Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Pieprzyca"

Modelowanie fizyczne i numeryczne przepływu w kadzi pośredniej typu "T"

Czytaj za darmo! »

Celem badań było zdiagnozowanie stanu aktualnego kadzi pośredniej, stosowanej w hutnictwie krajowym. W związku z tym podjęto działania zmierzające do określenia szczegółowych charakterystyk pracy obiektu. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań modelowych identyfikujące charakterystyki przepływowe w kadzi pośredniej.1. Wstęp. Przy projektowaniu urządzeń przemysłowych oraz modernizacji istni[...]

Proces wielkopiecowy - nauka i sztuka


  Proces wielkopiecowy jest znany i rozwijany od setek lat ale dotychczas nie jest w pełni rozpoznany. Szybki rozwój w ostatnich latach technik komputerowych umożliwił znaczący postęp w zakresie wyjaśniania niektórych mechanizmów procesów zachodzą- cych w wielkim piecu. Spowodowało to znaczne zautomatyzowanie procesu oraz zastosowanie w dość szerokim zakresie metod komputerowego sterowania pracą wielkiego pieca. Mimo to wiele poglądów dotyczących natury fizykochemicznej mechanizmów procesów zachodzących w wielkim piecu ma charakter hipotetyczny. Hipotezy te sprawiają, że wielkopiecownicy w niektórych przypadkach nie zawsze poprawnie reagują na zachowanie wielkiego pieca, a zastosowane w algorytmach systemu komputerowego sterowania modele, nie pracują właściwie. W artykule opisano problemy związane z wprowadzeniem przed laty produkcji surówki niskokrzemowej. Wskazują one, że pomimo znaczącego udziału technik komputerowych w systemie sterowania procesem konieczne jest kontynuowanie fizykalnych badań mechanizmów procesów w wielkim piecu. The blast furnace process is known and developed for hundreds of years, but it is not fully recognized so far. Fast development of the computer techniques in last years enabled remarkable progress in range of explaining some mechanisms of the process, which takes place in the blast furnace. It resulted in significant automation of the process and also application - in quite wide range - methods of the computer control over blast furnace’s work. Still many views, which applies to physical and chemical nature of the processes’ mechanisms, which takes place in blast furnace have hypothetical nature. Those hypotheses in some cases make, that blast furnace’s workers not always react correctly to behaviour of the blast furnace and models used in computer controlling system algorithms, are not working properly. This article describes problems, that applies to initiation of the low siliceous pig iron pro[...]

Modelowanie numeryczne i fizyczne przepływu stali w dwużyłowej kadzi pośredniej - krzywe czasu mieszania


  Artykuł prezentuje wyniki symulacji numerycznej i pomiarów wykonanych na modelu wodnym dotyczących przepływu i mieszania stali w dwuwylewowej kadzi pośredniej. Do symulacji numerycznej przepływu stali i określenia krzywych mieszania został użyty program komputerowy Ansys-Fluent. Symulacje numeryczne zostały zweryfikowane za pomocą wyników eksperymentalnych po- miarów wykonanych na modelu wodnym kadzi w skali 1:2. Wyniki symulacji numerycznych wykazały zgodność z pomiarami eks- perymentalnymi. Uzyskane krzywe czasu mieszania umożliwiły oszacowanie zakresu strefy przejściowej. Wyniki badań dostarczyły cennych informacji o warunkach pracy przemysłowej kadzi pośredniej. The article presents the results of numerical and water model studies of the flow and mixing steel in a two-strand CC tundish. A computer program Ansys-Fluent was used for the numerical simulation of the steel flow and determination of the mixing curves. Numerical simulations were verified by using experimental data obtained from the water model. This model was built at 1:2 scale. The suitability between numerical simulations and experime[...]

