą do lakierów wodorozcieńczalnych w celu zmniejszenia zawartości wolnego formaldehydu oraz ograniczenia emisji formaldehydu z powłok lakierowych na sztucznej okleinie meblowej. Wykazano, że stosując dodatek cykloetylenomocznika, uzyskuje się zmniejszenie za[...]

Polietylenowe woski utlenione i emulsje

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości polietylenowych wosków utlenionych otrzymanych w wyniku utleniania wosku polietylenowego powietrzem, połączonego z modyfikacją poliglikolem etylenowym, bezwodnikiem ftalowym, kwasem adypinowym i kwasem akrylowym. Porównano właściwości emulsji polietylenowych otrzymanych z polietylenowych wosków modyfikowanych tymi dodatkami i scharakteryzowano emulsje o koncentracji wyn[...]

Synteza eterów metylowych hydroksymetylomelamin

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposoby otrzymywania eterów metylowych hydroksymetylomelamin i możliwości racjonalnego wykorzystania metanolu. Podano wyniki badań dotyczących zmniejszenia ilości odpadowych soli nieorganicznych powstających w procesie wytwarzania Melasilu Z - chemicznego odpowiednika eteru metylowego heksahydroksymetylomelaminy. teryfikowane kondensaty melaminowo-formaldehydowe, będące składn[...]

Racjonalizacja przerobu tłuszczów technicznych i ich wykorzystanie jako bazy surowcowej

Czytaj za darmo! »

Omówiono jakość tłuszczów technicznych, bilans ich produkcji, zużycie i kierunki przerobu. Opisano technologie przetwórstwa tłuszczów na podstawowe produkty stosowane w chemii gospodarczej. Zaproponowano modernizację przerobu tłuszczów technicznych przez zastosowanie procesu ich transestryfikacji do estrów metylowych kwasów tłuszczowych przeznaczonych do dalszej przeróbki. łuszczę pomimo pó[...]

Technologia syntezy żywicy acetonowo-mocznikowo-formaldehydowej stosowanej jako surowiec do produkcji klejów w budownictwie DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano nową bezściekową technologię syntezy żywicy acetonowo-mocznikowo-formaldehydowej z acetonu, formaliny i klejowej żywicy mocznikowej. Z otrzymanej żywicy Polimetoksol K80B można z udziałem piasku, cementu i wapna wytworzyć masę klejową o dużej wytrzymałości na zrywanie, dobrej adhezji do betonu, żelaza i styropianu oraz szczególnie dobrej odporności na działanie wody i niskiej temperatury. Obszerny przegląd literatury dotyczącej syntezy żywicy acetonowo- formaldehydowej i możliwości jej stosowania podali Borodkina i współpracownicy1’. Giżyński prowadził badania nad wykorzystaniem żywicy acetonowo-formaldehydowej o nazwie handlowej żywica AF-3 do stabilizacji gruntów2’. Żywicę AF-3 otrzymano z acetonu i formaldehydu użytych w stosunku molowym równym 1:3 w obecności 0,01 mola wodorotlenku sodu, w roztworze o stężeniu 10%. Żywicę tę z powodzeniem zastosowano do utwardzania gruntów, do usuwania pęknięć w skałach bazaltowych, a także do sporządzania masy klejowej wykorzystywanej w tzw. lekkiej metodzie ocieplania budynków za pomocą płyt styropianowych3,4’. Żywica AF-3 jest wytwarzana w niewielkich ilościach, tylko w jednej z trzech wybudowanych w kraju instalacji produkcyjnych. Przyczyną tego jest przede wszystkim duży wskaźnik zużycia acetonu (450 kg acetonu na 1 Mg żywicy AF-3 ). Celem wykonanych badań było opracowanie nowej żywicy charakteryzującej się lepszymi niż żywica AF-3 parametrami, przydatnej m.in. do ocieplania budynków. Porównanie właściwości Polimetoksolu K80B i żywicy AF-3 Polimetoksol K80B ma następujące właściwości techniczne: - ciecz ruchliwa, klarowana (dopuszcza się emulsję w kolorze żółtooliwkowym), stabilna w dodatniej temperaturze; - zawartość suchej masy - 44 -=- 47%; - lepkość, kF4 - 15 ч- 20 s; - zawartość formaldehydu - poniżej 1,5%. Masę klejową sporządza się ze składników mineralnych i żywicy według następującej receptury: piasek odmulony i wysuszony o uziarnieniu 0[...]

