Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"IRENA BŁASIAK"

Otrzymywanie tetrasiarczku dipentametylenotiuramu - przyspieszacza procesu wulkanizacji z grupy tiuramów

Czytaj za darmo! »

Na podstawie danych z literatury i wykonanych badań opracowano sposób otrzymywania tetrasiarczku dipentametylenotiuramu (TDT) o właściwościach użytkowych odpowiadających właściwościom produktów handlowych Tetrone A i Robac P-25, które są stosowane jako środki pomocnicze w przemyśle gumowym. Przebieg syntezy sprawdzono w skali ćwierćtechnicznej, a otrzymany produkt uzyskał pozytywną ocenę In[...]

Półprodukty dla przemysłu kosmetycznego otrzymywane z siarki elementarnej DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano laboratoryjne badania procesów otrzymywania siarki koloidalnej biologicznie czynnej. Uzyskiwane w tych procesach produkty nadają się do zastosowania w przemyśle kosmetycznym, a wyniki badań upoważniają do podjęcia antyimportowych produkcji molotonażowych, co nastąpi po zakończeniu akcji ofertowej i określeniu zapotrzebowania na omawiane postaci siarki. Siarka wchodzi w skład wielu szamponów, płynów przeciwłupieżowych i wzmacniających włosy, "toników" i kremów przeciwtrądzikowych oraz aerozoli przeznaczonych do szybkiego "mycia włosów na sucho" . W zależności od rodzaju wyrobu kosmetycznego jest wprowadzana w postaci koloidalnej lub nietrwale związanej. Otrzymywanie siarki koloidalnej Siarka koloidalna używana w przemyśle kosmetyci nym ma charakterystyczny, zbliżony do kulistego, kształt ziarn o średn cy nie większej niż kilkanaście mikrometrów. Ma właściwości hydrofilowe i tworzy trwałe zawiesiny w wodzie i w wodnych roztworach soli mineralnych oraz wielu substancji organicznych wchodzących w skład środków kosmetycznych. Siarkę przeznaczoną do produkcji fungicydów otrzymuje się najczęЛЛЛ PRZEMYSŁ CHEMICZNY 66/9 (1987) ściej przez mechaniczne rozdrabnianie w młynach strumieniowych z segregacją pneumatyczną. Nie można jednak używać jej w kosmetyce ze względu na ostre krawędzie poszczególnych cząstek. Siarkę koloidalną o odpowiednim kształcie ziarn i żądanej granulacji otrzymuje się w wielu stosowanych w przemyśle procesach1} utleniania siarkowodoru tlenem atmosferycznym w roztworach wodnych wobec katalizat[...]

 Strona 1