Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ CHMIELNIAK"

Nowe technologie energetycznego wykorzystania węgla

Czytaj za darmo! »

Ocenia się, że w drugiej połowie XXI wieku nastąpi zasadnicza zmiana w światowej strukturze zużycia paliw pierwotnych. W związku z wyczerpywaniem się zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego nieunikniony będzie powrót do szerokiego wykorzystania węgla, którego zasoby przy aktualnym zapotrzebowaniu wystarczą na 200-300 lat. Powoduje to konieczność przystąpienia już dzisiaj do wypracowania no[...]

Nowe technologie energetycznego wykorzystania węgla

Czytaj za darmo! »

Wzrost temperatury powierzchni Ziemi i w efekcie zmiany klimatyczne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i działalności ludzi, wielu gatunków zwierząt i roślin, zasobów wody, a także rolnictwa. Obserwowane ocieplenie klimatu przypisywane jest w głównej mierze wzrostowi zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej gazami cieplarnianymi, w szczególności dwutlenkiem węgla. Ocenia się, że wśród w[...]

CO2-Enhanced coal gasification. Experience of the Institute for Chemical Processing of Coal Zgazowanie węgla przy wykorzystaniu CO2 jako czynnika zgazowującego. Doświadczenia IChPW DOI:10.15199/62.2015.4.1


  Polish sub-bituminous coal and lignite were gasified both under ambient (up to 50 kPa) or elevated (1 MPa) overpressures at below 900°C or below 920°C, resp., under pilot plant conditions. Air, O2, CO2 and steam were used as gasifying agents in circulating fluidized-bed reactors. The beneficial effect of using CO2 as gasifying agent was confirmed. The results were used for prepg. a feasibility study and process design of a demonstration plant where coal gasification was integrated with combustion of char under oxy-combusition conditions. Technologia zgazowania węgla w celu wytwarzania gazu syntezowego, który może być wykorzystywany w wielu procesach chemicznych i energetycznych jest znana i stosowana na świecie od wielu lat. Obecnie obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania zgazowaniem, szczególnie w szybko rozwijających się Chinach. W Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) od 30 lat rozwijana jest technologia zgazowania węgla w złożu fluidalnym. Co więcej, w ostatnich latach w IChPW prowadzi się badania nad jej rozwojem w kierunku wykorzystania ditlenku węgla jako czynnika zgazowującego. Ditlenek węgla w tym procesie spełnia podwójną funkcję, jest jedno-cześnie nośnikiem węgla oraz tlenu, przez co wpływa na poprawę efektywności procesu (zwiększenie strumienia entalpii chemicznej gazu procesowego, spadek zużycia tlenu) oraz na zmniejszenie względnej emisji CO2. Wyniki badań pilotowych realizowanych w IChPW potwierdzają korzystny wpływ zastosowania CO2 jako czynnika zgazowującego. Uzyskane rezultaty badań są stosowane dla opracowania koncepcji, projektu technologicznego oraz studiów wykonalności demonstracyjnej instalacji zgazowania węgla w złożu fluidalnym przy wykorzystaniu CO2 jako utleniacza. Technologia zgazowania paliw stałych jest znana i stosowana na świecie od wielu lat. Jej przemysłowe początki sięgają XIX w., kiedy to w 1887 r. opatentowano gazogenerator Lurgiego z przesuwnym złożem węgla. W poró[...]

Emisja rtęci z procesów energetycznego spalania węgla

Czytaj za darmo! »

Rtęć jest silnie toksycznym pierwiastkiem, który stwarza poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Głównym źródłem emisji rtęci do atmosfery są procesy energetycznego spalania węgla. Przedstawiono wyniki badań dystrybucji rtęci w przemysłowych układach energetycznych, wyposażonych w kotły pyłowe i fluidalne, spalające węgiel kamienny i brunatny. Prace objęły m.in. pomiary sprawności usuwania rtęci w istniejących układach odpylania spalin oraz wyznaczenie wskaźników emisji rtęci do atmosfery. Wyniki badań wykazały możliwość znaczącej redukcji emisji rtęci w istniejących układach odpylających. Pomimo wysokich sprawności usuwania rtęci (37—85%), spalanie węgli o dużych zawartościach Hg oraz wprowadzenie limitów emisji, tożsamych z opracowanymi przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA, USA), spowodowałoby konieczność zastosowania dodatkowych wtórnych metod separacji o wysokiej skuteczności działania. Mercury distribution in bituminous coal or lignite-fired boilers in 5 Polish power plants was detd. in field test. The Hg emission was strongly reduced (by 37-85%) by efficient sepn. of Hg-contg. dusts. but combustion of coals with high mercury content will result in Hg concn. in the off-gases that do not meet the std. requirements according to US Environmental Protection Agency regulations for existing and newly built power plants. Zagadnienie ograniczenia emisji metali ciężkich do środowiska jest problemem stanowiącym istotny przedmiot zainteresowania najważniejszych instytucji europejskich. W zakresie problematyki dotyczącej obecności metali ciężkich w środowisku, rtęć bez wątpienia przyciąga obecnie największą uwagę. Dn. 14 marca 2006 r. Rada i Parlament Europejski uchwaliły rezolucję w sprawie opracowanego przez Komisję Europejską ważnego dokumentu pt. "Strategia Wspólnoty w zakresie rtęci" 1). Rezolucja ta podkreśla, że głównym źródłem emisji rtęci jest spalanie węgla i wzywa Komisję do p[...]

