Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR JANKOWSKI"

About the lack of convergence in an environment with limited representation of the number DOI:10.15199/48.2016.04.05

Czytaj za darmo! »

The article presents cases of lack of convergence of transitional problems solutions both for the linear and non-linear examples because of using IEEE-754 standard. In a linear case, electric circuit solution using state variables was presented. As a non-linear case, ferroresonance system solved by various numerical procedures was shown. To solve the proposed problems, the 64-bit Mathcad Prime 3.0 environment was used. Streszczenie. W artykule przedstawiono przykłady braku zbieżności w rozwiązaniu liniowego obwodu metodą zmiennych stanu oraz obwodu ferrrorezonasowego w 64 bitowym programie Mathcad Prime 3.0 stosującym obowiązujący standard IEEE-754. Przykłady braku zbieżności w rozwiązaniu liniowego obwodu metodą zmiennych stanu Keywords: Mathcad, convergence, transitional matrix. Słowa kluczowe: Mathcad, macierz przejściowa Introduction Nowadays, very often to solve technical matters described by mathematical equations, ready applications such as Matlab, Mathcad, or Mathematica are used. The programs contain numerous preset procedures allowing to change various parameters which also have influence on accuracy. It is obvious that the value of many of these parameters has its limitations. Such a limitation is the maximum number of digits representing the number in these environments (17digits). It is caused by a still used internal way of representing floating point numbers using the BFP record (binary floating point). In order to standardize rules on floating point operations the IEEE-754 standard [4] was developed which defines the BFP formats available for binary system that is binary_32 called single precision, binary_64 - double precision and binary_128 - quadruple precision. However, in most of the packages in both numeric (as Matlab) and universal as (Mathcad) they use numbers record in double precision. Their record is composed of 64 bits, where 11 bits fall for the exponent and 52 bits for the mantissa. Such a method of [...]

Kierunki badań w zakresie zwiększania możliwości aplikacyjnego wykorzystania systemów radiowej identyfikacji obiektów RFID

Czytaj za darmo! »

Rosnące wymagania, dotyczące poziomu bezpieczeństwa, integralności oraz autentyczności elektronicznie przekazywanych danych w procesach automatycznej identyfikacji, jak również obniżenie kosztów związanych z eksploatacją rozmaitych obiektów powszechnego użytku i specjalnego zastosowania, spowodowały w ostatnich latach intensywny rozwój różnych metod stykowej i bezstykowej identyfikacji obiektów (rys. 1).Współczesne systemy identyfikacji obiektów charakteryzuje możliwość wykorzystania identyfikatorów wymagających lub niewymagających kontaktu z układem czytającym, a także pojemność informacyjna oraz metody zabezpieczania identyfikowanych danych. Wszystkie wymienione aspekty umożliwiają konkretne przyporządkowanie metody identyfikacji oraz identyfikatorów do określonych zastosowań praktycznych. W zależności od przeznaczenia i ceny całego systemu, powszechnie stosowane są identyfikatory w postaci kodów kreskowych, elementów biometrycznych, kart magnetycznych, kart chipowych - mikroprocesorowych i pamięciowych, pastylek dotykowych, lub coraz częściej - elektronicznych identyfikatorów radiowych (transponders) techniki RFID (Radio Frequency IDentification). Obszar intensywnego zainteresowania światowych ośrodków naukowo-przemysłowych, obejmuje zagadnienia związane z realizacją różnych procesów automatycznej identyfikacji obiektów za pomocą systemów, w których istnieją techniczne możliwości prowadzenia takich procesów z jednym, lub z wieloma identyfikatorami jednocześnie. Dla tych systemów definiowane są określenia "pojedynczy" (single) lub "wielokrotny" (anticollision), które dotyczą realizacji procesu automatycznej identyfikacji i komunikacji radiowej, prowadzonej odpowiednio z jednym, lub z wieloma elektronicznymi identyfikatorami RFID. Budowa, pojemność informacyjna oraz sposób zabezpieczenia danych w identyfikatorach stykowych, w większości przypadków kierunkuje możliwość ich stosowania w automatycznych systemach: kontroli do[...]

