Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"JAN PERKOWSKI"

Fotokatalityczny proces utleniania Tritonu X-100 w roztworze wodnym w układzie przepływowym

Czytaj za darmo! »

Zbadano proces fotokatalitycznego utleniania wodnego roztworu niejonowego środka powierzchniowo czynnego Triton X-100 w układzie przepływowym. Katalizatorem był ditlenek tytanu naniesiony w ilości 10% na gruboziarnistą krzemionkę. Zbudowano fotoreaktor z poli(metakrylanu metylu) w kształcie płyty, w którym ziarna katalizatora znajdowały się w wyżłobionym kanale, przez który także przepływa[...]

Synteza akrylonitrylu - technologie i katalizatory

Czytaj za darmo! »

Na podstawie informacji zaczerpniętych z literatury naukowej i technicznej przedstawiono dane o technologii wytwarzania akrylonitrylu opartej na amoksydacji propylenu w reaktorach z fluidalnym złożem katalizatora. Zaprezentowano tlenkowe, wieloskładnikowe katalizatory tego procesu. Zasygnalizowano możliwość dalszych udoskonaleń katalizatorów i rozwoju technologii produkcji akrylonitrylu z pr[...]

Technologia wytwarzania kwasu akrylowego i akroleiny z propylenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano procesy wytwarzania kwasu akrylowego metodą katalitycznego utleniania propylenu powietrzem według rozwiązań różnych firm. Omówiono zastosowane katalizatory i uzyskane wskaźniki technologiczne. Przedstawiono charakterystykę procesu opracowanego w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", a także kierunki zastosowań kwasu akrylowego i jego pochodnych. Większość produkowanego obecnie na świecie kwasu akrylowego wytwarza się metodą bezpośredniego katalitycznego utleniania propylenu tlenem z powietrza w fazie gazowej w podwyższonej temperaturze. W innych wcześniej stosowanych technologiach wytwarzania kwasu akrylowego lub jego estrów surowcami były etylen, acetylen, akrylonitryl (z acetylenu lub z propylenu). Ze względu na zagrożenia toksyczne, środowiskowe i korozyjne, jakie stwarzały te metody, zaniechano wykorzystania ich w przemyśle. Obecnie tylko w koncernie BASF w Ludwigshafen (RFN) kwas akrylowy otrzymuje się w wysokociśnieniowym procesie Reppego, w instalacji o mocy produkcyjnej wynoszącej ok. 200 tys. t/r. Na rysunku przedstawiono schemat technologii wytwarzania kwasu akrylowego z podstawowych surowców - metanu, acetylenu, etylenu i propylenu1*. Obecna wersja przemysłowa metody, w której surowcem jest ostatni z wymienionych związków, polega na dwuetapowym utlenianiu taniego propylenu petrochemicznego do akroleiny i kwasu akrylowego2): CH2=CHCH3 + o 2------- > CH2=CHCHO + h 2o , АН = -340,8 kJ/mol; CH2=CHCHO + l/2 0 2-— ->CH2==CHCOOH, АН = -254,1 к J/mol. . Instalacje do otrzymywania kwasu akrylowego według tej metody, budowane od 1969 r., pracują w fabrykach japońskich (Nippon Shokubai Kagaku Koggo, Mitsubishi Petrochemical Co., Toagosei Chemical Co.), amerykańskich (Hoechst Celanese, Rohm and Haas, Union Carbide) oraz w zachodnioniemieckim koncernie BASF. Tabela 1. Katalizatory reakcji utleniania propylenu do akroleiny3’ TempeStopień konWydajność otrzymyw[...]

Analiza rynku monomerów metakrylowych

Czytaj za darmo! »

Najważniejszym - pod względem wielkości produkcji - monomerem metakrylowym jest ester metylowy kwasu metakrylowego (MMA). Zdolności produkcyjne w zakresie MMA w świecie wynoszą ok. 2,3mln t/r.1'. Najwięksi producenci MMA to Imperial Chemical Industries i Rohm and Haas (odpowiednio 22% i 16% światowych zdolności produkcyjnych). W skali przemysłowej MMA jest wytwarzany głównie w procesie opart[...]

