Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Marek Lewandowski"

Energetyka w przemyśle chemicznym

Czytaj za darmo! »

We współczesnych instalacjach przemysłu chemicznego produkcja przebiega według skomplikowanych procesów technologicznych, a na ich chemiczny charakter wskazują: kontrola analityczna, rodzaj stosowanych surowców, wytwarzanych produktów i powstających odpadów oraz zagrożenia dla obsługi i środowiska. Funkcjonowanie tych instalacji jest na ogół oparte na procesach energetycznych. Energetyka [...]

Katalityczne zastosowania azotków i węglików metali przejściowych

Czytaj za darmo! »

Omówiono zastosowania węglików i azotków metali przejściowych, które ze względu na swoje właściwości spotkały się z zainteresowaniem badaczy, jako alternatywne katalizatory, zastępujące metale szlachetne w wodorowych procesach rozbicia wiązań węgiel-heteroatom, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tych związków w procesach hydroodsiarczania i hydroodazotowania. A review with 71 ref[...]

Struktura katalizatorów hydrorafinacji

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób otrzymywania tlenku glinu i jego właściwości powierzchniowe. Omówiono najważniejsze modele działania katalizatorów hydrorafinacji stanowiących najczęściej kombinację metali, takich jak kobalt lub nikiel i molibden lub wolfram, osadzonych na tlenku glinu. Najwięcej uwagi poświęcono modelowi Topsoe struktury katalizatorów cieszącemu się w ostatnich latach dużym zaintereso[...]

Katalityczna hydrorafinacja cieczy węglowych

Czytaj za darmo! »

Omówiono skład chemiczny cieczy węglowych. Szczególną uwagę zwrócono na rodzaje występujących w nich heterocyklicznych związków azotu, tlenu i siarki oraz asfaltenów i preasfaltenów. Ponadto zreferowano problem hydrorafinacji cieczy węglowych pod kątem stosowanych katalizatorów i warunków procesu. Obecnie występuje coraz większe zapotrzebowanie na paliwa pochodzące głównie z przerobu ropy n[...]

Mechanizm przemian modelowych związków heterocyklicznych w hydroreakcjach

Czytaj za darmo! »

Omówiono mechanizmy przemian dibenzotiofenu i wybranych heterocyklicznych związków azotu, takich jak pirydyna, chinolina, akrydyna i jej izomery, indol oraz karbazol, zachodzących podczas hydrorafinacji ciekłych substancji węgloi ropopochodnych. Przedstawiono sposoby adsorpcji związków azotu na powierzchni katalizatora: poprzez heteroatom (adsorpcja "pionowa") lub za pośrednictwem elektronów[...]

Wykorzystanie techniki pomiarów synchronicznych w elektrowniach systemowych - pomiar kąta mocy generatora DOI:10.15199/74.2016.12.7


  Wykorzystanie techniki pomiarów synchronicznych w elektroenergetyce światowej jest coraz powszechniejsze [4, 5]. Z techniką tą wiąże się nadzieje na rozwiązanie niektórych problemów dotyczących pracy systemu elektroenergetycznego (SEE), a w związku z tym przeznacza się na jej rozwój stosunkowo duże środki [7]. Pierwszą, bezcenną korzyścią wykorzystania pomiarów synchronicznych jest podniesienie poziomu obserwowalności pracy SEE, zwiększenie tzw. świadomości sytuacyjnej. Obserwowalność on-line wynika z istoty pomiarów synchronicznych, czyli dokonywania jednoczesnych pomiarów napięć i prądów (amplitudy i fazy) oraz częstotliwości w wielu miejscach systemu na rozległym obszarze. Pomiary te są oznaczane etykietą czasu z dokładnością rzędu kilku mikrosekund. Aby pomiary były przydatne do oceny stanów dynamicznych, urządzenia pomiarowe PMU (Phasor Measurement Unit) i zastosowane w nich algorytmy muszą zapewnić ich odpowiednią spójność w czasie, dynamikę i odporność na sygnały zakłócające. Wymagania w tym zakresie zostały określone w przedmiotowych normach [1, 2]. Spójność pomiarów synchronicznych w rozległym systemie pozwala na ich bezpośrednie porównywanie i dokonywanie innych operacji matematycznych, a to z kolei pozwala na realizację wielu funkcji nieosiągalnych tradycyjnymi metodami pomiarowymi. Spośród licznych zastosowań [5] można tu wymienić: identyfikację zakłóceń (kołysania mocy, oscylacje międzysystemowe, ocenę stabilności SEE, wydzielanie się obszarów pracy wyspowej, czy wspomaganie w czasie quasi-rzeczywistym estymatora stanu). Istotną cechą systemów opartych na PMU - jest możliwość permanentnej rejestracji pomiarów, która daje możliwość analizowania zaistniałych zakłóceń w SEE, również post factum. Umożliwia to, np. weryfikowanie modeli SEE (w tym modeli elektrowni systemowych) oraz możliwość oceny układów regulacji. Każde "większe" zdarzenie w SEE daje możliwość weryfikacji tych modeli, co znacząco ogranicza koszt[...]

Nowe procesy katalitycznego głębokiego hydroodsiarczania olejów napędowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono kryteria oraz wyniki badań nowych, efektywnych technologii głębokiego hydroodsiarczania paliw do silników wysokoprężnych. Omówiono specyfikę procesu oraz postępy w dziedzinie doboru katalizatorów i warunków głębokiego hydroodsiarczania. A review with 25 refs. covering removal of dibenzothiophene (DBT) and alkylated DBTs from diesel fuels, conventional and new catalysts, and m[...]

Przemiany dibenzotiofenu i jego alkilowych pochodnych w procesach głębokiego hydroodsiarczania

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu najważniejszych prac dotyczących niereaktywnych poliaromatycznych związków siarki. Przedstawiono ich klasyfikację i charakterystykę. Opisano przemiany tych związków w warunkach i na katalizatorach pozwalających na ich usunięcie z produktów naftowych w wyniku procesu głębokiego HDS. A review with 24 refs. covering reactivities of S compds. and the kinetics of, and cataly[...]

Natura centrów aktywnych w procesie katalitycznego hydroodazotowania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono stan wiedzy dotyczącej procesu hydroodazotowania (HDN). Omówiono heterocykliczne związki azotu obecne w ciężkich surowcach naftowych i cieczach węglowych, a także mechanizmy ich przemian w procesie HDN. Opisano rodzaje centrów katalitycznych odpowiedzialnych za proces HDN oraz mechanizmy reakcji rozszczepienia wiązania C-N, oparte na β-eliminacji Hoffmanna i substytucji nu[...]

Siarczki metali przejściowych jako katalizatory hydroraf inacji

Czytaj za darmo! »

Rozważono wpływ właściwości fizykochemicznych siarczków metali przejściowych (np. ciepła tworzenia siarczku, energii i długości wiązania metal-siarka) na ich aktywność katalityczną. Przedyskutowano wpływ efektów elektronowego, geometrycznego, chemicznego i promującego na katalityczną aktywność siarczków w reakcji hydroodsiarczania dibenzotiofenu. Zrozumienie zależności rządzących właściwości[...]

 Strona 1  Następna strona »