Wyniki 1-10 spośród 42 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW WZOREK"

Zastosowanie odpadów pofiltracyjnych z oczyszczania kwasu fosforowego do wytwarzania fosforanów paszowych

Czytaj za darmo! »

Omówiono możliwość zastąpienia termicznego kwasu fosforowego kwasem ekstrakcyjnym do produkcji tripolifosforanu sodowego. Przedstawiono możliwość wykorzystania odpadu pofiltracyjnego z oczyszczania kwasu fosforowego do produkcji fosforanów wapnia jako dodatków paszowych. The Fe(III) and Al impurity phosphates precipitating at pH = 3.0-3.4 and 3.8-4.5, resp., on neutralizing (pH >7) desulfa[...]

Termiczna metoda produkcji fosforanu paszowego z zastosowaniem soli fosforowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją technologii otrzymywania fosforanu paszowego w Krakowskich Zakładach Przemysłu Nieorganicznego "Bonarka". Omówiono przebieg badań w skali laboratoryjnej i technicznej oraz perspektywy zastosowania nowej technologii produkcji fosforanu paszowego DCP. Przedstawiono nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne i aparaturowe umożliwiające zmniejszenie zuż[...]

Otrzymywanie tripolifosforanu sodu (TPFS) metodą jednostopniową z zastosowaniem stężonego kwasu fosforowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu otrzymywania tripolifosforanu sodu (TPFS) metodą jednostopniową, z wykorzystaniem stężonego kwasu fosforowego. W przeprowadzonych próbach stosowano mieszaniny stężonych kwasów fosforowych ekstrakcyjnych i termicznego z sodą amoniakalną przy zachowaniu stosunku stechiometrycznego Na2O/P2O5 = 1,67. Kalcynację sporządzonych mieszanin przeprowadzono w stacjonarnym piecu elektrycznym w zakresie temp. 150-600°C co 50°C w czasie 2 h. Określono skład fazowy otrzymanych produktów prażenia metodą rentgenograficzną oraz oznaczono w nich zawartość P2O5. Badania pokazały, że można produkować TPFS ze stężonego kwasu fosforowego, a skład fazowy otrzymanego produktu uzależniony jest od temperatury kalcynacji i rodzaju użytego kwasu. Na tripolyphosphate [...]

Biomass from cultivation of sunflower and wheat as substitute of conventional fuels Biomasa z uprawy słonecznika oraz pszenicy jako substytut paliw konwencjonalnych DOI:10.15199/62.2015.8.19


  Combustion heats of waste products from processing the sunflower seeds (husk, husk briquettes, husk pellets, sharp and various types of oilcake) and wheat-growing (straw, straw pellets, various kinds of bran and by-products from the cleaning of grain) as well as of conventional fuels (wood pellets, sawdust, energy willow, coal and culm) were detd. by using a calorimetric bomb. For all the tested materials, the moisture, dry residue, ash, and volatiles matter contents were detd. Przedstawiono charakterystykę energetyczną wybranej biomasy, jak również dokonano porównania właściwości paliw alternatywnych (produkty z przerobu słonecznika, pszenicy) z właściwościami paliw konwencjonalnych (drewno, wierzba energetyczna, węgiel kamienny, miał węglowy). W wybranych paliwach określono zawartość wilgoci, suchą pozostałość, części lotne, ale przede wszystkim zbadano ich ciepło spalania za pomocą bomby kalorymetrycznej. Na podstawie uzyskanych wyników każde z analizowanych paliw można określić mianem paliwa alternatywnego, które może być wykorzystane w celach energetycznych w przedsiębiorstwach stosujących spalanie lub współspalanie paliw z odpadów. Wraz ze wzrostem cen paliw konwencjonalnych spowodowanym zubożeniem ich zasobów naturalnych wzrosło zainteresowanie alter-natywnymi źródłami energii. Biomasa może stać się potencjałem, jednym z głównych światowych źródeł energii w ciągu następnego stulecia1- 6). Według rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej terminem paliwo alternatywne określa się odpady palne, rozdrobnione, o jednorodnym stopniu wymieszania, powstałe w wyniku zmieszania odpadów innych niż niebezpieczne, z udziałem lub bez udziału paliwa stałego, ciekłego lub biomasy, które w wyniku przekształcenia termicznego nie powodują przekroczenia standardów emisyjnych z instalacji współspalania odpadów, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjny[...]