Badania fotochlorowania 1,2-dichloroetanu do 1,1,2-trichloroetanu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad fotochlorowaniem 1,2-dichloroetanu w układzie półperiodycznym. Określono wpływ szybkości przepływu chloru, temperatury i intensywności oświetlenia na szybkość tworzenia 1,1,2-trichloroetanu i selektywność reakcji. Oznaczono kwantową wydajność reakcji. 1,1,2-trichloroetan (1,1,2-TCE) jest stosowany głównie jako surowiec do produkcji 1,1,1-trichloroetanu (1,1,1-TCE) oraz chlorku winylidenu. 1.1.1-TCE to bardzo cenny powszechnie stosowany rozpuszczalnik, przede wszystkim ze względu na swą małą toksyczność1*. Można go otrzymywać m.in. z 1,2-dichloroetanu (1,2-DCE) w procesie składającym się z trzech etapów: chlorowania 1,2-DCE do 1,1,2-TCE; odchlorowodorowania 1,1,2-TCE do chlorku winylidenu i chlorowodorowania chlorku winylidenu do 1,1,1-TCE. Przedmiotem niniejszej pracy było zbadanie pierwszego etapu omawianego procesu, inicjowanego fotochemicznie. Fotochlorowanie 1,2-DCE jest reakcją łańcuchową, przebiegającą według mechanizmu wolnorodnikowego2’. Zapoczątkowanie łańcucha reakcji następuje w wyniku absorpcji światła przez cząsteczkę chloru i jej homolitycznej dysocjacji na rodniki. Energia konieczna do rozkładu Cl2 odpowiada energii światła o długości fal w zakresie 250 h- 450 nm. Początkowe stadia reakcji chlorowania można przedstawić następująco: Cl2 + hv— > 2СГ, CH2 C1—CH2 C1 + Cl'----► ĆHC1—CH2 C1 + HC1, ĆHC1—CH2 C1 + Cl2 ---- > CHC12—CH2 C1 + c r . Zapoczątkowany łańcuch reakcji może biec dalej, przy czym rodniki Cl' najpierw atakują dichloroetan, a gdy jego stężenie zmniejsza się, reagują z trichloroetanem itd., wreszcie po bardzo długim czasie reakcji głównym produktem staje się heksachloroetan. W reakcjach zakończenia łańcucha jest również możliwe powstawanie chlorobutanów. Tak więc, oprócz pożądanego 1,1,2-TCE, w mieszaninie reakcyjnej pojawiają się tetrachloroetany, pentachloroetan i - dla wysokich stopni konwersji - heksachloroetan i[...]

Fotochemiczna synteza organiczna DOI:

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł zawiera wiele danych z zakresu fotochemii przemysłowej. Przedstawiono jej stan obecny i kierunki rozwoju, specyfikę konstrukcji fotoreaktorów oraz źródła promieniowania ultrafioletowego. Dokonano przęglądu procesów fotochemicznych stosowanych w przemyśle w dużej skali. Opisano instalacje, parametry procesów oraz omówiono wielkość produkcji i jej koszty. W latach dwudziestych i trzydziestych naszego wieku zostały przeprowadzone pionierskie prace w zakresie organicznej fotochemii. Badania polegały na obserwowaniu przemian zachodzących w różnorodnych związkach organicznych pod wpływem promieniowania świetlnego. W miarę rozwoju nauki, a zwłaszcza postępu w metodach konstruowania sztucznych źródeł promieniowania ultrafioletowego, synteza fotochemiczna torowała sobie drogę do przemysłu1*. W latach czterdziestych powstała pierwsza instalacja przemysłowa do fotochlorowania 1,2- dichloroetylenu do 1,1,2,2-tetrachloroetanu o wydajności blisko 1,5 tony na dobę2). W 1936 r. Płotnikow przewidywał, że szanse wykorzystania fotochemii w przemyśle3* są nikłe, a już w 1955 r. opublikowano4* pierwszy poważny artykuł na temat inżynierii fotochemicznej jako narzędzia w przemysłowych syntezach organicznych. Światło może być zastosowane jako czynnik inicjujący w syntezie organicznej, jeżeli jest spełniony jeden z następujących warunków: — liczba cząstek reagujących w wyniku absorpcji kwantu światła jest dostatecznie duża, tzn. gdy reakcja przebiega łańcuchowo; — metoda fotochemiczna zapewnia otrzymanie produktu w sposób prostszy od innych metod lub uzyskanie związku o większym stopniu czystości; W procesach fotochemicznych istotną rolę odgrywa wartość wydajności kwantowej, dzięki której można określić opłacalność danego procesu pod względem zużycia energii. Wyraża się ona stosunkiem liczby cząsteczek powstałego produktu do liczby pochłoniętych kwantów energii świetlnej. Obecnie podstawowymi reakcjami fotochemicznymi o[...]

