Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ WĄSALA"

Nowoczesne technologie oczyszczania gazów syntezowych z CO2 - porównanie energochłonności i kryteria doboru DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano istotę procesów absorpcji fizycznej i chemisorpcji wykorzystywanych do oczyszczania gazów syntezowych. Omówiono kilka wybranych nowoczesnych technologii oczyszczania gazu z C 0 9 i porównano je pod kątem energochłonności. Przedstawiono podstawowe kryteria wyboru technologicznych metod stosowanych w tych procesach. W artykule ograniczono się do omówienia zagadnień związanych z procesami oczyszczania gazów syntezowych stosowanych do produkcji amoniaku. Oczyszczanie z dwutlenku węgla gazu do syntezy amoniaku zajmuje drugą pozycję - po węźle otrzymywania surowego gazu - pod względem kosztów oraz zużycia środków energetycznych. Ponieważ wytwarzanie amoniaku należy do najbardziej energochłonnych rodzajów produkcji chemicznej, bardzo ważny jest dobór odpowiedniej, mało energochłonnej technologii oczyszczania gazu syntezowego. W przemysłowej praktyce otrzymywania gazu do syntezy amoniaku oraz wodoru korzystny jest duży stopień oczyszczenia tych gazów z dwutlenku węgla. Dlatego podczas wyboru metody istotne znaczenie ma stężenie C 0 2 w oczyszczanym gazie, które przede wszystkim zależy od rodzaju surowca i technologii otrzymywania gazu syntezowego. Gdy surowcem jest gaz ziemny, wówczas zawartość C 0 2 w surowym gazie syntezowym wynosi 17-7-25%, a kiedy surowcem jest węgiel - 4 0 - 4 5 % . Absorpcyjne procesy oczyszczania gazu z C 0 2 Znanych jest wiele metod usuwania C 0 2 z gazów1,2), ale najczęściej do tego celu stosuje się absorpcję w cieczach. Można wyróżnić dwa typy procesów absorpcyjnych oparte na zjawisku fizycznej lub chemicznej absorpcji C 0 2 w rozpuszczalnikach. Główna różnica pomiędzy fizyczną i chemiczną absorpcją wynika z niejednakowych przebiegów linii równowagi tych procesów, czyli zależności prężności równowagowej C 0 2 nad roztworem od jego stężenia w fazie ciekłej. Ogólny przebieg linii równowagi przedstawiono na rys. 1 . Absorpcja fizyczna wiąże się z fizyczną rozpuszczalnością C 0 2, która dla danego rozp[...]

Współpraca Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach i Zakładów Chemicznych "Police" przy uruchomieniu i doskonaleniu produkcji amoniaku DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono korzyści wynikające ze współpracy instytutu badawczego z przedsiębiorstwem przemysłowym. Omówiono to na przykładzie współdziałania INS w Puławach z ZCh "Police" w trakcie uruchamiania licencyjnej wytwórni amoniaku po zerwaniu w 1982 r. przez dostawcę umowy dotyczącej rozruchu instalacji. Na podstawie wyników prób przemysłowych oceniono poziom technologii uruchomionej wytwórni. Przedstawiono najważniejsze sposoby doskonalenia technologii produkcji amoniaku zastosowanej w ZCh "Police" i uzyskane rezultaty. W 1983 r. zakończono budowę ostatniej, zakupionej na podstawie licencji firmy H. Topsoe, wytwórni amoniaku w Zakładach Chemicznych "Police" . Wytwórnia ta, składająca się z dwóch linii technologicznych o zdolności produkcyjnej 2 x 750 t NH3 na dobę, została zbudowana w latach 1978 ч-1983 przez francuską firmę Creusot Loire Entreprises. Rozruch wszystkich poprzednio zakupionych wytwórni amoniaku, pracujących w Zakładach Azotowych "Puławy" i Zakładach Azotowych "Włocławek" , przeprowadzono pod kierunkiem i z udziałem wielu specjalistów licencjodawcy i firm dostawczych. W 1982 r. firmy zagraniczne, łącznie z licencjodawcą, odmówiły wszelkiej pomocy podczas prowadzenia prac rozruchowych w ZCh "Police" . Było to spowodowane ówczesnymi restrykcjami gospodarczymi krajów zachodnich wobec Polski. Sytuacja w ZCh "Police" stała się bardzo trudna, gdyż firmy odmówiły również dostawy tych elementów aparatury i urządzeń, które nie odpowiadały wymaganiom dotyczącym jakości lub też zostały uszkodzone w czasie montażu i prac rozruchowych. Długi okres budowy wytwórni spowodował także wygaśnięcie Mgr inż. Mirosław FILIPEK w roku 1968 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Szczecińskiej. Jest starszym specjalistą w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach. Specjalność technologia nieorganiczna. Mgr inż. Henryk MICIUŁA w roku 1971 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Jest kierownikiem Zakładu Amoniaku w Zakład[...]

 Strona 1