Badania modelowe metody konserwacji wyłożenia ogniotrwałego konwertora tlenowego "slag splashing"


  Wyłożenie ogniotrwałe konwertora tlenowego jest elementem konstrukcyjnym generującym najwyższe koszty inwestycyjne na wydziale stalowni konwertorowej. W ich skład wchodzą koszty stosowanych materiałów ogniotrwałych, koszty napraw i wymiany. Ma to decydujący wpływ na cenę jednostkową produkowanej stali. W związku z tym dąży się do wydłużania kampanii konwertorów. Aby zapobiec nadmierne- mu zużywaniu wyłożenia ogniotrwałego stosuje się różnego rodzaju metody. Najpowszechniej stosowane to, np.: żużlowanie, czy torkreto- wanie. Jedną ze skuteczniejszych metod wydłużenia trwałości wyłożenia ogniotrwałego konwertorów tlenowych jest metoda slag splashing. Polega ona na rozbryzgu zmodyfikowanego żużla konwertorowego za pomocą strumienia azotu wprowadzanego na jego lustro za pomocą specjalnej lancy i utworzeniu żużlowej warstwy ochronnej na powierzchni roboczej wyłożenia ogniotrwałego konwertora. Skuteczność tej metody zależy od wielu czynników, wśród których istotne znaczenie mają czynniki hydrodynamiczne rozbryzgu. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na modelu fizycznym, mające na celu określenie optymalnych warunków prowadzenia procesu slag splashing w 300-tonowym konwertorze tlenowym. BOF refractory lining is a structural element that generates the highest investment costs in the department steelworks. This includes the cost of refractory repaired materials and replacement costs . This has a decisive influence on the price of produced steel per unit. Therefore, the goal is to extend the converters’ campaign. There are different methods used in order to prevent an excessive wear of the refractory lining. The most commonly used methods are : slagging , or gunning . One of the most effective method of extending the durability of the refractory lining of BOF is a "slag splashing". This method is based on a modified converter slag splash used with a nitrogen stream that goes over a surface of the input that uses a special lance[...]

Wpływ wyboru punktu wprowadzania znacznika do modelu fizycznego kadzi stalowniczej na otrzymywane wyniki badań DOI:10.15199/24.2016.2.1


  Badania z wykorzystaniem modeli fizycznych reaktorów metalurgicznych stanowią jedną z metod rozwiązywania problemów technologicznych występujących w trakcie wytapiania i odlewania stali. Najczęściej dotyczą one zjawisk hydrodynamicznych występujących w ciekłej stali, żużlu lub na granicy podziału faz stal-żużel. W eksperymentach, celem identyfikacji badanych zjawisk, stosowane są różnego rodzaju znaczniki. Właściwy dobór znacznika, zarówno z punktu widzenia jego własności fizyko-chemicznych, jak i miejsca wprowadzenia do modelu reaktora metalurgicznego ma istotny wpływ na jakość uzyskiwanych wyników. W artykule przedstawiono rezultaty badań wpływu miejsca wprowadzania znacznika na wyniki modelowania z zastosowaniem modelu wodnego kadzi stalowniczej. Studies using metallurgical reactors’ physical models are one of the methods of solving technological problems that occur during melting and casting. Most often they involve hydrodynamic phenomena occurring in the liquid steel, slag or on the steel-slag phase boundary. In the experiments various kinds of markers are used to identify the examined phenomena. Proper selection of the marker, both from the point of view of it’s physical and chemical properties as well as point of entry into the metallurgical reactor model has a significant impact on result’s quality. The article presents the impact of markers point of entry on the results of modeling in the steel ladle water model. Słowa kluczowe: modelowanie fizyczne, stal, krzywe RTD Key words: physical modeling, steel, RTD curves.1. Wprowadzenie. Jednym z wielu problemów, które należy rozwiązać w trakcie projektowania i budowy modeli fizycznych reaktorów metalurgicznych, jest właściwy dobór znacznika oraz odpowiedniego miejsca i sposobu jego wprowadzania. Dobrze dobrany znacznik powinien charakteryzować się ściśle określonymi cechami. Przede wszystkim powinien w jak najmniejszym stopnifu zakłócać przepływ badanej cieczy modelo[...]

Modelowanie fizyczne i numeryczne przepływu stali w kadzi pośredniej COS

Czytaj za darmo! »

w celu identyfikacji parametrów procesu, konieczne są badania empiryczne. niekiedy można je przeprowadzić bezpośrednio na pracujących w warunkach przemysłowych urządzeniach. efekty badań prowadzonych w ten sposób mają bardzo duże znaczenie, gdyż umożliwiają bezpośrednią identyfikację obiektu. lecz ze względu na znaczne koszty i trudności związane z badaniami na obiektach wysokotemperaturowych n[...]