Badania syntezy propano-1,3-diolu,nowego surowca dla tworzyw poliestrowych.Etap I. Synteza 3-hydroksypropanalu

Czytaj za darmo! »

Badano reakcję hydratacji akroleiny w obecności H2SO4 jako katalizatora. Określono wpływ stężenia akroleiny w różnych warunkach syntezy. Badano wpływ temperatury, stężenia H2SO4 i czasu reakcji na przebieg hydratacji. Przeprowadzono optymalizację reakcji syntezy 3-hydroksypropanalu. Acrolein, 15%, hydrated in an aq. H2SO4 catalyst (2.0%) for 4-5 h at 40-50°C yielded (60%) 3-hydroxypropanal.[...]

Rozkład dodecylobenzenosulfonianu sodu w procesach pogłębionego utleniania


  Zbadano rozkład dodecylobenzenosulfonianu sodu (SDBS), zachodzący w roztworze wodnym w wyniku działania różnych wersji pogłębionego utleniania (AOP): fotolizy (Ar/UV), fotoutleniania (O2/UV), ozonowania (O3), procesu radiacyjnego z udziałem strumienia elektronów (EB), procesu Fentona (Fe2+/H2O2) oraz wersji łącznych z użyciem nadtlenku wodoru i ozonu (O3/UV), (UV/H2O2), (O3/UV/H2O2). Najlepsze wyniki rozkładu surfaktantu i mineralizacji roztworu uzyskano stosując łączne metody AOP, a w szczególności O2/UV/H2O2 i O3/UV/H2O2. Me(CH2)11C6H4SO3Na was decompd. in an aq. soln. by action of UV, O2/UV, O3, electron beam, H2O2/Fe2+ or complex systems. The highest decompn. degree was achieved when O2/UV/H2O2 system were used. Środki powierzchniowo czynne (SPC) są grupą związków praktycznie najczęściej wykorzystywanych zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych. Zakres ich zastosowania jest bardzo szeroki: od przemysłu spożywczego, lekkiego, wydobywczego, rolnictwa do przemysłu ciężkiego. Także i w gospodarstwach domowych obserwuje się gwałtowny wzrost ich zastosowania przede wszystkim do ręcznego i automatycznego mycia, czyszczenia i prania. Detergenty należą do związków, które nie ulegają rozkładowi w trakcie stosowania, dlatego po wykorzystaniu praktycznie w całości, bez zmiany swojej struktury, przechodzą do ścieków. Gdy ścieki nie są oczyszczane, detergenty trafiają do wszelkiego typu wód powierzchniowych, a nawet głębinowych. Politechnika Łódzka Jan Perkowski*, Michał Piotrowski, Magdalena Szadkowska-Nicze Rozkład dodecylobenzenosulfonianu sodu w procesach pogłębionego utleniania Decomposition of sodium dodecylbenzenesulfonate in advanced oxidation processes Inż. Michał PIOTROWSKI w roku 2011 ukończył studia inżynierskie na kierunku Ochrona Środowiska w Politechnice Łódzkiej. Obecnie na kierunku Chemia, specjalizacja Chemia analityczna i strukturalna w ramach studiów drugiego stopnia kończy studia magisterskie. S[...]

 Strona 1  Następna strona »