Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"RENATA DOBRUCKA"

Współczesne opakowania farmaceutyczne


  Krajowy przemysł farmaceutyczny odgrywa kluczową rolę w polskim systemie ochrony zdrowia. Jako sektor zabezpiecza - jący podstawowe potrzeby ludności posiada również znaczenie strategiczne z punktu widzenia interesów państwa. Przemysł ten zaspokaja 60% zapotrzebowania na leki w Polsce. Jest to sektor innowacyjny - na inwestycje, badania i rozwój przezna - cza równowartość 70% swoich zysków, dzięki czemu zwiększa innowacyjność polskiej gospodarki. Nakłady sektora farmaceu - tycznego stanowią 8,2% nakładów na badania i rozwój w całej gospodarce. [...]

Rozporządzenia unijne dla opakowań aktywnych i inteligentnych


  1. Wprowadzenie Tradycyjne opakowania żywności są przeznaczone do ochrony zawartości przed wpływami czynników zewnętrznych takich jak mikroorganizmy, tlen, obce zapachy, światło itp. gwarantując w ten sposób wygodę użytkowania i zapewniając bezpieczeństwo oraz jakość produktu w wydłużonym okresie [1,2]. Nieustannie zachodzące zmiany w otaczającym świecie dotyczące demografii, stylu życia, poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego, ekologii produktu oraz środowiska jego wytwarzania, a także rozwoju nowych rynków determinują wymagania, jakie należy postawić współczesnym opakowaniom. Wszechobecna globalizacja, jak również zacieśnianie integracji krajów należących do Unii Europejskiej sprawiły, że w sektorze opakowań zaistniała uzasadniona potrzeba zintensyfikowania starań w kierunku rozwoju działań mających na celu ochronę konsumenta, jego zdrowia oraz środowiska naturalnego. Dotyczy to również przepisów Unii Europejskiej dotyczących opakowań aktywnych i inteligentnych. Wprowadzając opakowania aktywne i inteligentne można wydłużyć okres przechowywania żywności lub poprawić jej właściwości organoleptyczne i tym samym zapobiec stratom żywności. Świadczy o tym fakt, iż światowy rynek aktywnych i inteligentnych rozwiązań dla żywności i napojów połączony z kontrolowaną czy modyfikowaną atmosferą (CAP/MAP) wzrósł z 15,5 bln dolarów w 2005 roku do 16,9 bln dolarów przed końcem 2008 roku i może dojść do 23,6 mld dolarów przed końcem roku 2013 w połączeniu z rocznym tempem wzrostu 6,9 %. Porównując z powyższymi danymi, wartość rynku opakowań inteligentnych w 2008 roku oszacowano na 4,6 bln dolarów i obserwuje się ciągły jego[...]

Chemia dla środowiska i zrównoważonego rozwoju: zastosowania wybranych ekowskaźników

Czytaj za darmo! »

Wybrane ekowskaźniki jako nowe narzędzia oceny oddziaływania na środowisko. Przykłady zastosowania metodologii LCA w ekologicznej ocenie technologii oczyszczania ścieków metodami chemicznymi. Keywords: environment, indicators, assessment, energy Abstract Selected indicators as a tool of environmental impact assessment. Examples of application of LCA methodology in organic wastewater treatment technology assessment by chemical. Wstęp Analiza ponad dwudziestoletniej obecności substancji chemicznych w technologiach oczyszczania ścieków, pozwala sformułować tezę o bardzo dynamicznym rozwoju tej branży. Początkowe stosowanie chemii, a ściślej pierwszych koagulantów żelazowych z rodziny PIX, ograniczało się praktycznie tylko do usuwania zanieczyszczeń mierzonych takimi wskaźnikami jak: ChZT, BZT i zawiesiny w technologii stracania bezpośredniego. Stopniowo, wraz z rozwojem kolejnych generacji produktów (PAX, polimery, blendy), uzupełniono te oddziaływania innymi, ciekawymi skutkami technologicznymi, tj. usuwaniem fosforu, siarkowodoru, stabilizacją procesów nitryfikacji i denitryfikacji oraz poprawą warunków zagęszczania osadów. Chemiczne wspomaganie procesu oczyszczania ścieków wyspecjalizowanymi produktami pozwoliło również na podjęcie skutecznej walki z bakteriami nitkowatymi w osadach czynnych wielu oczyszczalni biologicznych, czy problemem niszczącego "zarastania" urządzeń i instalacji specyficznym, twardym kamieniem tzw. struwitem czyli fosforanem amonowo-magnezowym. Pod wpływem niewielkich dawek chemikaliów, zamienia się go obecnie w łatwo wymywalny osad. Dzięki działaniom na strumień ścieków wybranymi reagentami chemicznymi, obejmującymi nie tylko nowoczesne koagulanty i flokulanty, ale również środki dezynfekcyjne, środki utleniające oraz reagenty do korekty odczynu pH, rośnie wśród eksploatatorów oczyszczalni i tych rozwiązań świadomość, że swoją praktyczną wiedzę powinni traktować interdyscyplinarnie, a więc jako wied[...]

Kwas nadmrówkowy jako nowy środek dezynfekujący do wykorzystania w przemyśle spożywczym

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie Aby zagwarantować najwyższą jakość i bezpieczeństwo żywności należy w produkcji oraz obrocie żywnością zapewnić eliminację wszelkich zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych. Podstawą tego jest realizacja wytycznych Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), które muszą być spełnione jako podstawowy, wstępny warunek prawidłowego funkcjonowania systemu HACCP (analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli). HACCP jest dzisiaj głównym narzędziem zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i uniwersalną metodą systematycznej oceny możliwości wystąpienia zagrożeń oraz określenia metod ich eliminacji podczas produkcji żywności [1, 2]. Do utrwalania żywności oraz skutecznej higienizacji całej przestrzeni związanej z prod[...]

 Strona 1