Technologies for syngas cleaning produced from the coal gasification Technologie oczyszczania gazu procesowego ze zgazowania węgla DOI:10.12916/przemchem.2014.232


  A review, with 102 refs., of processes for removal of dust, conversion of CO, hydrolysis of COS, removal Hg and acidic components, recovery of S, sepn. of H2 and purifn. of CO2. Technologia zgazowania węgla umożliwia wielokierunkowe wykorzystanie generowanego gazu zarówno na potrzeby produkcji paliw płynnych i gazowych, surowców chemicznych, jak i energii. Konfiguracja układu produkcyjnego jest wynikiem skomplikowanej optymalizacji procesowej oraz ekonomicznej, której celem jest uzyskanie układu o wysokiej sprawności i dyspozycyjności. Przedstawiono ogólny schemat procesu oczyszczania i przygotowania gazu. Konfiguracja takiego systemu zależy od kierunku jego wykorzystania, technologii zgazowania, paliwa oraz uwarunkowań emisyjnych. Opisano oferowane rynkowo technologie oraz procesy oczyszczania i konwersji gazu procesowego ze zgazowania węgla. Zgazowanie węgla jest technologią znaną od ponad 100 lat, a jej przemysłowe początki związane są z opracowaniem przez firmę Lurgi reaktora ze złożem stałym. Wyczerpywanie się zasobów ropy naftowej i gazu, a w związku z tym przewidywana zmiana struktury światowego zużycia pierwotnych źródeł energii, spowodowały w ostatnich latach wzrost zainteresowania technologią zgazowania węgla oraz jej dynamiczny rozwój. Atrakcyjność tej technologii związana jest z jej zaletami, do których należą: możliwość wielokierunkowego wykorzystania generowanego gazu na potrzeby produkcji paliw płynnych i gazowych, surowców chemicznych oraz energii (rys. 1), wysoka efektywność procesowa oraz stosunkowo niewielki wpływ na środowisko naturalne. Dodatkową zaletą jest również niskie zużycie wody. W przypadku układów energetycznych wykorzystujących procesy zgazowania IGCC (integrated gasification combined cycle) jest ono o 40% niższe niż w przypadku elektrowni wykorzystującej kotły na nadkrytyczne parametry pary1). Surowy gaz procesowy powstający w reaktorze zgazowania węgla poddawany jest procesom oczyszczania[...]

Technology of pre-combustion mercury removal from coal Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem spalania DOI:10.15199/62.2015.4.6


  Bituminous coals and lignites were tested for Hg removal using low-temperature pyrolysis (200-550°C) in laboratory (1 g and 100 g) and bench scale (rotary kiln, 1,5-2 kg/h). The Hg removal efficiency reached over 90% for lignites and 22-78% for the bituminous coals. An industrial process for Hg removal from lignites was developed. For the proposed configuration the mass and energy balance was elaborated. In comparison to post-combustion technologies of Hg reduction, IChPW’s concept proved to be costeffective and competitive. Przedstawiono wyniki badań nad procesem usuwania rtęci z węgla jako efektywnej metody ograniczenia jej emisji do atmosfery z procesów termochemicznego przetwórstwa węgla. Metoda ze względu na większą zawartość rtęci oraz znacząco mniejsze (niż w przypadku spalin) ilości gazu poddawanego oczyszczaniu jest atrakcyjna procesowo i ekonomicznie w stosunku do tradycyjnych wtórnych metod usuwania rtęci. Dodatkową zaletą zastosowania pirolizy jest możliwość uzyskania paliwa o lepszych parametrach jakościowych (w stosunku do paliwa wejściowego). Ponadto, co ważne, technologia nie ingeruje w sam proces technologiczny spalania węgla i oczyszczania spalin. Realizowane w IChPW prace obejmowały pełny cykl badawczy od badań laboratoryjnych do badań w skali półtechnicznej. Badania przeprowadzono dla węgla kamiennego i brunatnego. Szczególnie atrakcyjne wyniki uzyskano dla węgla brunatnego, dla którego skuteczność usuwania rtęci wynosiła ponad 90%. Na podstawie badań eksperymentalnych opracowano wytyczne i koncepcję realizacji procesu w skali przemysłowej. Dla przedstawionej w pracy koncepcji przemysłowej został opracowany bilans energetyczny i masowy. Dokonano także porównania kosztów opracowanej w IChPW technologii z innymi technologiami opartymi na wtórnych metodach usuwania rtęci z gazów procesowych.Rtęć jest silnie toksycznym pierwiastkiem, który stwarza realne i poważne zagrożenie dla życia i zdrow[...]

