Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ PECIO"

Wybór scenariuszy pożarowych do symulacji CFD instalacji wentylacji oddymiających bazujących na ilościowej analizie ryzyka DOI:10.15199/9.2019.2.5

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie W inżynierii bezpieczeństwa pożarowego następuje sys- tematyczny postęp w zakresie zrozumienia zjawiska poża- ru, który ma wpływ na zachowanie się konstrukcji, reak- cję ludzi, czy też systemów bezpieczeństwa. Wspomniany progres jest zauważalny przede wszystkim w zwiększaniu liczby i jakości narzędzi inżynierskich przeznaczonych do modelowania zjawiska pożaru. Istnieje wiele naukowych metod oraz modeli opisujących rozwój pożaru. Mamy również dostęp do komputerowych implementacji tych modeli, jednakże złożoność dziedziny jaką jest ochrona 68 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/2 (2019) przeciwpożarowa, w dużym stopniu ogranicza powszech- ne użycie tych narzędzi. Obecnie rutynowym podejściem do oceny bezpieczeństwa pożarowego budynku jest precyzyjne zdefiniowanie parametrów modelu rozwoju pożaru i/lub ewakuacji dla małej liczby, szczegółowo wybranych scenariuszy. Wykorzystanie ilościowej analizy ryzyka do oceny bezpieczeństwa, w znacznym stopniu poprawia jakość oraz zakres tych analiz [1]. Jednakże, ze względu na swoją złożoność oraz brak ogólnodostępnych narzędzi, obecnie jej stosowanie ogranicza się tylko do obiektów o znaczeniu strategicznym takich jak elektrownie atomowe, czy zakłady przemysłowe. Z uwagi na powyższe, tam gdzie wymagane są obliczenia inżynierskie do weryfikacji rozwiązań przyjętych w budynkach, podstawowym narzędziem są symulacje CFD. W szczególności dotyczy to oceny skuteczności działania instalacji wentylacji oddymiającej [2]. Modele CFD numerycznie rozwiązują równania różniczkowe, opisujące ruch płynów (rozumianych jako ciecze i gazy). Wśród programów CFD możemy wyróżnić programy ogólnego przeznaczenia, ale istnieją również programy do modelowania pożarów. Przykładem programu przezna- czonego do modelowania pożarów, bazującego na nume- rycznej mechanice płynów jest program Fire Dynamics Simulator [3]. Aplikacja FDS jest obecnie najbardziej po- pularnym programem do modelowania pożaru.[...]

 Strona 1