Cyrkulacja wód w procesie przemysłowego otrzymywania formaliny i przerobu jej na żywice aminowe DOI:

Czytaj za darmo! »

Sporządzono bilans wody używanej do produkcji formaliny oraz skażonych wód powstających podczas przerobu formaliny na proste i eteryflkowane kondensaty aminowe w Zakładach Azotowych "Kędzierzyn". Na podstawie analizy zanieczyszczeń wód zaproponowano wykorzystanie częściowej cyrkulacji skażonych wód zamiast stosowania wody technicznie oczyszczonej. Zasygnalizowano także o możliwości pełnej cyrkulacji skażonych wód. Koncepcja częściowej cyrkulacji została już zrealizowana, dzięki czemu uzyskano znaczne efekty ekonomiczne oraz poprawę warunków ekologicznych przez zmniejszenie ilości skażonych wód odprowadzanych ze ściekami przemysłowymi. Podczas otrzymywania formaliny z metanolu do sporządzania parowej mieszanki metanolowowodnej oraz do absorpcji gazowego formaldehydu używa się wody1-3*. Oczyszcza się ją za pomocą wymieniaczy jonowych, co zapewnia jej wymaganą czystość. Czystość wody wywiera znaczny wpływ na przebieg katalitycznego utlenienia metanolu do formaldehydu, nie jest jednak istotna podczas sporządzania samej formaliny i nie decyduje o jej jakości. Handlowa formalina jest wodnym roztworem o stężeniu ok. 36% wag., zawierającym kilka procent metanolu lub innych składników stabilizujących jej właściwości4" 5’. Formaliny takiej używa się w instalacjach, najczęściej nie sąsiadujących z miejscem jej wytworzenia, do produkcji żywic (głównie aminowych) o różnorodnym zastosowaniu. Ich wytwarzaniu zawsze towarzyszy powstawanie wód odpadowych, silnie skażonych formaldehydem, metanolem, substancjami kwaśnymi itp. Skażone zanieczyszczeniami wody odpadowe powstają również w instalacjach przeznaczonych do wytwarzania formaliny podczas otrzymywania parowej mieszanki metanolowowodnej. Ilość wód odpadowych jest pokaźna. Skalę problemu można wyrazić ilością tych odpadów przypadających na jednostkę produktu finalnego. Wyprodukowanie 1 Mg prostej żywicy wiąże się z powstaniem 1 m3 wody o średnim skażeniu, a wytworzenie 1 Mg eteryfikow[...]

Otrzymywanie i właściwości poliamidowych proszków termoplastycznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono technologię wytwarzania poliamidowych proszków termoplastycznych, opracowaną na podstawie wyników badań nad syntezą kopoliamidów z kaprolaktamu, adypinianu heksanodiaminy i laurynolaktamu oraz nad przerobem kopoliamidów na proszek o określonej wielkości ziarna. Omówiono właściwości proszków poliamidowych, które są stosowane w przemyśle włókienniczym do łączenia tkanin. W połowie lat sześćdziesiątych w krajach Europy Zachodniej wprowadzono nową metodę łączenia wkładów ubraniowych z materiałem wierzchnim w wyrobach konfekcyjnych, opartą na wykorzystaniu klejów termoplastycznych, zwanych klejami topliwymi, Metoda przyklejania wkładów zastąpiła stosowaną wcześniej krawiecką metodę usztywniania przez pikowanie lub używanie włosianki. W Polsce technikę łączenia tkanin klejami termoplastycznymi wprowadzono w latach siedemdziesiątych po zakupieniu urządzeń do nanoszenia środków termoklejących na materiały wkładowe i włókniny. Od tego czasu są importowane poliamidowe kleje topliwe w formie proszku o ziarnie 60 -r- 200 //m lub pasty dyspersyjnej. Wymagania stawiane klejom termoplastycznym dla przemysłu włókienniczego_________________________________ _ Kleje poliamidowe dla włókiennictwa powinny spełniać szereg wymagań. Najważniejsze z nich to: -temperatura topnienia w zakresie 110h- 130°C umożliwiająca uzyskanie trwałych połączeń materiałów bez zniszczenia tkaniny, apretury lub impregnacji; - odpowiednia lepkość stopionego polimeru zapewniająca przeniknięcie kleju z wkładu do powierzchni materiału wierzchniego i jej zwilżanie w czasie kilkusekundowego nacisku w prasie; jednocześnie lepkość powinna być na tyle duża, aby nie nastąpiło przebicie kleju na drugą stronę tkaniny; - adhezja kleju do łączonych materiałów zapewniająca otrzymanie mocnego połączenia przy jak najmniejszym zużyciu kleju (15 -r- 25 g/m2); - kohezja nie mniejsza od adhezji; - odporność na czyszczenie chemiczne i pranie w \yodzie; - stabilność termicz[...]