Wpływ technologii suszenia węgla na emisję CO2 w procesie produkcji wodoru podczas zgazowania węgla DOI:10.15199/62.2019.1.23


  Wodór jest postrzegany jako paliwo przyszłości mogące zrewolucjonizować produkcję energii. Scenariusze rozwoju gospodarki wodorowej przewidują, że w najbliższym czasie głównym źródłem wodoru mogą stać się jedynie technologie wykorzystujące paliwa kopalne, m.in. zgazowanie i piroliza węgla. Przy wyborze odpowied98/ 1(2019) 139 Mgr inż. Leszek STĘPIEŃ w roku 2012 ukończył studia na AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie obecnie pracuje na stanowisku asystenta naukowo- -dydaktycznego. Specjalność - chemia węgla. Dr hab. inż. Marek ŚCIĄŻKO, prof. nadzw., w roku 1975 ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W 1980 r. odbył staż naukowy w Pittsburgh Energy Technology Center w USA, gdzie wykonywał badania nad modelowaniem ciśnieniowego zgazowania węgla, w wyniku których powstała praca doktorska. W 1993 r. otrzymał stypendium na University of North Dakota w USA, w dziedzinie zarządzania projektami inwestycyjnymi w energetyce. W latach 1987-1993 był kierownikiem projektu i zastępcą dyrektora Polsko-Niemieckiego Centrum Badawczego ukierunkowanego na rozwój technologii pirolizy węgla. W latach 1991-2013 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Obecnie pracuje na stanowisku Sekretarza Naukowego IChPW. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Chemicznej PAN, Komitetu Problemów Energetyki PAN, a także profesorem w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Specjalność - inżynieria procesów energetycznych. niej technologii produkcji wodoru należy uwzględnić wiele aspektów technologicznych, środowiskowych oraz ekonomicznych. Jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze technologii jest aspekt środowiskowy, a w szczególności emisja ditlenku węgla, zaliczanego do gazów cieplarnianych. Emisja CO2 jest również ważnym elementem w rozważaniach dotyczących ekonomii procesu. Stały wzrost kosztów uprawnień do emisji tego gazu sprawia, że[...]

Process model of demonstration plant for methanol production integrated with the carbon dioxide-enhanced gasification. Results of the national strategic research program Model procesowy demonstracyjnej instalacji produkcji metanolu zintegrowanej ze zgazowaniem węgla przy użyciu ditlenku węgla. Wyniki strategicznego programu badań DOI:10.15199/62.2017.3.26


  The developed model included drying lignite, its gasification with CO2/O2 mixt. In a circulating fluidized bed reactor, oxy-combustion of the produced char, syngas processing (conversion of MeH and tars, H2 enrichment, removal of H2S, CO2 and Hg, MeOH synthesis, compression of sepd. CO2, S recovery), heat recovery and power generation. The model was used to prep. the process heat and mass balance sheets and to develop a technol. design of a demonstration plant together with feasibility study of com. scale plant. Zaprezentowano konfigurację i model procesowy układu produkcji metanolu zintegrowanego z rozwijaną w IChPW technologią zgazowania węgla w złożu fluidalnym przy wykorzystaniu ditlenku węgla. Model procesowy instalacji produkcji metanolu obejmuje główne węzły technologiczne układu: suszenie i zgazowanie węgla, oksy-spalanie karbonizatu, konwersję metanu i smół, usuwanie H2S i CO2 z gazu, syntezę metanolu i sprężanie CO2 oraz układy kotła odzyskowego i turbiny parowej. Model wykorzystano do obliczeń procesowo- -bilansowych i opracowania projektu technologicznego demonstracyjnej instalacji zgazowania węgla przy wykorzystaniu CO2. Tomasz Chmielniak*, Marek Ściążko, Józef Popowicz, Tomasz Szczypiński, Joanna Bigda, Aleksander Sobolewski 622 96/3(2017) Dr inż. Aleksander SOBOLEWSKI w roku 1986 ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie uzyskał również stopień doktora nauk technicznych. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Specjalność - zagadnienia technologii przeróbki węgla, ochrony środowiska w koksownictwie, hydrodynamika złoża fluidalnego, a także procesy adsorpcyjne i termiczne metod przeróbki odpadów. Mgr inż. Józef POPOWICZ - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 617. Dr inż. Joanna BIGDA - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 617 Mgr [...]

 Strona 1