Wyniki 1-10 spośród 44 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Chwastowska"

Wpływ warunków zamrażalniczego przechowywania i technologii rozmrażania na jakość mięsa

Czytaj za darmo! »

Powszechnie wiadomo, że jakość i przydatność technologiczna mięsa w czasie zamrażania i zamrażalniczego przechowywania uzależniona jest od wielu oddziałujących na siebie czynników biofizykochemicznych. Pomimo tego, zamrażanie jest powszechnie akceptowaną metodą utrwalania surowców pochodzenia zwierzęcego. Nowoczesne technologie zamrażania oraz rozmrażania umożliwiają zachowanie przez mięso wys[...]

Urządzenia do automatycznego pakowania, ważenia i konfekcjonowania

Czytaj za darmo! »

Przemysł opakowaniowy w ostatnich czasach rozwija się bardzo intensywnie, a związane jest to głównie z zaawansowaną technologią, umożliwiającą badanie nowych typów opakowań na całym świecie. W wyniku tego powstają ich nowe generacje, które pozwalają utrzymać, a nawet poprawić jakość pakowanego produktu, co jest niezbędnym walorem szczególnie w przemyśle mięsnym. Produkcja opakowań, materiałów opakowaniowych i maszyn pakujących to jedna z największych gałęzi światowego przemysłu.Postęp w opakowalnictwie należy rozpatrywać z perspektywy dwóch czynników. Pierwszym jest postęp maszyn i urządzeń, drugim natomiast postęp materiałów, wykorzystywanych do pakowania. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych zmusza przemysł opakowaniowy do poszukiwania nowych form, kształtów [...]

Magazynowanie i transport mięsa mrożonego

Czytaj za darmo! »

Produkcja mrożonej żywności to cały kompleks środków technicznych i czynności, które są niezbędne do dostarczenia konsumentowi produktu o odpowiedniej jakości. Wiąże się ona nie tylko z zastosowaniem wymaganych urządzeń zamrażalniczych czy doborem metod zamrażania, ale również z kontrolą temperatury podczas wytwarzania, dystrybucji i przechowywania. Należy pamiętać, że praktyczny okres przechowywania (PSL) mięsa wynosi od 6 do 24 miesięcy, zależnie od temperatury przechowywania i rodzaju mięsa. Przy temperaturze -30°C osiąga się niemal dwukrotnie dłuższy czas niż przy temperaturze -18°C.Podczas magazynowania i transportu muszą być zachowane dwa podstawowe czynniki: parametry techniczne warunków przechowywania oraz wymagania dotyczące warunków higieniczno- sanitarnych przy jednoc[...]

Zautomatyzowana linia ubojowa trzody chlewnej

Czytaj za darmo! »

Ubój to spowodowanie śmierci zwierzęcia przez wykrwawienie. Należy go prowadzić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony zwierząt, ograniczając do minimum cierpienia fizyczne i psychiczne. Rozporządzenie MRiRW z dnia 9 września 2004 roku (Dz.U. nr 205, poz. 2102, z późn. zm.) określa natomiast szczegółowo kwalifikacje osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunki i metody uboju, a także uśmiercania zwierząt. W wymienionym Rozporządzeniu używa się dwa pojęcia: ubój i uśmiercenie. W pierwszym przypadku następuje pozbawienie życia zwierzęcia rzeźnego w celu pozyskania mięsa poprzez wykrwawienie, poprzedzone obowiązkowym oszołomieniem (ogłuszeniem), którego zadaniem jest pozbawienie wrażliwości na ból powstający przy kłuciu i skrwawianiu. Uśmiercenie [...]

Analiza monitoringu temperatury w zakładzie drobiarskim

Czytaj za darmo! »

Celem przeprowadzonych badań była ocena działania systemu monitorującego temperaturę w pomieszczeniach produkcyjnych w zależności od okresu wykonania pomiaru. Badanie ciągłości łańcucha chłodniczego w warunkach przemysłowych wykonano w 2007 roku w zakładzie drobiarskim położonym na terenie Warmii i Mazur na podstawie monitoringu temperatury. Materiał do analizy stanowiły wyniki pomiaru temperatury zarejestrowane w 14 pomieszczeniach zakładu drobiarskiego za pomocą rejestratora temperatury. Kontrola temperatury obejmowała pomiary z jednego tygodnia w miesiącach: lipiec, sierpień i wrzesień, w pełnym cyklu pracy. Rejestracja temperatury odbywała się automatycznie przez całą dobę, co 30 minut, a następnie była przekazywana oraz zapisywana w programie komputerowym. Uzyskane pomiary temperatury porównano z normami, rozporządzeniami MRiRW oraz wymogami systemu ISO 9000 i HACCP dotyczącymi kontroli zagrożeń wynikających ze zmian temperatury w cyklu produkcyjnym. Przeprowadzona analiza monitoringu temperatury wykazała, że okres wykonania pomiaru miał istotny wpływ na jej zakres w badanych pomieszczeniach, a odnotowane temperatury były zgodne z wymaganiami technologicznymi zakładu, normami i rozporządzeniami lub tylko nieznacznie się różniły. ANALYSIS MONITORING OF TEMPERATURE IN POULTRY PLANT The aim of the conducted research was to evaluate the operation of the temperature monitoring system in the premise of a production plant depending on the period of taking the measurements. The research of the continuity of colling chain in the industrial conditions was conducted in the year 2007 at the poultry plant situated in the Warmia and Mazury region and was based on the temperature monitoring. The material to be analyzed included the results of the temperature registered in 14 premise of the poultry plant using the temperature recorder. The temperature control consisted of the measurements taken for one week in the following months: July, August[...]

Postęp techniczny maszyn i urządzeń do podziału oraz rozdrabniania surowca mięsnego

Czytaj za darmo! »

Nie wolno poprzestać na tym, co się osiągnęło. Trzeba konstruować i produkować coraz to nowsze i coraz to lepsze maszyny i urządzeniapo to, aby zadowolić klientów, spełnić ich wymagania techniczne, estetyczne i jakże ważne dziś - ekologiczne" - Henryk Nowicki [35].Aktualnym zmianom konstrukcyjnym maszyn i urządzeń do rozdrabniania surowca mięsnego ulega przede wszystkim ich budowa, sposób d[...]

 Strona 1  Następna strona »