Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"jerzy siWKa"

Badania warunków wykorzystania energii elektrycznej podczas wytapiania stali w łukowym piecu elektrycznym ultrawysokiej mocy (uHp)

Czytaj za darmo! »

Wytapianie stali w nowoczesnych piecach łukowych UHP wymaga starannego doboru programu sterowania wielkością mocy prądu elektrycznego w szczególności podczas roztapiania wsadu. Koniecznym jest uwzględnienie w tym doborze zarówno postaci fizycznej przetapianego wsadu metalicznego (głównie złomu), jak również ilości oraz sposobu doprowadzenia energii alternatywnej (spalanie paliw, iniekcja tlenu [...]

Ługowanie Pb(II) z odpadowych szkieł CRT w roztworach różnych kwasów i zasad


  W pracy pokazano, że istnieje potrzeba poszukiwania nowych metod zagospodarowania odpadowych szkieł CRT (Cathode Ray Tube) i redukcji metali ciężkich zawartych w tym typie szkła. Skupiono się na charakterystyce metod, które mogą zostać wykorzystane do tego celu i przedstawiono eksperymentalne wyniki ługowania Pb(II) ze szkła CRT przy użyciu różnych roztworów kwasów i zasad. It is shown in this work that there is a need to seek new methods of CRT waste glass management and reduce heavy metals amount in this type of glass. Focused on the characteristics of methods that can be used for this purpose and shows experimental results of Pb(II) leaching from CRT glass in different acid and alkali solutions. Słowa kluczowe: ługowanie, szkła CRT, ołów, eksperymentalne badania laboratoryjne Key words: leaching, CRT glass, lead, experimental laboratory research 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 743 Wstęp. CRT (Cathode Ray Tube) to technologia stosowana w większości starszych odbiorników telewizyjnych i monitorów komputerowych. Istnieją dwa rodzaje monitorów CRT: czarno-białe (monochromatyczne) i kolorowe. Kineskop stanowi około 65 % masy komputera, bądź telewizora i w 85 % zbudowany jest ze szkła. Lampa obrazowa CRT zbudowana jest z czterech szklanych części, które schematycznie przedstawiono na rys. 1 [1]. Należy zaznaczyć, że skład chemiczny poszczególnych części materiału szklanego jest zróżnicowany w zależności od producenta, daty produkcji oraz od zadań, jakie [...]

EKSPERYMENTALNA CHARAKTERYSTYKA PROCESU ŁUGOWANIA Pb(II) Z ODPADOWYCH SZKIEŁ CRT W ROZTWORACH KWASU AZOTOWEGO(V)


  W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań laboratoryjnych dotyczące wpływu różnych parametrów fizyko‐ chemicznych na ługowanie Pb(II) z odpadowych szkieł ołowiowych w roztworach kwasu azotowego(V). Badanie dotyczyło szkieł pochodzących z odpadowych lamp katodowych zużytych monitorów CRT. Słowa kluczowe: ługowanie ołowiu, odpadowe szkła ołowiowe, ługowanie kwasem azotowym V, odpadowe szkło CRT EXPERIMENTAL CHARACTERISTIC OF Pb(II) LEACHING PROCESS FROM WASTE CRT GLASS IN SOLUTIONS OF NITRIC ACID(V) The paper presents the results of experimental laboratory studies concerning the influence of different physico‐chemical parameters on the leaching of Pb(II) from lead waste glass in solutions of nitric acid(V). The research focused on waste glass from cathode ray tubes of used CRT monitors. Aim of this study was to determine the parameters of an effective process for the Pb(II) leaching from waste CRT glass with solutions of nitric acid(V). The effect on the process of following physical and chemical factors such as: concentration of reagent, particle size, stirring intensity, the ratio of solid to liquid phase (solid/liquid), temperature and leaching time was examined. Analysis of the results of Pb(II) leaching from waste CRT glass in solutions of nitric acid(V) allowed to determine the optimal conditions for achieving the greatest grade of Pb(II) leaching. The results obtained thus confirm the feasibility of Pb(II) from waste CRT glass into an aqueous solution by hydrometallurgical process. Keywords: lead leaching, waste lead glass, nitric acid leaching, CRT waste glass Mgr inż. Adrianna Strzałkowska, dr Bernadeta Gajda, prof. dr hab. inż. Jerzy Siwka — Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Katedra Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali, Częstochowa. Wprowadzenie Odpadowe szkła katodowych lamp elektronowych (zwanych potocznie odpadowymi szkłami CRT), są polimet[...]