Measurement of quantities characterizing the properties of an inductive dynamic drive

Czytaj za darmo! »

Artykuł stanowi syntetyczny opis metod stosowanych przez autorów do wyznaczenia najważniejszych wielkości pozwalających na scharakteryzowanie właściwości napędu indukcyjno-dynamicznego. Wykorzystywane metody zostały podzielone na bezpośrednie (wyznaczenie prądu cewki i przemieszczenia) oraz pośrednie (wyznaczenie prędkości, przyspieszenia i stanu naprężeń).(Pomiar wielkości charakteryzujących właściwości napędu indukcyjno-dynamicznego). Abstract: The article is the synthetic description of the methods applied by authors to assign the quantities characterizing the proprieties of an inductive dynamic drive. The used measuring methods were divided as direct and indirect method, respectively. The experimental registration of the coil current and the disc displacement was classified as a direct method. The simulating determination of speed, the acceleration and the state of stress in the disc with the use of the coil current were classified as an indirect method. Keywords: inductive dynamic drive, measurement, displacement, disc stresses. Słowa kluczowe: napęd indukcyjno-dynamiczny, pomiar, przemieszczenie, naprężenia dysku napędu. Introduction Inductive-dynamic drive (IDD) is a type of electrodynamic drive (Fig. 1). It consists of the coil which is supplied from capacitor battery and the movable secondary element which is a well conducting, most often an aluminum disc. The RLC parameters of the coil circuit should have the small values. Hence, the current of coil and magnetic field have impulse character. Such impulse field induces eddy currents of large values in the aluminum disc. This type of drives belongs to the quickest ones not only because of the possibility of large accelerations achieving (a(t)> 100000g), but also because of short reaction time. The reaction time is measured from the moment the impulse appears in the thyristor gate (Fig. 5) until it reaches an expected moment of the displacement. This fact and the repeatabili[...]

Wyznaczanie obszaru poprawnej pracy indukcyjnie sprzężonych systemów RFID

Czytaj za darmo! »

Każdy nowo kreowany system RFID ze sprzężeniem indukcyjnym musi zapewniać odpowiednie zasilanie pasywnym identyfikatorom w jego obszarze poprawnej pracy. W artykule zaprezentowano metodę analizy kształtu pętli antenowej RWD oraz emitowanego przez nią pola magnetycznego w przestrzeni 3D. Przy poprawnym uwzględnieniu parametrów identyfikatora oraz jego lokalizacji w przestrzeni, metoda ta pozwala [...]

Obszar poprawnej pracy - podstawowy parametr aplikacyjny systemów RFID

Czytaj za darmo! »

Obserwowane w dzisiejszych czasach coraz powszechniejsze zastosowanie techniki RFID (Radio Frequency IDentification) w rozwiązaniach komercyjnych, możliwe jest dzięki osiągnięciom współczesnej nauki i techniki w zakresie systemów radiowej identyfikacji obiektów, w których komunikacja w układzie nadawczo-odbiorczym realizowana jest dwoma sposobami. W pierwszym przypadku w obszarze poprawnej pracy IZ (Interrogation Zone) systemu RFID, może znajdować się tylko jeden obiekt oznaczony elektronicznym identyfikatorem radiowym (transponder). Układ taki nosi nazwę systemu identyfikacji pojedynczej (single system). W przypadku systemu identyfikacji wielokrotnej (anticollision system), proces komunikacji prowadzony jest jednocześnie z wieloma identyfikatorami [1]. W procesie tym wykorzystuje się algorytmy wielodostępu do kanału radiowego, które zapewniają możliwość jednoczesnego (automatycznego) rozróżnienia wielu obiektów oznaczonych identyfikatorami RFID (rys. 1). AVI - Automatic Vehicle Identification) [3, 4]. Przedmiotem pozostałych, eksploatowanych i planowanych do wdrażania aplikacji techniki RFID, są szeroko rozumiane procesy automatycznej identyfikacji w systemach zabezpieczeń i kontroli dostępu w logistyce przemysłowej, podczas identyfikacji próbek pomiarowych lub materiałów w procesach badawczych, a także w innych dziedzinach aktywności społecznej i gospodarczej [5-8]. Do prowadzenia kompleksowych prac projektowych w zakresie różnych rozwiązań aplikacyjnych, niezbędna jest znajomość metod projektowania i syntezy układów antenowych, które stanowią jeden z głównych elementów wykonawczych systemu radiowej identyfikacji obiektów. Wiele problemów wpływających na poprawność działania elementów konkretnego systemu RFID, zlokalizowanych jest w obszarze pola elektromagnetycznego, które występuje w miejscu lokalizacji i przy określonej orientacji identyfikatorów. Pole to jest warunkowane czynnikami o charakterze elektrycznym i geomet[...]

