Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW FUNDALEWICZ"

Korozja - główny czynnik wpływający na zmniejszenie trwałości lin w szybach mokrych


  W artykule omówiono przyczyny powstawania korozji i jej odmiany. Przedstawiono rodzaje korozji lin wyciągowych z ilustracjami oraz wyniki badań własności mechanicznych drutów różnych typów lin wyciągowych pracujących w górniczych wyciągach szybowych o dużej intensywności opadów wód szybowych. Omówiono sposoby zmniejszenia tempa przyrostu korozji w linach, a tym samym zwiększenia ich żywotności. In the article causes of corrosion formation and its types have been discussed. There have been presented corrosion types of hoist wire ropes with pictures and results of research of wires mechanical properties from different hoist wire ropes, which were working in mineshafthoistsunder large amount of water fall. There have been discussed methods of decreasing corrosion in wire ropes, growth rate and increasing its life Słowa kluczowe: korozja, liny, szyby mokre Key words: corrosion, ropes, wet sfats.Wstęp. Ogólnie korozją nazywamy niszczenie cia- ła stałego wskutek niezamierzonego działania chemicz- nego, elektrochemicznego lub fizykochemicznego. Obejmuje materiały metaliczne i niemetaliczne. Dzia- łanie korozyjne na liny spowodowane jest wodą szy- bową, wilgocią z powietrza, oparami atmosferycznymi oraz zanieczyszczeniem przemysłowym atmosfery. Z prowadzonej wieloletniej analizy trwałości lin wyciągowych wynika, że najniebezpieczniejszym czynnikiem wpływającym na osłabienie lin jest korozja. Korozja nie tylko szybko zmniejsza przekrój nośny drutów oraz liny, ale również gwałtownie pogarsza ich własności mechaniczne. Oddziaływanie korozji na stan liny nasila się szcze- gólnie, gdy korozji ulegają również druty wewnętrzne w splotkach liny. Stwierdzenie objawów korozji na drutach wewnętrznych w linie świadczy o poważnym zagrożeniu bezpieczeństwa i często jest przyczyną szybkiej wymiany liny. Korozja drutów lin występuje w szybach mokrych ze szczególnym nasileniem w przypadku silnie agre- sywnych wód szybowych. Rodzaje korozji. W linach sta[...]

Wpływ korozji na trwałość zmęczeniową drutów lin wyrównawczych eksploatowanych w górniczych wyciągach szybowych

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp. z przeprowadzonej analizy trwałości lin wyrównawczych okrągłych dwu-, trzy- i czterowarstwowych oraz liny wyrównawczej płaskiej stalowej szytej wynika, że najniebezpieczniejszym czynnikiem wpływającym na osłabienie lin jest korozja. korozja nie tylko szybko zmniejsza przekrój nośny drutów oraz liny, ale również gwałtownie pogarsza ich własności mechaniczne. oddziaływanie korozji [...]

Badania odcinka liny nośnej trójkątnosplotkowej o średnicy 58,0 mm z deformacją w postaci tzw. "korkociągu" po odłożeniu z górniczego wyciągu szybowego

Czytaj za darmo! »

W artykule określono konstrukcję i warunki pracy liny w szybie wdechowym, zjazdowo-materiałowym. Przedstawiono wyniki badań liny odłożonej po 46 miesiącach pracy. W ramach badań przeprowadzono zerwanie odcinka liny w całości, pobranego z miejsca deformacji w postaci tzw. "korkociągu". Porównano wyniki badań z parametrami liny nowej i z wynikami badań magnetycznych otrzymanymi przed odłożeniem liny z wyciągu szybowego. In the article construction and conditions of work of ropes in breath shaft, material downward slope was definite. It present results of research of put ropes aside after 46 months of work. Within the confines of research of section of the line in its entirety, downloaded from place of deformation so-called corkscrew was carried out severance. It compare results of rese[...]

Wyniki badań drutów okrągłych i profilowych liny prowadniczej typu półzamkniętego


  W artykule określono konstrukcję i warunki pracy liny w szybie wydechowym. Przedstawiono wyniki badań liny defektografem magnetycznym oraz pomiarów średnicy w miejscach największego zużycia w pobliżu kanału wylotu powietrza w szybie. Ponadto porównano wyniki badań laboratoryjnych drutów po odłożeniu liny z górniczego wyciągu szybowego, z wynikami badań otrzymanymi w końcowym stadium eksploatacji liny. The paper presents design and operation conditions for an upcast ventilation shaft. The close look is taken to results of rope examination with a magnetic defectograph and measurements of the rope diameter at locations of the highest wear of the rope nearby the air outlet channels of the shaft. Finally, results of laboratory examination on wires of a rope that had been taken out of operation are compared with those for the rope on the final stage of operation. Słowa kluczowe: druty, liny, własności mechaniczne Key words: wires, ropes, mechanical properties 1. Wprowadzenie. Linę typu półzamkniętego o średnicy 48,0 mm wyprodukowaną przez British Ropes, zainstalowano dnia 10.10.1992 r. w szybie wydechowym, wydobywczym, mokrym z 2-linową zrębową maszyną wyciągową o napędzie elektrycznym, jako linę prowadniczą nr 2, tj. jedną z 8-miu lin prowadzących dwa naczynia skipowe o nośności 22 Mg każde. Skipy posiadały prowadnice ślizgowo- toczne, co wydatnie przyczyniło się do zwiększonej trwałości, gdyż linę wymieniono po 11,5 latach pracy dnia 16.04.2004 r., pomimo niekorzystnych warunków, gdyż wody są w tym szybie silnie agresywnie kwaśne. Eksploatacja wyciągu szybowego prowadzona była przy prędkości maksymalnej 13 m/s a droga ciągnienia wynosiła około 927 m, przy długości liny prowadniczej 970 m. Lina brała udział w wyciąganiu około 600 000 skipów. 2. Dane dotyczące liny: Wytwórca - British Ropes - Anglia. Typ liny - półzamknięta prowadn[...]

 Strona 1