Otrzymywanie tripolifosforanu sodu o podwyższonym ciężarze nasypowym metodą chemiczną

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę zwiększania ciężaru nasypowego tripolifosforanu sodu (TPFS) metodą chemiczną. Jako surowców użyto wysuszonej rozpyłowo mieszanki orto- i pirofosforanów sodu otrzymanej w technologii produkcji tripolifosforanu sodu w Z.Ch. Alwernia. Ciężar nasypowy TPFS został zwiększony poprzez dodatek wody do mieszanki fosforanów sodu kierowanych do kalcynacji. Otrzymaną mieszaninę kalcynowano przez 1 h w temp. 550°C i 400°C w piecu komorowym ogrzewanym elektrycznie. Proponowana metoda pozwala otrzymać tripolifosforan sodu granulowany o ciężarze nasypowym ok. 0,85 kg/dm3. Na tripolyphosphate (I) was produced by calcination of a wetted com. mixt. of NaH2PO4 and Na2HPO4 at 400 and 550°C. Two cryst. I phases were identified by X-ray diffraction and characterized by sieve[...]

Wpływ temperatury kalcynacji na właściwości fizykochemiczne popiołów kostnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki kalcynacji odproteinowanej i odtłuszczonej miazgi kostnej zwanej szlamem kostnym. Proces kalcynacji przeprowadzono w dwóch etapach. Wstępną obróbkę termiczną prowadzono w temp. 600°C, w piecu obrotowym zaopatrzonym w palnik gazowy. Drugi etap kalcynacji prowadzono w zakresie temp. 650-950°C, w atmosferze powietrza, w piecu komorowym ogrzewanym elektrycznie. Próbki materiału przetrzymywano w maksymalnej temperaturze przez 2 h. Produkty kalcynacji scharakteryzowano przy zastosowaniu analizy rentgenograficznej oraz spektroskopii w podczerwieni (FT-IR). Zawartość wapnia określano metodą miareczkową natomiast zawartość fosforu metodą spektrofotometryczną. Deproteinized and defatted bone pulp was preliminary calcined at 600°C and then at 650-950°C for 2 h in[...]

Wykorzystanie technik LCA i BAT do oceny ekologicznej wybranych procesów technologicznych w przemyśle wydobywczym i przetwórczym rud cynkowo-ołowiowych w Polsce

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem nowoczesnych technologii a wymogami ochrony zasobów naturalnych jest możliwe do osiągnięcia, przy równoczesnej minimalizacji stopnia wykorzystania zasobów naturalnych. Istnieją różne metodyki do oceny przemysłowych procesów wytwórczych. Metodyki te mają zarówno charakter ilościowy, jakościowy, jak i mieszany. Najszersze zastosowanie przy ustalaniu ocen, zarówno cząstkowych, jak i finalnych, mają techniki LCA (life cycle assessment) oraz jakości technologicznej. W pracy przedstawiono badania nad wykorzystaniem metodyk LCA i BAT (best available technique). Analiza LCA została wykonana dla porównania procesów pozyskiwania rud Zn-Pb z zastosowaniem tradycyjnej metody podsadzania wyrobisk oraz z z[...]

Tripolifosforan sodu o dużym ciężarze nasypowym otrzymany metodą chemiczną

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę otrzymywania tripolifosforanu sodu o dużym ciężarze nasypowym metodą chemiczną. Jako surowców użyto tripolifosforanu sodu o zwiększonym ciężarze nasypowym i dużej zawartości Fazy I lub Fazy II. Ciężar nasypowy TPFS został zwiększony poprzez dodatek wody do tripolifosforanu sodu kierowanego do ponownej kalcynacji. Otrzymaną mieszaninę kalcynowano przez 1 h w temp. 550°C i 400°C w piecu komorowym ogrzewanym elektrycznie. Proponowana metoda pozwala otrzymać tripolifosforan sodu granulowany o ciężarze nasypowym ok. 0,98 kg/dm3. High bulk d. Na tripolyphosphate (STPP) was produced by calcination of medium bulk d. STPP with high content of Form I or Form II and water at 550°C or 400°C, resp., for 1 h in a lab. chamber kiln. The final STPP showed the bulk d. [...]

 Strona 1  Następna strona »