EFFECT OF FUNNEL CRT WASTE GLASS PARTICLE SIZE ON Pb(II) LEACHING PROCESS IN NITRIC ACID SOLUTIONS


  The paper presents the results of experimental laboratory studies concerning the effect of particle size on the leaching process of Pb(II) from funnel CRT waste glass in solutions of nitric acid(V). Analysis of the results of Pb(II) leaching from waste CRT glass in solutions of nitric acid(V) allowed to determine the optimal conditions for achieving the greatest grade of Pb(II) leaching. Keywords: leaching, CRT glass, lead, funnel, experimental laboratory research WPŁYW UZIARNIENIA SZKŁA TULEI CRT NA PROCES ŁUGOWANIA Pb(II) W ROZTWORACH KWASU AZOTOWEGO V W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wpływu uziarnienia szkła tulei odpadowych szkieł CRT na proces ługowania Pb(II) w roztworach kwasu azotowego(V). Analiza wyników ługowania Pb(II) z odpadowych szkieł CRT w roztworach kwasu azotowego(V) pozwoli ustalić optymalne warunki dla osiągnięcia najlepszych stopni wyługowania Pb(II). Słowa kluczowe: ługowanie, szkła CRT, ołów, tuleja, eksperymentalne badania laboratoryjne Introduction Lead is a well-known metal and has been used by mankind for thousands of years due to its easy extraction and smelting properties. Lead is an element contained in the extensive use of technology. It is used in many fields, mainly used for the production of plastics, batteries, ammunition, printing fonts, soldering materials, glazes, in the steel industry, paper industry, leather industry, is in the lead glass, etc. Lead glass was used in CRT (Cathode Ray Tube) picture tube technology. Mainly found in TV sets and computer monitors, CRTs account for more than 50 % of their weight. A CRT consists of four glass types, each doing a different job and needing t o b e o f a d ifferent c omposition: the glass panel (the front part), the funnel, the neck and the glass solder 'frit'. Until recently, i t was t he d ominant t ype of television. Popularity owed as hi[...]

Ługowanie wybranych metali z pyłów pochodzących z odpadów stalowych zawierających cynę DOI:10.15199/24.2015.11.7


  W pracy omówiono wyniki wstępnych badań ługowania cyny, cynku i żelaza z pyłów pochodzących z linii technologicznej przerobu odpa- dów stalowych, zawierających cynę. Proces prowadzono w środowisku kwaśnym HCl i HNO3 oraz alkalicznym NaOH. Najlepsze efekty uzyskano w przypadku roztwarzania cyny w roztworach kwaśnych i alkalicznych o stężeniach 1 mol dm-3 i wyższych, a także cynku w roz- tworach kwaśnych o podobnych stężeniach przy stosunku masy fazy stałej do objętości roztworu równym 1:100. In the paper there are described results of leaching of tin, zinc and iron from dusts coming from technological line applied for processing of tin-containing steel waste. Leaching was conducted in acidic (HCl and HNO3) as well as alkaline solutions (NaOH). The best results were obtained in the case of tin in acidic and alkaline solutions at concentrations of 1 M or above and in the case of zinc in acidic solutions at similar concentrations at mass of solid phase to volume of solution ratio equal to 1:100. Słowa kluczowe: cyna, cynk, recykling, blacha cynowana Key words: tin, zinc, recycling, tinplate.1. Wprowadzenie. Współczesna technika niero- zerwalnie związana jest z wykorzystywaniem metali. Utrzymujące się stale, a nawet zwiększające się za- potrzebowanie sprawia, że w wielu przypadkach wy- czerpanie sie dostępnych zasobów w perspektywie kil- kudziesięciu lat jest realne. Niektóre z metali zostały zaliczone do tzw. surowców krytycznych [1]. Należy do nich m.in. cyna, której najważniejsze zastosowania to pokrycia blach, pojemników i puszek stalowych, w tym przeznaczonych do przechowywania żywności oraz przemysł konstrukcyjny i elektroniczny. Według danych US Geological Survey światowe zasoby cyny szacowane są na ok. 4 800 000 ton, a wydobycie tego metalu w roku 2014 wyniosło ok. 296 000 t [2]. Z in- formacji tych wynika konieczność zwrócenia większej uwagi na ponowne wykorzystanie już wydobytego i wprowadzonego do użytku metalu, co z kolei pr[...]