Synthesis of Read/Write Device Antenna for HF Proximity Range RFID Systems with Inductive Coupling

Czytaj za darmo! »

The effective synthesis process of a complete RF output circuit in a proximity range single RFID system with inductive coupling has been presented in the paper. The synthesis also incorporates problems connected with designing read/write devices constructed on the basis of integrated circuits from different manufacturers. The presented method can be applied to any process of automatic identification requiring the proximity range RFID system operating at the frequency of 13.56 MHz and using any communication protocol. Streszczenie. W artykule zaprezentowano efektywny proces syntezy kompletnego obwodu wyjściowego RF, w którym uwzględniono jego poprawne działanie w systemach identyfikacji pojedynczej, w czytnikach/programatorach skonstruowanych na układach IC różnych producentów. Zaprezentowana metoda może zostać zastosowana dla dowolnego procesu automatycznej identyfikacji obiektów, gdzie wymagana jest aplikacja systemu RFID bliskiego zasięgu, działającego z częstotliwością 13,56 MHz i wykorzystującego różne protokoły komunikacyjne. (Synteza anteny czytnika/programatora indukcyjnie sprzężonego systemu RFID bliskiego zasięgu funkcjonującego w paśmie HF). Keywords: RFID, HF band, antenna, Read/Write Device Słowa kluczowe: RFID, pasmo HF, antena, czytnik/programator Introduction Antennas of Read/Write Devices (RWD) are the main executive components of Radio Frequency IDentification (RFID) systems [1]. The knowledge of methods for their proper synthesis not only makes possible to design the proper output circuit but also enables to determine the Interrogation Zone (IZ) which is the primary parameter of RFID system applications [2]. This knowledge allows a smooth implementation of automatic identification processes in various areas of socio-economic activity [1, 3- 7]. Two operating ranges are defined with regard to the established characteristic of electromagnetic field in RFID systems. The near field occurring in proximity range RFID sys[...]

Badania nad zmniejszeniem palności polistyrenu metodą modyfikacji bezhalogenowej

Czytaj za darmo! »

Opracowano kompozycje polistyrenowe o ograniczonej palności metodą modyfikacji bezhalogenowymi antypirenami płomienia (FR), głównie związkami fosforo-organicznymi. Określono wpływ takiej modyfikacji na poziom palności kompozytów. Wykonano podstawowe badania termograwimetryczne pirolizy wytypowanych kompozytów. Zwrócono uwagę na istotną rolę sposobu wprowadzania antypirenów do matrycy poli[...]

Identyfikator RFID jako sensor w systemie nawigacji autonomicznych obiektów

Czytaj za darmo! »

