Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"SŁAWOMIR NEFFE"

Kinetyka zwilżania warstw rozdrobnionych materiałów węglowych wodnymi roztworami dodecylosiarczanu sodu

Czytaj za darmo! »

Badano kinetykę zwilżania warstw materiałów węglowych wodnymi roztworami dodecylosiarczanu sodu. Zastosowano cztery rodzaje węgla aktywnego (Norit R 08, Norit ROX 08, DTO i Merck), trzy rodzaje węgla kopalnego (węgiel kamienny, węgiel brunatny i torf) oraz dwa rodzaje grafitu (grafit cejloński - kopalny i elektrografit). Wszystkie materiały kopalne były źle zwilżane wodą, natomiast węgle a[...]

Modyfikowane włókna węglowe

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości modyfikacji mikrostruktury włókien węglowych i chemicznej budowy ich powierzchni. Spośród metod chemicznej modyfikacji powierzchni omówiono procesy utleniania, sulfonowania i fosforylowania, a spośród metod fizykochemicznych - utlenianie elektrochemiczne, interkalację, obróbkę plazmową, nanoszenie cienkich warstw i wiskeryzację. Omówiono także fizykochemiczne wła[...]

Adsorpcja dodecylosiarczanu sodu z roztworów wodnych na powierzchni rozdrobnionych materiałów węglowych

Czytaj za darmo! »

Wyznaczono izotermy adsorpcji dodecylosiarczanu sodu na powierzchniach rozdrobnionych materiałów węglowych. Badano trzy rodzaje węgla kopalnego o różnym stopniu uwęglenia (węgiel kamienny, węgiel brunatny i torf), cztery rodzaje węgla aktywnego (Norit R 08 Extra, Norit ROX 08, DTO i Merck) oraz dwa rodzaje grafitu (grafit cejloński (kopalny) i elektrografit). Stopień rozdrobnienia materiałów[...]

Wpływ obróbki cieplnej włókien węglowych na ich budowę mikrokrystaliczną i trwałość termiczną

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki cieplnej włókien węglowych, przeprowadzonej w temp. 2000°C, 2400°C i 2600°C, na ich budowę mikrokrystaliczną oraz trwałość termiczną w atmosferze powietrza. Do badań użyto włókien węglowych otrzymywanych na skalę przemysłową z paku naftowego. Budowę mikrokrystaliczną badanych włókien określano metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego, a trw[...]

Wpływ wybranych substancji organicznych na procesy towarzyszące kontaktowi powierzchni węgla aktywnego z wodnymi roztworami elektrolitów

Czytaj za darmo! »

Badano zjawiska towarzyszące kontaktowi węgla aktywnego N z wodnymi roztworami KC1 i KI, bez żadnego dodatku bądź z dodatkiem mocznika lub acetonitrylu oraz z roztworami tych substancji bez elektrolitu. Wyznaczono zależność ilości powstających jonów OH od czasu kontaktu węgla z roztworami o wybranych ustalonych wartościach pH. Przedyskutowano rolę dodawanych substancji organicznych. Skutecz[...]

Rozróżnianie centrów kwasowych i zasadowych na powierzchni modyfikowanego węgla aktywnego metodą pehametryczną

Czytaj za darmo! »

Zastosowano metodę automatycznego miareczkowania pehametrycznego zawiesin węgla aktywnego do charakteryzowania właściwości kwasowych i zasadowych jego powierzchni. Badany węgiel poddano obróbce utleniającej w celu wytworzenia kwasowych tlenowych grup funkcyjnych oraz obróbce cieplnej dla otrzymania grup zasadowych. Dzięki przedstawionej metodzie badawczej wykazano, że węgiel utleniony ma na [...]

Analiza termiczna i mikrostrukturalna modyfikowanego grafitu naturalnego

Czytaj za darmo! »

Grafit naturalny poddano silnemu utlenieniu chemicznemu za pomocą roztworu kwasu nadtlenosiarkowego. W celu rozprężenia otrzymanego grafitu interkalowanego poddano go szokowi termicznemu w temp. ok. 950°C. Próbki grafitu wyjściowego, interkalowanego i rozprężonego badano metodami analizy termicznej i rentgenowskiej analizy mikrostrukturalnej. Badania derywatograficzne wykazały, że w zakresi[...]

Elektrochemiczne metody badania procesu wymywania metali z powierzchni chromowo-miedziowych sorbentów węglowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano możliwości zastosowania metod elektrochemicznych - potencjometrycznej, konduktometrycznej i polarograficznej - do oceny ługujących zdolności ekstrahentów (wody destylowanej i wodnych roztworów H2SO4 , Na2SO4 , NaOH, NH4OH) stosowanych do usuwania metali z powierzchni sorbentu chromowo-miedziowego. Ekstrakcję prowadzono metodą periodyczną, w temperaturze wrzenia cieczy wymywającej i [...]

Ocena możliwości ekstrakcyjnego usuwania metali z powierzchni węglowych sorbentów chromowo-miedziowych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad możliwością usuwania metali z powierzchni węglowego sorbentu chromowo-miedziowego za pomocą wody destylowanej i wodnych roztworów wybranych substancji (H2SO4, Na2SO4, NaOH, NH4OH). Ekstrakcję prowadzono metodą periodyczną w temperaturze wrzenia cieczy ekstrahującej oraz w temp. 25°C. Stwierdzono, że największą skuteczność w usuwaniu metali wykazuje roztwór kwasu s[...]

 Strona 1