STANDARYZACJA PRÓBEK BLACH STALOWYCH POCHODZĄCYCH Z ODPADOWYCH PUSZEK STALOWYCH POKRYTYCH CYNĄ DOI:10.15199/67.2016.3.4


  Wzrost konsumpcji dóbr materialnych jest powodem stałego wzrostu produkcji opakowań, które jednocześnie stanowią duży udział w ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, wśród których liczną grupę stanowią odpadowe puszki stalowe zawierające cynę. Właściwy proces obróbki tych odpadów poprzedzony odzyskiem cyny, daje możliwość ich wykorzystania w hutnictwie stali. Odzyskana cyna może zostać poddana recyklingowi. Opracowanie nowych efektywnych metod odzysku cyny z odpadowych puszek stalowych wymaga jednak precyzyjnego określenia poziomu jej zawartości w strumieniu odpadów. Opisane w pracy wyniki badań stanowią wstęp do dalszych badań nad standaryzacją próbek odpadowych puszek stalowych, w celu zaprojektowania właściwego procesu odzysku cyny i ustalenia jego parametrów. Słowa kluczowe: cyna, odzysk, standaryzacja próbek STANDARDIZATION OF STEEL SHEETS SAMPLES COMING DERIVED FROM TIN-COATED STEEL WASTE CANS The increase in consumption of material goods is the reason for the steady growth of packaging production. As a conseqwence packaging participates in big percentage in generation of municipal waste, among which a large group are waste steel cans containing tin. A suitable treatment process of such waste, preceded by the recovery of tin, gives the possibility of use them in the steel industry; while the recovered tin can be recycled. The development of new efficient methods for the recovery of tin from waste steel cans requires a precise determination of the level of its contents in the waste stream. The results of the research described in this article are an introduction to the further development of research connected with standardization of waste steel cans samples in order to design a relevant tin recovery process and determine its parameters. Keywords: tin, recovery, standardization of samples Wstęp Obserwowany obecnie światowy wzrost konsumpcji dóbr materialnych połączony jest z rozwojem technologii związanych z produkcją nowych rod[...]

Nadmiarowe fazy w wysokoazotowych stalach austenitycznych

Czytaj za darmo! »

Badano zmiany zawartości azotu w austenicie po nagrzewaniu próbek do różnych temperatur i ich wygrzewaniu w różnych czasach. ustalono, że w warunkach typowego nagrzewania w celu przesycenia bazowej stali cr18ni10ti w jej strukturze występują nie rozpuszczone w roztworze stałym azotki, których ilość zwiększa się ze wzrostem zawartości azotu w stali. Jest możliwe prawie całkowite rozpuszczenie si[...]

Numeryczna symulacja ciągłego odlewania stalowych wlewków płaskich

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej dotyczącej przepływu stali w kadzi pośredniej, wylewie zanurzeniowym i krystalizatorze podczas ciągłego odlewania wlewków płaskich. W warunkach przemysłowych wykonano eksperyment, mający na celu określenie zmian składu chemicznego strefy przejściowej we wlewku ciągłym spowodowanych zmianą gatunku odlewanej stali. W rezultacie obliczeń otrzyman[...]

 Strona 1