Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"MARIAN DOJKA"

Badania nad otrzymywaniem napełniacza krzemionkowego z krzemionki odpadowej z produkcji kriolitu syntetycznego metodą amoniakalną

Czytaj za darmo! »

Na podstawie badań laboratoryjnych wykazano, że przez zmianę parametrów amonolizy Na2SiF6 nie można osiągnąć istotnego polepszenia właściwości użytkowych odpadowej krzemionki z produkcji kriolitu syntetycznego. Stwierdzono natomiast (badania laboratoryjne i przemysłowe), że krzemionka ta może stanowić wsad dla drugiego stopnia hydrolizy umożliwiającej zdecydowane polepszenie jej właściwości[...]

Przemysłowe próby otrzymywania siarki koloidalnej mikronizowanej

Czytaj za darmo! »

W związku z brakiem możliwości powiększenia skali procesu otrzymywania siarki koloidalnej opartego na wykorzystaniu powietrza poeksploatacyjnego z kopalni otworowej podjęto próbę produkcji jej substytutu w drodze mikronizowania w atmosferze gazu inertnego. Stworzono możliwość oparcia na tej podstawie technologicznego procesu wytwarzania siarki koloidalnej mikronizowanej, z uwzględnieniem je[...]

Odsiarczanie spalin metodą mokrą z wykorzystaniem odpadów poflotacyjnych z przemysłu wydobywczego siarki

Czytaj za darmo! »

Opisano instalację odsiarczania spalin uruchomioną w Kopalniach i Zakładach Przetwórczych Siarki "Siarkopol" w Tarnobrzegu oraz zastosowanie metody mokrej z użyciem wodnej zawiesiny odpadów poflotacyjnych pochodzących z przeróbki rudy siarkowej. Instalacja charakteryzuje się wysoką sprawnością odsiarczania (średnio 97%) i odpylania (średnio 80%). Równie istotnymi zaletami są niewielkie kosz[...]

Otrzymywanie tetrasiarczku dipentametylenotiuramu - przyspieszacza procesu wulkanizacji z grupy tiuramów

Czytaj za darmo! »

Na podstawie danych z literatury i wykonanych badań opracowano sposób otrzymywania tetrasiarczku dipentametylenotiuramu (TDT) o właściwościach użytkowych odpowiadających właściwościom produktów handlowych Tetrone A i Robac P-25, które są stosowane jako środki pomocnicze w przemyśle gumowym. Przebieg syntezy sprawdzono w skali ćwierćtechnicznej, a otrzymany produkt uzyskał pozytywną ocenę In[...]

Badania nad otrzymywaniem wielosiarczków nieorganicznych mających zastosowanie w przemyśle

Czytaj za darmo! »

Na podstawie danych zawartych w literaturze określono sposoby otrzymywania wielosiarczków nieorganicznych i możliwości ich zastosowania. Wykonano laboratoryjne próby wytwarzania wielosiarczków sodu i potasu. Wyniki badań tych produktów wskazują na celowość powiększenia skali procesu. Na podstawie rezultatów prób oczyszczania technicznego siarczku sodu (półproduktu) uruchomiono produkcję sia[...]

Małotonażowa produkcja - uzupełniająca działalność Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Siarkowego „Siarkopol” w Tarnobrzegu

Czytaj za darmo! »

Na tle trudnej sytuacji przemysłu siarkowego - głównego zleceniodawcy prac badawczych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Siarkowego (OBR PS) "Siarkopol" w Tarnobrzegu - przedstawiono wcześniejsze i obecne działania podejmowane w celu rozwinięcia własnej małotonażowej produkcji związanej z profilem badawczym Ośrodka. środek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego "Siarkopol" utworzony w [...]

