Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ KRAUZE"

Problematyczna wentylacja oddymiająca garaży zamkniętych - projektowanie na podstawie zasad wiedzy technicznej DOI:10.15199/9.2015.6.4


  Projektowanie wentylacji oddymiającej garaży zamkniętych jest zadaniem skomplikowanym dla wielu architektów, projektantów oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Poprawne zaprojektowanie rzeczonego urządzenia przeciwpożarowego wymaga posiadania wiedzy z zakresu wielu norm zagranicznych oraz szeroko rozumianych zasad wiedzy technicznej. Często jednak wiedza ta pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce przepisami przeciwpożarowymi. W niniejszym artykule autorzy odniosą się do kilku wybranych problemów występujących podczas procesu projektowego wentylacji pożarowej garaży zamkniętych.1. Wstęp Zgodnie z obowiązującymi przepisami [1] wentylacja oddymiająca wymagana jest w garażach zamkniętych o powierzchni całkowitej przekraczającej 1 500 m2. Warunek ten można uznać za dyskusyjny, ponieważ wydzielenie garażu zamkniętego o powierzchni mniejszej o metr kwadratowy nie powoduje zmniejszenia ryzyka związanego z rodzajem pożaru, który może tam wystąpić. Wręcz przeciwnie, ten sam pożar w mniejszej kubaturze może spowodować powstanie warunków niebezpiecznych dla ekip ratowniczo-gaśniczych, np. wystąpienia rozgorzenia w momencie próby odnalezienia źródła ognia. Szybkość przejścia pomiędzy fazą wzrostu pożaru a fazą pożaru w pełni rozwiniętego, uzależniona jest głównie od rodzaju materiału palnego, kubatury pomieszczenia oraz warunków wentylacji. Według różnych badań [3, 4, 5, 6] zakłada się, że rozgorzenie powstaje w momencie, gdy górna warstwa dymu osiągnie temperaturę 500 ÷ 600 ºC oraz gęstość promieniowania cieplnego z tej warstwy będzie wynosiła od 15 do 20 kW/m2. Oczywiście takie warunki zostaną osiągnięte szybciej w mniejszej kubaturze pozbawionej wentylacji, która odbiera ciepło zgromadzone w warstwie dymu. Potwierdzają to np. proste zależności empiryczne, które zdefiniowali McCaffrey, Quintiere i Harkleroad [7], a także Thomas [8]: ( )1/ 2 0  Q 610 h A H k T = (1) 0 0  Q 7,8A 378A H T = + (2)[...]

Wybór scenariuszy pożarowych do symulacji CFD instalacji wentylacji oddymiających bazujących na ilościowej analizie ryzyka DOI:10.15199/9.2019.2.5

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie W inżynierii bezpieczeństwa pożarowego następuje sys- tematyczny postęp w zakresie zrozumienia zjawiska poża- ru, który ma wpływ na zachowanie się konstrukcji, reak- cję ludzi, czy też systemów bezpieczeństwa. Wspomniany progres jest zauważalny przede wszystkim w zwiększaniu liczby i jakości narzędzi inżynierskich przeznaczonych do modelowania zjawiska pożaru. Istnieje wiele naukowych metod oraz modeli opisujących rozwój pożaru. Mamy również dostęp do komputerowych implementacji tych modeli, jednakże złożoność dziedziny jaką jest ochrona 68 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/2 (2019) przeciwpożarowa, w dużym stopniu ogranicza powszech- ne użycie tych narzędzi. Obecnie rutynowym podejściem do oceny bezpieczeństwa pożarowego budynku jest precyzyjne zdefiniowanie parametrów modelu rozwoju pożaru i/lub ewakuacji dla małej liczby, szczegółowo wybranych scenariuszy. Wykorzystanie ilościowej analizy ryzyka do oceny bezpieczeństwa, w znacznym stopniu poprawia jakość oraz zakres tych analiz [1]. Jednakże, ze względu na swoją złożoność oraz brak ogólnodostępnych narzędzi, obecnie jej stosowanie ogranicza się tylko do obiektów o znaczeniu strategicznym takich jak elektrownie atomowe, czy zakłady przemysłowe. Z uwagi na powyższe, tam gdzie wymagane są obliczenia inżynierskie do weryfikacji rozwiązań przyjętych w budynkach, podstawowym narzędziem są symulacje CFD. W szczególności dotyczy to oceny skuteczności działania instalacji wentylacji oddymiającej [2]. Modele CFD numerycznie rozwiązują równania różniczkowe, opisujące ruch płynów (rozumianych jako ciecze i gazy). Wśród programów CFD możemy wyróżnić programy ogólnego przeznaczenia, ale istnieją również programy do modelowania pożarów. Przykładem programu przezna- czonego do modelowania pożarów, bazującego na nume- rycznej mechanice płynów jest program Fire Dynamics Simulator [3]. Aplikacja FDS jest obecnie najbardziej po- pularnym programem do modelowania pożaru.[...]

 Strona 1