Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BEATA ŚLUSARCZYK"

Wybrane aspekty pomocy publicznej w procesie restrukturyzacji przemysłu hutniczego w Polsce

Czytaj za darmo! »

Zagadnienie pomocy publicznej zawsze budzi pewne kontrowersje, a jej udzielanie jest przedmiotem gorących dyskusji między jej zwolennikami i przeciwnikami. Restrukturyzacja przemysłu hutniczego na całym świecie była prowadzona przy znaczącym wsparciu poszczególnych państw. W niniejszym artykule podjęto próbę określenia rozmiaru udzielonej pomocy publicznej na restrukturyzację polskiego sektora [...]

Wybrane problemy dystrybucji stali w P olsce

Czytaj za darmo! »

W artykule analizowane są zmiany na rynku dystrybucji stali w Polsce, związane z konsolidacją dystrybutorów i zmianą charakteru ich działania. Prezentowane zestawienia największych dystrybutorów pod względem ilościowymi i wartościowym realizowanych obrotów pozwoliły na wskazanie zmian w strukturze rynku. Autorzy przedstawiają również nowe wyzwania, jakie pojawiają się przed dystrybutorami stali, szczególnie w czasie wzmożonej konkurencji i odrabiania strat po okresie dekoniunktury. The article analyzes changes in steel distribution market in Poland, connected to the consolidation of distributors and change of their functions. Presented quantitative and value juxtapositions of turnover of the largest distributors allowed to identify changes in the market structure. The authors also present new challenges that arises to steel distributors, especially in times of increased competition and recovering from the recession. słowa kluczowe: dystrybucja stali, rynek stali keywords: steel: distribution, steel market.Wprowadzenie. Organizacja sprzedaży wyrobów hutniczych w różnych krajach kształtowała się wraz z rozwojem hutnictwa. Istotną rolę odegrały także tradycje handlowe poszczególnych krajów i poziom wymagań klientów. Pomimo istnienia wielu różnorodnych rozwiązań w zakresie organizacji sprzedaży wyrobów hutniczych, w krajach uprzemysłowionych zauważa się pewne wspólne tendencje rozwojowe [1]. O ile w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych wyłączną rolą hurtowni wyrobów stalowych była regulacja przepływu produktów od wytwórcy do odbiorcy, to w kolejnym dziesięcioleciu zaczęły powstawać specjalistyczne składy wyrobów hutniczych, świadczące klientom usługi ich wstępnego przetwarzania [2]. Nastąpiła więc reorientacja roli dystrybutora z prostego "kupić - przechować - sprzedać" w bardziej złożony model przewidujący przetworzenie materiału w produkt najbardziej oczekiwany przez klienta. W ten sposób dystrybutor przejął na siebie część f[...]

 Strona 1