Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"WITOLD DARLEWSKI"

Polarograficzne badania zawiesin modyfikowanego węgla aktywnego w roztworach wodnych, acetonitrylowych i metanolowych

Czytaj za darmo! »

Za pomocą metody polarograficznej badano zawiesiny węgla aktywnego (nie modyfikowanego oraz modyfikowanego, o znacznie zwiększonej zawartości tlenu związanego chemicznie z powierzchnią otrzymanego w wyniku utleniania kwasem azotowym oraz przez utlenianie i następnie wygrzewanie w strumieniu amoniaku) w wodnych, acetonitrylowych, metanolowych i wodno-metanolowych roztworach LiC104. Badania p[...]

Zastosowanie modyfikowanego węgla aktywnego jako materiału elektrodowego do badań układu redoks Cu(II)/Cu(O)

Czytaj za darmo! »

Badano elektrody z past węglowych zawierających węgiel aktywny chemicznie modyfikowany. Stwierdzono, że preparaty węgla aktywnego nie modyfikowanego oraz utlenionego stężonym kwasem azotowym (wygrzewanego następnie w atmosferze amoniaku) mogą być wykorzystane jako materiał elektrodowy w badaniach woltamperometrycznych. Na przykładzie reakcji modelowej Cu(II)/Cu(O) wykazano, że możliwe jest [...]

Wpływ właściwości rozpuszczalnika na przebieg elektrochemicznego utleniania fenotiazyny w roztworach niewodnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania elektrochemicznego utleniania fenotiazyny (oraz dla porównania N-fenylofenotiazyny i ferrocenu) w roztworach z ł o ż o n y c h z N,N-dimetyloformamidu (DMF), węglanu propylenu (PC) lub PC z dodatkiem D M F jako rozpuszczalnika i NaC104 jako elektrolitu podstawowego. Pomiary prowadzono metodą chronowoltamperometrii oraz metodą wirującego dysku, stosując elektrody wskaźnikowe ze złota i węgla szklistego. Stwierdzono, że w środowisku D M F utlenianie fenotiazyny, podobnie jak ferrocenu, było jednoetapowe, podczas gdy utlenianie N-fenylofenotiazyny przebiegało w dwu etapach. W środowisku PC fenotiazyna i N-fenylofenotiazyna utleniała się dwuetapowo, a ferrocen jednoetapowo. Przedyskutowano wpływ właściwości rozpuszczalnika na przebieg elektrochemicznego utleniania. Fenotiazyna i jej liczne pochodne (kilkaset związków) stanowią z wielu powodów obiekt nie słabnącego zainteresowania. Związki fenotiazynowe badano w różnych aspektach, przede wszystkim chemicznym, biochemicznym i farmakologicznym. Mają one duże zastosowanie w lecznictwie - dzięki dużej aktywności fizjologicznej - głównie jako leki uspokajające, znieczulające i przeciwwymiotne, a także w analizie chemicznej (wskaźniki redoks w metodach miareczkowych i odczynniki w spektrofotometrii), m.in. w analizie mieszanin wieloskładnikowych, np. w biochemii, chemii leków, chemii środków spożywczych, petrochemii i chemii metali. Niektóre pochodne fenotiazyny stosuje się jako barwniki azynowe, inhibitory w wielu procesach polimeryzacji, antyutleniacze smarów, materiały elektrodowe w ogniwach niewodnych, składniki światłoczułych polimerów, składniki polepszające właściwości materiałów fotograficznych oraz ostatnio w procesie konwersji energii słonecznej do energii elektrycznej. W związku z dużymi możliwościami zastosowania pochodnych fenotiazyny, w wielu laboratoriach są prowadzone instensywne badania zarówno w aspekcie praktycznym, jak i czysto poznawczym. Feno[...]