Sól sodowa kopolimeru styrenowo-maleinowego w postaci proszkowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano proces otrzymywania jednosodowej soli kopolimeru styrenowo-maleinowego w postaci proszkowej. Określono wpływ ilości nadtlenku benzoilu i wilgotności benzenu na stopień kopolimeryzacji styrenu i bezwodnika maleinowego. Porównano przydatność benzenu i tetrachlorku węgla jako rozpuszczalników w procesie kopolimeryzacji. W celu kontrolowania ilości piany tworzącej się w procesie zmydlenia kopolimeru do soli jednosodowej zastosowano urządzenie mechaniczne (zbijacz piany). Zestawiono wyniki dotyczące suszenia otrzymanego produktu w różnych suszarkach. Jednosodowa sól kopolimeru styrenowo-maleinowego (SMHNa) znana jest jako syntetyczny środek klejący, stosowany podczas przygotowania osnowy tkackiej do procesu tkania, a także jako dyspergator, zagęstnik do farb i lakierów oraz środek przydatny w czasie garbowania i wykańczania skór1}. Środki klejące stosowane w przemyśle włókienniczym można podzielić na cztery następujące grupy: środki pochodzenia zwierzęcego, środki pochodzenia roślinnego, środki syntetyczne oraz środki mieszankowe, skrobiowo-syntetyczne. Struktura zużycia poszczególnych grup środków klejących na rynku światowym jest uzależniona od wielu czynników, przede wszystkim od stopnia rozwoju technicznego danego kraju oraz od dostępności surowców. W krajach wysoko uprzemysłowionych, takich jak USA, RFN i Japonia, syntetyczne środki klejące stanowią 75% ich ogólnej ilości, natomiast w krajach "Trzeciego Świata" udział tych środków dochodzi do 100%. Tabela 1. Zużycie środków klejących w Polsce w latach 1980 i 1986 (w Mg) Środki klejące 1980 r. 1986 r. kraj import razem kraj import razem Naturalne 8304,5 285,5 8590,0 5400 _ ft 5400 Syntetyczne 125,6 179,9 305,5 jl 180 >300 |l4 8 0 Syntetyczno-naturalne 275,6 374,7 650,3 1 Razem 8705,7 840,1 9545,8 6580 300 6880 W Polsce zużywa się rocznie 6880 ч-9500 Mg środków klejących do osnów, głównie pochodzenia naturalnego, a liczba marek stosowanych środków wynosi 262). [...]

Porównanie katalizatorów do chemoutwardzalnych lakierów wodorozcieńczalnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano zalety lakierów wodorozcieńczalnych stosowanych m.in. do wytwarzania sztucznej okleiny meblowej. Przedstawiono wyniki badań aktywności importowanego katalizatora w stosunku do lakieru importowanego i krajowego lakieru Mebloform II, a także wyniki badań aktywności dwóch krajowych katalizatorów (ES i KKM) w stosunku do lakieru Mebloform II. Wykazano przewagę katalizatora KKM i korzyści wynikające z jego stosowania. Określono zawartość wolnych kwasów w utwardzonej powłoce lakierowej. W latach sześćdziesiątych zaczęto stosować w świecie chemoutwardzalne lakiery wodorozcieńczalne1}, których główne zalety wynikają z tego, że substancje te zawierają ograniczoną ilość rozpuszczalnika (poniżej 15%), są trudno palne i mniej toksyczne od typowych lakierów rozpuszczalnikowych, a poza tym można je rozcieńczać wodą w celu uzyskania wymaganych lepkości roboczych. Do tych lakierów stosuje się utwardzacze, które wykazują zadowalającą aktywność w warunkach utwardzania powłok, zawierają niewielkie ilości rozpuszczalnika bądź nie zawierają go w ogóle, są niepalne lub trudno palne, wykazują zdolność mieszania się ze spoiwem wodorozcieńczalnym. Pod koniec lat siedemdziesiątych zastosowano w polskim przemyśle drzewnym lakier wodorozcieńczalny do wytwarzania sztucznej okleiny meblowej2*. Zagraniczny dostawca lakieru - firma Glazurit, RFN3) - zaoferował również odpowiedni katalizator do tego lakieru40. Ze względu na niezbyt dokładne dane zawarte w ofercie podjęto badania nad identyfikacją tego katalizatora, a następnie nad opracowaniem własnych katalizatorów dla tej grupy lakierów5,6). Niezależnie od tych prac przeprowadzono również badania nad uzyskaniem krajowego lakieru wodorozcieńczalnego przydatnego do wytwarzania sztucznej okleiny meblowej7). Celem niniejszej pracy jest ocena aktywności importowanego katalizatora oraz dwóch krajowych katalizatorów w stosunku do lakierów wodorozcieńczalnych stosowanych do wytwarzania sztucznej [...]

 Strona 1  Następna strona »