Model fizyczny urządzenia COS do badań w warunkach izotermicznych i nieizotermicznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono prace dotyczące projektowania i wykonania adaptacji istniejącego w Katedrze Metalurgii Politechniki Śląskiej modelu fizycznego urządzenia COS do pracy w warunkach nieizotermicznych. Prace polegały na wykonaniu instalacji hydraulicznej umożliwiającej uzyskanie w modelu gradientu temperatury cieczy modelowej. Wykonano również system pomiaru temperatury. Przeprowadzona adaptacja modelu umożliwiła badania przepływu i mieszania się stali dla różnych modeli kadzi pośrednich. Badania na modelu można prowadzić w warunkach nieizotermicznych zarówno z dodatnim, jak i ujemnym gradientem temperatury. This article presents works connected with the adaptation of physical model of CCM that exists in the Metalurgy Department of the Silesian University of Technology to the work in non-isothermal conditions. Works included carrying out the hydraulic system which can help to obtain the temperature gradient of the modelling agent in the model and the system of the temperature measurement. The conducted adaptation gives possibilities to carry out research of steel flow and mixing in different tudish models.Now the research can be conducted in the non-isothermal conditions both with the positive as well as negative gradient of the temperature. słowa kluczowe: kadź pośrednia, modelowanie fizyczne, przepływy cieczy, urządzenia sterujące przepływem ciekłej stali key words: tundish, physical modelling, flow fluid, liquid steel, flow control devices.Wstęp. Fizyczne badania modelowe procesu ciągłego odlewania stali dotyczą na ogół zagadnień hydrodynamicznego przepływu ciekłej stali przez kadź pośrednią i krystalizator urządzenia COS oraz generalnie zakładają warunki izotermiczne procesu. Takie założenie wynika z roli, jaką powyższe elementy konstrukcyjne urządzenia COS pełnią w procesie odlewania. Występująca jednak w rzeczywistości różnica temperatur pomiędzy poszczególnymi wytopami odlewanymi w sekwencji może stanowić problem. Minimaliz[...]

Modelowanie fizyczne procesu przedmuchiwania stali gazem obojętnym


  Przedmuchiwanie stali gazami obojętnymi jest powszechnie znaną metodą określania przepływu stali, jednakże mimo to ciągle prowadzone są badania w tym zakresie, mające na celu wyznaczenie charakterystyk przepływu stali. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowa- dzonych na modelu fizycznym, mające na celu określenie wpływu porowatości kształtek gazoprzepuszczalnych na skuteczność wymieszania cieczy modelowej w kadzi. The blowing with inert gases is widely known method for determining the flow of steel, however research in this area are still performed to determine flow characteristics of steel bath. This paper presents the results of research conducted on the physical model, designed to determine the effect of porosity on the effectiveness of fitting gas permeable liquid mixing model in the ladle. Słowa kluczowe: modelowanie fizyczne, krzywa czasu przebywania (RTD), wdmuchiwanie gazu obojętnego, kadź główna Key words: physical modelling, residence time distribution (RTD), inert gas blowing, ladle.Wprowadzenie. Metoda modelowania fizycznego stanowi jedną z ważniejszych metod opisu zjawisk za- chodzących w obiektach tzw. metalurgii drugorzędowej. Pozwala to m.in. na badanie mechanizmu przepływu ciekłej stali, przedmuchiwanej argonem w kadzi głów- nej i określenie podstawowych charakterystyk jej prze- pływu. Argon dostarczany do układu przez porowatą kształtkę zlokalizowaną w dnie kadzi zapewnia homo- genizację składu chemicznego, wyrównanie temperatu- ry ciekłej stali oraz usuwanie wtrąceń niemetalicznych do fazy żużlowej [1]. W artykule przedstawiono wyniki w postaci krzywych retencji RTD charakteryzujących warunki hydrodynamiczne procesu przedmuchiwania ciekłej stali gazami obojętnymi dla dwóch rodzajów kształtek gazoprzepuszczalnych. Ilustrują one zmianę bezwymiarowego stężenia znacznika w funkcji czasu. Na ich podstawie określono skuteczność działania ba- danych kształtek. Wyniki porównania przedstawiono w sposób graficzny na [...]