Nawigacja to jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez układ sterowania obiektu mobilnego. Obejmuje ona zagadnienia zarówno wyznaczania aktualnej lokalizacji obiektu, jak również wytyczenia trasy ruchu oraz unikania kolizji z przeszkodami, w tym również z innymi poruszającymi się obiektami. Obecnie dąży się do opracowania takich rozwiązań sprzętowych i algorytmów działania, aby wymienione aspekty nawigacji, były realizowane autonomicznie przez układ sterowania, czyli bez udziału człowieka, bądź jednostki nadrzędnej względem przedmiotowego obiektu mobilnego. Co najwyżej, wpływ jednostek zewnętrznych na układ sterowania autonomicznego obiektu mobilnego może się sprowadzać do wyznaczenia celu, który ma być osiągnięty. Technika RFID (Radio Frequency IDentification) znajduje główne zastosowanie w procesie identyfikacji obiektów, gdzie zasadniczym elementem jest identyfikator (transponder), czyli układ elektroniczny z anteną, odpowiadający na zapytania ze strony czytnika/programatora (Read/Write Device) [1]. Podstawową informacją w procesie komunikacji radiowej jest unikalny kod, który identyfikuje znakowany obiekt. Identyfikator wyposażony jest w pamięć (odczyt/zapis danych), która - w zależności od typu układu elektronicznego - charakteryzuje się różną budową i pojemnością. Zastosowanie techniki RFID, a zwłaszcza wykorzystanie identyfikatorów pełniących funkcję sensorów, daje nową jakość w procesie nawigacji obiektu mobilnego, która zostaje uwidoczniona dzięki implementacji elementów pamięciowych, wykorzystywanych do przechowywania i udostępniania informacji o otoczeniu w określonym obszarze. Umożliwia to zarówno lokalizację obiektu mobilnego, jak też budowę kognitywistycznej bazy wiedzy o otoczeniu, a także ułatwia realizację zadań w zakresie nawigacji. System nawigacji autonomicznych obiektów W zaproponowanym rozwiązaniu nawigacji autonomicznych obiektów, częściowo wykorzystano ideę metody rozpoznawania sztucznych z[...]

RFID technique in remote control system


  RFID transponder advantages in remote control system RFID technique implementations in remote control systems give new opportunities in creating building automation or navigation systems that have potential to be used directly in consumer application [1-5]. In these proposals, RFID transponders can be implemented in non-typical way, as a remote trigger of an action [2, 5]. The two approaches to utilizing transponder intrinsic properties are possible in designing such a system. The first one is based on the typical object identification feature that takes place in a stationary interrogation zone (IZ) of RFID system (e.g. access control systems to a places or resources) [6, 7, 8]. The second approach assumes object identifications in several IZs [3, 4, 9]. It means that the recognized objects have fixed locations whereas the RWD (read/write device) dynamically changes position (the IZ moves in space). Of course, there is a possibility of combining both methods [2]. Authors propose a non-conventional use of the RFID system in smart building automation technology. The solution releases user from necessity to manually trigger actions in control process[...]

Autonomous sensor with RFID interface DOI:10.15199/13.2015.3.4


  The use of radio frequency identification (RFID) technique, especially the sensor transponders, gives a new quality to broad implementation of automatic identification and intelligent wireless senor networks. A deployment of a number of autonomous transponders (both: fixed with labelled goods as well as deployed in a supervised environment) in a particular region gives the opportunity to determine precisely the values of parameters describing environmental conditions [1]. The market potentials for such a solution are tremendous [2, 3]. Nevertheless, some technical problems have to be overcome to achieve overall usefulness of the measuring networks [4]. The autonomous sensor with RFID interface (called also RFID sensor or sensor transponder) is in fact a semi-passive transponder. Additionally, in spite of being supplied from a built-in extra power source (usually battery or rechargeable cell), it harvests energy from the electromagnetic field generated by the antenna of read/write device (RWD) [3]. In all kinds of transponders, the communication process can be activated only when they are in the interrogation zone (IZ) [4, 5]. The extra power source supplies only additional functional blocks (e.g. analog-to-digital converter, extended memory of user data, serial data transmission driver, physical quantities transducers, other integrated circuits) that are not directly related to the automatic identification process (process of conveying the unique identification UID code and other data permitted by transmission protocols). Utilizing these facilities and a communication protocol standard, it is possible to use the RFID sensor as a wireless node of measuring network (wireless sensor network WSN) [2]. The RFID sensor node equipped with a serial data transmission driver (usually I2C or SPI standard - inter-integrated circuit and serial peripheral interface respectively) or an analog-to-digital converter can measure environmental [...]

 Strona 1  Następna strona »