Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA GAWDZIK"

Żywice epoksydowe modyfikowane bismaleimidem jako termoodporne kompozycje do laminatów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości uzyskania termoodpornych kompozycji epoksydowych do laminatów. Bisfenolowe żywice epoksydowe poddano reakcji z 4,4'bis(maleimidodifenylo)metanem. Jako utwardzacz zastosowano p,p'diaminodifenylometan. Podczas utwardzania otrzymanych kompozycji wykorzystano fakt, że w obecności amin zarówno związki epoksydowe jak i bismaleimidy tworzą produkty usieciowa[...]

Alkilowe estry adduktów Dielsa i Aldera węglowodorów terpenowych z bezwodnikiem maleinowym jako zmiękczacze PVC

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości zastosowania n-butylowych i 2-etyloheksylowych estrów adduktów Dielsa i Aldera węglowodorów terpenowych z bezwodnikiem maleinowym w charakterze zmiękczaczy PVC. Zbadano podstawowe właściwości otrzymanych zmiękczaczy oraz plastyfikatów otrzymanych przy ich udziale. Wyniki porównano z wynikami uzyskanymi dla PVC zmiękczanego ftalanem di-2-etyloheksylowym. Suspension[...]

Synteza nienasyconych żywic poliestrowych w oparciu o odpadowy surowiec stanowiący pozostałość po wydzieleniu tereftalanu dimetylu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości wykorzystania pozostałości po wydzieleniu tereftalanu dimetylu (DMT) jako surowca do syntezy nienasyconych żywic poliestrowych. Pozostałość w postaci estrów metylowych kwasów karboksylowych przeestryfikowano glikolem etylenowym i otrzymany produkt poddano reakcji z bezwodnikiem maleinowym. Po rozpuszczeniu w styrenie otrzymano nienasycone żywice poliestrowe. Zbada[...]

Wykorzystanie utwardzacza aminowego powstałego w oparciu o surowce odpadowe do otrzymywania epoksydowej kompozycji do laminatów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości zastosowania mieszaniny amin aromatycznych jako utwardzaczy do kompozycji epoksydowych. W celu obniżenia temperatury topnienia p,p’-diaminodifenylometanu (tt = 93°C), związek stopiono z mieszaniną handlowo dostępnych 2,4- i 2,6-toluilenodiamin, oraz z odpadową mieszaniną amin, stanowiącą mieszaninę izomerów 3,5- i 3,6-. Otrzymano 4 homogeniczne mieszaniny o n[...]

Synthesis of multifunctional methacrylate monomers and vinylester resins by copolymerization with styrene Synteza wielofunkcyjnych monomerów metakrylanowych oraz żywic winyloestrowych przez kopolimeryzację ze styrenem DOI:10.15199/62.2015.6.34


  Six- or four-functional methacrylate monomers were prepd. by addn. of (i) glycidyl methacrylate and an adduct of glycidyl methacrylate with methacrylic acid to phthalic anhydride or (ii) glycidyl methacrylate to 1,5-di-o-phthaloyloxypenane, resp., and used for copolymerization with styrene (dibenzoyl peroxide initiator) for 2.5 h at 60°C and for 24 h at 90°C. Both uncured mixts. and the copolymers were studied for thermal, mech. and rheol. properties. Full conversion of double bonds was not achieved under conditions of the copolymerization. Dokonano syntezy wielofunkcyjnych monomerów metakrylowych i zastosowano je do otrzymywania kopolimerów ze styrenem. Zbadano właściwości nieutwardzonych kompozycji oraz właściwości otrzymanych kopolimerów. Stwierdzono, że na właściwości kompozycji nieusieciowanych zasadniczy wpływ ma stężenie rozcieńczalnika. Otrzymane kopolimery wykazują bardzo dobre właściwości użytkowe, przy czym wyniki badań DSC, DMA i stopnia przereagowania wiązań podwójnych wskazują, że proces sieciowania prowadzony przez 2,5 h w temp. 60°C i kontynuowany przez 24 h w temp. 90°C nie został zakończony. Żywice winyloestrowe ze względu na dobre właściwości fizyczne i chemiczne znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle. Są one używane do produkcji odpornych na korozję odlewów, utwardzanych termiczne lub fotochemicznie. Ze względu na nietoksyczność oraz biokompatybilność znalazły one zastosowanie jako wypełnienia dentystyczne. Winyloestry powszechnie stosuje się do produkcji FRP (fibre reinforced polymer), które wykorzystywane są w przemyśle lotniczym, samochodowym, wodnym i w przemyśle energetycznym do produkcji takich części, jak kadłuby łodzi i szybowców, łopaty turbin wiatrowych oraz elementy karoserii samochodowych1, 2). Synteza tych żywic zwykle polega na addycji nienasyconych kwasów monokarboksylowych do grup epoksydowych (obecnych w strukturze żywic epoksydowych) i kopolimeryzacji z monomerem rozcieńczającym ko[...]