Modelowanie fizyczne procesów hydrodynamicznych w konwertorze tlenowym DOI:


  W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych zjawisk hydrodynamicznych zachodzących w konwertorze tlenowym podczas procesu świeżenia stali. Do badań wykorzystano wodny model fizyczny konwertora tlenowego, wyposażony w dysze, umożliwiające stosowanie dmuchu kombinowanego. Dysze te umieszczone są w dnie modelu konwertora. Celem badań było określenie wpływu stosowania dmuchu kombinowanego na kinetykę procesu świeżenia. The article presents the results of model research of hydrodynamic phenomena that occurs in basic oxygen furnace during the process of steel refining. The device used for testing was water physical model of basic oxygen furnace, equipped with nozzles, which allowed for combined blowing. These nozzles were located in the bottom of BOF model. The purpose of the research was to determine the impact of the application of combined blowing on the kinetics of the refining process. Słowa kluczowe: konwertor tlenowy, modelowanie fizyczne, stal, krzywe RTD Key words: BOF, physical modelling, steel, RTD curves.1. Wprowadzenie. Modelowanie fizyczne stanowi jedną z metod badania zjawisk hydrodynamicznych za- chodzących w konwertorze tlenowym. Wykorzystanie modeli wodnych konwertora tlenowego pozwala m.in. na optymalizowanie technologii wytapiania stali oraz zwiększenie jakości produkowanej stali przy jedno- czesnym minimalizowaniu kosztów jej wytwarzania. Zastosowanie wyników badań modelowych w praktyce przemysłowej może również wpływać na zmniejsze- nie negatywnego wpływu procesu produkcji stali na środowisko. Uzyskiwane wyniki badań modelowych, w zależności od stosowanej metodyki, mogą mieć różną postać. Podstawowe z nich to krzywe rezydencji RTD, umożliwiające określenie efektywności, a pośrednio przy wielopunktowych pomiarach, również charakte- rystyki przepływów w badanym reaktorze. Inną postać wyników uzyskuje się w badaniach o charakterze wizu- alizacji. Wizualizacja polega na wprowadzeniu do mo- delu fizycznego znaczni[...]

Badania testowe procesu przedmuchiwania stali gazem obojętnym w kadzi stalowniczej DOI:10.15199/24.2015.5.6


  W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wizualizacji kształtowania się kolumny gazowej w przestrzeni roboczej kadzi stalowniczej, podczas jej przedmuchiwania argonem. Badania doświadczalne przeprowadzono na modelu wodnym urządze- nia przemysłowego dla różnych intensywności wdmuchiwanego gazu. Model wodny, na którym realizowano badania, został opracowany i skonstruowany na podstawie doboru fizycznych kryteriów podobieństwa pomiędzy układem rzeczywistym a jego modelem fizykalnym. The article presents the results of experimental studies on the gas column creation visualization in the workspace of steel ladle, during argon purging. Test experiments were carried out on the water model of an industrial ladle for different intensities of blown gas. Water model, used to perform studies, was developed and constructed on the basis of similarity criteria to the real system. Słowa kluczowe: piec kadziowy, kadź stalownicza, modelowanie fizykalne Key words: ladle furnance, steel ladle, physical modeling.Wprowadzenie. Wraz z nieustannie postępującym rozwojem technologicznym poszukuje się nowych, lepszych rozwiązań produkcyjnych stali. Takie dążenia wymuszają rosnące wymagania jakościowe produkcji hutniczej, a jednocześnie są konsekwencją zmierzania do eliminowania powstających wad, wybraków, czy też błędów produkcyjnych. Inną przyczyną jest produkcja nowych gatunków stali o specjalnym przeznaczeniu. W celu otrzymywania konkurencyjnych jakościowo produktów hutniczych potrzebna jest prawidłowa in- terpretacja i zr[...]

 Strona 1  Następna strona »