Emisja gazowych związków siarki i sozologiczne aspekty stosowania keku siarkowego w drogownictwie DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad emisją gazowych związków siarki w procesie wytwarzania mieszanek mineralno- -asfaltowo-kekowych oraz podczas ich stosowania do budowy nawierzchni dróg. Badano wpływ tych nawierzchni na przyległe gleby i roślinność. Wykazano, że proces produkcji mieszanek nie powoduje istotnych zagrożeń dla pracowników obsługujących urządzenia pod warunkiem przestrzegania ustalonego reżimu technologicznego. Pył ze ścieranych nawierzchni występuje w ilościach zbyt małych, żeby wywierać znaczący wpływ na gleby i roślinność. Wskazano na możliwość oszczędzania asfaltu i mączki wapiennej w wyniku wdrożenia opracowanej technologii.Jednym z przewidywanych i) w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych kierunków zagospodarowania nadmiernych zapasów odpadowej siarki elementarnej uzyskiwanej w wyniku oczyszczania gazu ziemnego, a zwłaszcza gazu pochodzącego z silnie "zasiarczonych’' złóż kanadyjskich i francuskich, miało być ich użycie do wytwarzania mieszanek służących do budowy nawierzchni dróg. Prace badawcze prowadzono w wielu krajach, w tym również w Polsce 3>4), ponieważ takie wykorzystanie odpadowej siarki wydawTało się uzasadnione względami ekonomicznymi. Począwszy od 1978 r. światowe zapasy siarki zaczęły się jednak zmniejszać. Ich całkowite wyczerpanie przewiduje s ię 5) na .1990 г., a od tego czasu na międzynarodowych rynkach będzie dostępna jedynie siarka pochodząca z bieżącej produkcji. Nie sprzyja to oczywiście wdrażaniu opracowanych już technologii wytwarzania nawierzchni drogowych z wykorzystaniem siarki elementarnej. W tej sytuacji badania prowadzone w Ośrodku Badawczo- Rozwojowym Przemysłu Siarkowego "Siarkopol" i w Instytucie Budowy Dróg 'i Mostów6»7) skoncentrowano na sprawdzeniu możliwości zastosowania do omawianego celu odpadu przemysłowego pochodzącego z rafinacji siarki, tzw. keku, zawierającego średnio ok. 43% siarki i ok. 44°/o węglanu wapniowego. Należało jednak sprawdzić[...]

Badania procesu otrzymywania nawozów sztucznych na bazie siarki elementarnej

Czytaj za darmo! »

Badania ukierunkowano na otrzymywanie nawozów zawierających siarkę elementarną z dodatkiem bentonitu, określając optymalną granulację i jego zawartość w tych nawozach. W celu sprawdzenia koncepcji doboru aparatury wykonano w "Siarkopolu" SA w Gdańsku próby przemysłowe współgranulowania wieżowego zawiesiny bentonitu w ciekłej siarce. Otrzymany granulat oceniono pod względem trwałości w czas[...]

Półprodukty dla przemysłu kosmetycznego otrzymywane z siarki elementarnej DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano laboratoryjne badania procesów otrzymywania siarki koloidalnej biologicznie czynnej. Uzyskiwane w tych procesach produkty nadają się do zastosowania w przemyśle kosmetycznym, a wyniki badań upoważniają do podjęcia antyimportowych produkcji molotonażowych, co nastąpi po zakończeniu akcji ofertowej i określeniu zapotrzebowania na omawiane postaci siarki. Siarka wchodzi w skład wielu szamponów, płynów przeciwłupieżowych i wzmacniających włosy, "toników" i kremów przeciwtrądzikowych oraz aerozoli przeznaczonych do szybkiego "mycia włosów na sucho" . W zależności od rodzaju wyrobu kosmetycznego jest wprowadzana w postaci koloidalnej lub nietrwale związanej. Otrzymywanie siarki koloidalnej Siarka koloidalna używana w przemyśle kosmetyci nym ma charakterystyczny, zbliżony do kulistego, kształt ziarn o średn cy nie większej niż kilkanaście mikrometrów. Ma właściwości hydrofilowe i tworzy trwałe zawiesiny w wodzie i w wodnych roztworach soli mineralnych oraz wielu substancji organicznych wchodzących w skład środków kosmetycznych. Siarkę przeznaczoną do produkcji fungicydów otrzymuje się najczęЛЛЛ PRZEMYSŁ CHEMICZNY 66/9 (1987) ściej przez mechaniczne rozdrabnianie w młynach strumieniowych z segregacją pneumatyczną. Nie można jednak używać jej w kosmetyce ze względu na ostre krawędzie poszczególnych cząstek. Siarkę koloidalną o odpowiednim kształcie ziarn i żądanej granulacji otrzymuje się w wielu stosowanych w przemyśle procesach1} utleniania siarkowodoru tlenem atmosferycznym w roztworach wodnych wobec katalizat[...]

 Strona 1