Synthesis and characterization of dicyclopentadiene modified unsaturated polyester resins with reduced emission of styrene Synteza i charakterystyka modyfikowanych dicyklopentadienem nienasyconych żywic poliestrowych o zmniejszonej emisji styrenu DOI:10.15199/62.2016.7.6


  Maleic acid was esterified with ethylene or/and 1,2-propylene glycols under addn. of cyclopentadiene and the resulted polyester was dissolved in styrene, diethylene glycol dimethacrylate or their mixt. and crosslinked with Co octanate and N,N-dimethyl-p-toluidine under control of the styrene emission. The emission was decreased when styrene was partly replaced with the dimethacrylate. Addn. of the dimethacrylate resulted, however, in deterioration of mech. properties of the crosslinked polymer. Przeprowadzono syntezę nienasyconych poliestrów modyfikowanych dicyklopentadienem. Stosując otrzymane poliestry, sporządzono nienasycone żywice poliestrowe poprzez rozpuszczenie ich w monomerach sieciujących: styrenie oraz dimetakrylanie glikolu dietylenowego. Zbadano właściwości uzyskanych roztworów przed i po utwardzeniu. Szczególną uwagę zwrócono na emisję monomerów sieciujących. Nienasycone żywice poliestrowe to roztwory nienasyconych poliestrów w monomerach winylowych, allilowych lub akrylowych, pełniących funkcję rozcieńczalnika i jednocześnie czynnika sieciującego1). Układy takie charakteryzują się obniżoną lepkością umożliwiającą wykorzystanie żywic w przetwórstwie. Jednym z najbardziej użytecznych monomerów jest styren, będący dobrym rozpuszczalnikiem poliestrów nienasyconych. Duża reaktywność, możliwość kopolimeryzacji rodnikowej w temperaturze pokojowej oraz niska cena sprawiają, że stanowi on przeważnie 30-50% masy żywicy2-4). Niestety, część styrenu nie zostaje wykorzystana w procesie utwardzania i uwalnia się w postaci oparów. Czynnik ten stanowi zasadniczy problem, ponieważ naraża pracowników na jego toksyczne działanie, polegające na podrażnieniu oczu i układu oddechowego, a w przypadku długotrwałej ekspozycji prowadzące do niewydolności ośrodkowego układu nerwowego. Bezpieczeństwo przetwórców było przyczyną pojawienia się regulacji prawnych zmierzających do ograniczenia jego emisji w miejscu pracy5, 6). Spełnienie n[...]

Zastosowanie recyklatu PET do produkcji polimerobetonów

Czytaj za darmo! »

Omówiono sposób syntezy nienasyconej żywicy poliestrowej (ortoftalowej), jej właściwości przed utwardzeniem i po utwardzeniu oraz właściwości polimerobetonu wytworzonego z jej użyciem. Przedstawiono również właściwości polimerobetonu otrzymanego z udziałem żywicy ortoftalowej modyfikowanej żywicą tereftalową. Do syntezy nienasyconej żywicy tereftalowej zastosowano recyklat poli(tereftalanu e[...]

Zastosowanie nienasyconej żywicy poliestrowej z odpadowego PET do produkcji żywicznych ładunków górniczych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości wykorzystania odpadowego poli(tereftalanu etylenu) (PET) do produkcji nienasyconej żywicy poliestrowej i otrzymywania z tej żywicy ładunków górniczych. Omówiono przebieg syntezy żywicy i jej podstawowe właściwości. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych różnego typu ładunków wytworzonych z udziałem nienasyconej żywicy poliestrowej oraz nośność kotew wklejanych[...]

 Strona 1