Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Zuzanna Szulik-Kojemska"

Instytut Ekonomiki Przemysłu Chemicznego

Czytaj za darmo! »

Instytut ten rozpoczął swoją działalność 1 lipca 1974 r., powołany zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, na bazie Zakładu Badań Ekonomicznych i Resortowego Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej "ROINTE" wydzielonych z Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie oraz Przedsiębiorstwa Usług Patentowych "PATEX" w Gliwicach. Instytut powstał staraniem osób i instytucji, które [...]

Dylematy związane z prywatyzacją przedsiębiorstw sektora "ciężkiej chemii"

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono cele restrukturyzacji sektora "ciężka chemia" i ekonomiczne skutki realizacji tego programu dla sektora i gospodarki narodowej. Na tym tle, jako integralną część programu sektorowego, pokazano problem prywatyzacji bardzo zróżnicowanych przedsiębiorstw sektora i lukę systemową między prowadzoną polityką sektorową i polityką prywatyzacyjną. Program sektorowy "ciężkiej chemii" [...]

Polski przemysł chemiczny po czterech latach transformacji

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sytuację w polskim przemyśle chemicznym po czterech latach transformacji systemowej, m.in. w zakresie rozwoju, przekształceń własnościowych, a także sytuację państwowych i prywatnych przedsiębiorstw przemysłowych.inione lata 1990÷1993 były okresem głębokiego kryzysu polskiej gospodarki będącego następstwem zachodzących zmian systemowych. Globalne wskaźniki uzyskane w polskiej [...]

Program sektorowy "Wielka Synteza Chemiczna" rekomendowany rządowi

Czytaj za darmo! »

24 lutego 1997 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów rozpatrzył i rekomendował rządowi Program sektorowy "Wielka Synteza Chemiczna". Oznacza to, że potencjalni inwestorzy chcący lokować środki w inwestycje przewidziane w tym programie będą mogli liczyć na gwarancje Skarbu Państwa. Celem restrukturyzacji sektora wielkiej syntezy chemicznej *} jest dostosowanie produkcji do krajowego popytu[...]

Program sektorowy szansą dla polskiego przemysłu chemicznego DOI:

Czytaj za darmo! »

W związku z koncepcją tworzenia sektorowych programów rozwoju przemysłu przedstawiono niektóre zagadnienia dotyczące planów restrukturyzacji polskiej chemii. Zachodzące w Polsce zmiany polityczno-gospodarcze wymagają nowego spojrzenia na procesy rozwojowe w przemyśle. Obecnie rozwój nie tylko oznacza więcej, ale przede wszystkim efektywniej. Podstawowym kryterium rozwoju danej gałęzi produkcji musi być jej opłacalność, a głównym podmiotem planującym rozwój i ponoszącym związane z tym ryzyko - samodzielne przedsiębiorstwo, na razie państwowe, a w przyszłości prywatne. Ostatnio wiele się mówi w naszym kraju o polityce rozwoju przemysłu, roli rynku w procesach rozwojowych i o zakresie interwencjonizmu państwowego w tych procesach. Minister przemysłu wymienia pięć zasadniczych elementów polityki przemysłowej, poprzez które rząd może oddziaływać na procesy rozwojowe 4 Są to: działania na rzecz promocji eksportu, popieranie przedsiębiorczości (szczególnie prywatnej), działania antymonopolowe, pomoc regionom zacofanym przemysłowo i zagrożonym ekologicznie, ukierunkowywanie badań naukowych (poprzez odpowiednie finansowanie). Są to działania powszechnie stosowane w krajach wysoko rozwiniętych. W zakres polityki przemysłowej tych krajów wchodzi także opracowywanie prognoz i programów dotyczących rozwoju przemysłu. Prace takie szeroko prowadzi się np. w Japonii, gdzie z inspiracji rządu rzesza naukowców i działaczy gospodarczych zajmuje się programem zwanym "przemysłem jutra", opracowując prognozy kierunków rozwoju badań naukowych i przemysłu oraz odpowiednie plany realizacyjne. Programy rozwoju polskiej gospodarki centralnie planowanej nie miały najlepszej opinii. Były to zazwyczaj branżowe, autonomiczne prognozy wzrostu produkcji mającego na celu zaspokojenie potrzeb krajowych, które oceniano na podstawie porównań międzynaro[...]

Rynek etoksylatów

Czytaj za darmo! »

Analiza rynku produktu jest analizą tego co dzieje się w otoczeniu przedsiębiorstwa wytwarzającego dany produkt, a przede wszystkim tego co się dzieje u konkurencji. Znajomość rynku jest kluczową kwestią w myśleniu strategicznym zarządu firmy, bowiem sytuacja na rynku wymusza określone zachowanie firmy. Badanie rynku jest oceną szans przedsiębiorstwa, chcącego wprowadzić produkt na rynek[...]

Rynek poli(tereftalanu etylenu)

Czytaj za darmo! »

Poli(tereftalan etylenu) (PET), termoplastyczny poliester kwasu tereftalowego i glikolu etylenowego jest tworzywem konstrukcyjnym przeznaczonym do produkcji opakowań i włókien poliestrowych. Z PET wykonuje się też elementy konstrukcyjne, powłoki proszkowe i inne wyroby. Otrzymywanie poli(tereftalanu etylenu), surowce Na skalę przemysłową PET otrzymuje się głównie w wyniku polikondesacji[...]

Rynek polietylenu

Czytaj za darmo! »

Polietylen (PE) jest jednym z najpowszechniej stosowanych tworzyw sztucznych. Jego udział na rynku termoplastów w 2001 r. wynosił ponad 40%, a na rynku poliolefin 64-65% i przewiduje się, że proporcja ta nadal będzie się utrzymywała. Czołowa pozycja poliolefin jest uwarunkowana następującymi czynnikami: - dostępnością i niską ceną surowców, - obojętnością fizjologiczną i czystością ekolo[...]

Rynek polipropylenu

Czytaj za darmo! »

Sytuacja na światowym rynku polipropylenu Światowe zużycie polipropylenu (PP) w 2000 r. wyniosło ok. 29 mln t, co oznacza wzrost o 6% w stosunku do roku 1999. Największy przyrost zużycia nastąpił w regionie Azji/Pacyfiku i w Ameryce Łacińskiej, zaś najmniejszy w Ameryce Północnej i w Europie Zachodniej, które to regiony są już rynkami nasyconymi. Według analityków, zapotrzebowanie na po[...]

Polski przemysł chemiczny w 1992 r. (w ujęciu statystycznym)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ekonomiczne wyniki polskiego przemysłu chemicznego w zakresie produkcji ważniejszych wyrobów uzyskane w latach 1991 ÷1992. Podano wskaźniki finansowe przedsiębiorstw chemicznych, porównując je ze wskaźnikami osiągniętymi w innych gałęziach przemysłu. Przedstawiono wstępną ocenę Centralnego Urzędu Planowania dotyczącą całej gospodarki w 1992 r. niniejszej pracy zaprezentowano g[...]

 Strona 1