Porównanie metod polarograficznej, spektrofotometrycznej i miareczkowej oznaczania miedzi i chromu w sorbentach węglowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Porównano metody polarograficzną, spektrofotometryczną i miareczkową określania ilości miedzi i chromu zastosowanych jako katalizatory na powierzchni sorbentów węglowych. Uwzględniając sposób wykonania oznaczenia oraz uzyskane wyniki stwierdzono, że najlepsza jest metoda polarograficzna. Do pochłaniania substancji trujących zawartych w powietrzu stosuje się różne sorbenty węglowe. W celu nadania im odpowiednich właściwości katalitycznych i chemisorpcyjnych powierzchnie sorbentów modyfikuje się poprzez utlenianie i nanoszenie różnych katalizatorów (np. soli miedzi i chromu), przy czym ilość dodatków powinna być dokładnie kontrolowana, gdyż wprowadzenie nadmiernej ilości soli (katalizatorów) może spowodować zablokowanie drogi transportu adsorbatów do mikroporów sorbentu. Obecnie do kontroli ilości katalizatorów nanoszonych na nośniki węglowe stosuje się głównie metody miareczkową i spektrofotometryczną. Opierając się na danych zawartych w literaturze1" 5|, postanowiono oznaczyć metodą polarograficzną ilość miedzi i chromu naniesionych na sorbenty węglowe i otrzymane wyniki porównać z rezultatami uzyskanymi metodami miareczkową i spektrofotometryczną. Część doświadczalna W badaniach stosowano następujące sorbenty węglowe: - HR-2 produkcji Hajnowskiego Przedsiębiorstwa Suchej Destylacji Drewna (HPSDD) w Hajnówce, zawierający na powierzchni sole miedzi, chromu i srebra, naniesione sposobem stosowanym w HPSDD; -so rb en ty A-2m otrzymane w wyniku utleniania nośnika A-2 według metodyki podanej przez Rychlickiego6 1 oraz impregnacji solami miedzi i chromu według metodyki opisanej przez Alvesa i Clarka7’. Do oznaczeń polarograficznych i spektrofotometrycznych sporządzono wzorcowe roztwory soli analizowanych metali. Roztwór wzorcowy Cu(II) przygotowywano w wyniku rozpuszczania 3,929 g C uS 0 4 -5H20 (cz.d.a.) w 1 dm3 wody destylowanej. Stężenie Cu2 + w roztworze wynosiło 0,99977 mg/cm3. Roztwór wzorcowy Cr(VI) przygotowywano roz[...]

Możliwości elektrochemicznego usuwania metali z powierzchni węglowych sorbentów chromowo-miedziowych

Czytaj za darmo! »

Badano możliwość usuwania metali z powierzchni węglowego sorbentu chromowo-miedziowego w drodze elektrolizy w środowisku wodnych roztworów H2SO4, Na2SO4 (opierano się na wykonanych wcześniej badaniach woltamperometrycznych). Skuteczność wymywania sprawdzano na podstawie przyrostu masy katody, badań polarograficznych eluatów oraz zawartości katalizatora w próbkach sorbentu otrzymanych po e[...]

Elektrochemiczne metody badania procesu wymywania metali z powierzchni chromowo-miedziowych sorbentów węglowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano możliwości zastosowania metod elektrochemicznych - potencjometrycznej, konduktometrycznej i polarograficznej - do oceny ługujących zdolności ekstrahentów (wody destylowanej i wodnych roztworów H2SO4 , Na2SO4 , NaOH, NH4OH) stosowanych do usuwania metali z powierzchni sorbentu chromowo-miedziowego. Ekstrakcję prowadzono metodą periodyczną, w temperaturze wrzenia cieczy wymywającej i [...]

Ocena możliwości ekstrakcyjnego usuwania metali z powierzchni węglowych sorbentów chromowo-miedziowych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad możliwością usuwania metali z powierzchni węglowego sorbentu chromowo-miedziowego za pomocą wody destylowanej i wodnych roztworów wybranych substancji (H2SO4, Na2SO4, NaOH, NH4OH). Ekstrakcję prowadzono metodą periodyczną w temperaturze wrzenia cieczy ekstrahującej oraz w temp. 25°C. Stwierdzono, że największą skuteczność w usuwaniu metali wykazuje roztwór kwasu s[...]

Elektrochemiczne i chemiczne badania skutków kontaktu powierzchni węgla aktywnego z ozonem


  Zbadano skutki kontaktu ozonu w mieszaninie z tlenem z powierzchnią węgla aktywnego w temperaturze pokojowej. Stosowano różne czasy kontaktu (przepływu strumienia gazowego przez granulowany węgiel w warstwie fluidalnej) oraz różne stężenia ozonu w mieszaninie z tlenem. Skutki oceniano, wykorzystując polarografię (zawiesiny węgla aktywnego), woltamperometrię z zastosowaniem elektrod z past węglowych, miareczkowanie pehametryczne, zobojętnianie NaOH w warunkach statycznych oraz termograwimetrię. Wykazano chemiczne wbudowywanie tlenu w powierzchnię węglową oraz stwierdzono istotny wpływ czasu kontaktu ozonu z węglem aktywnym. Zastosowane metody badawcze dały zgodne wyniki i okazały się przydatne do oceny skutków utleniania powierzchni węglowej ozonem. Com. activated C was oxidized with O3/O2 mixt. at 20°C for 15-180 min. The oxidized C samples were studied for functional (acidic) groups on the C surface by alkalimetric tiration, thermal stability (mass loss) at 150-550°C, and oxidn. degree by polarography and voltammetry (carbon paste electrodes). Nature of the chem. oxidn. of the C surface was disclosed. Węgle aktywne są używane do pochłaniania ozonu w celu przeciwdziałania przedostawaniu się tego gazu do atmosfery ze względu na jego toksyczność. Filtry z węglem aktywnym są z powodzeniem stoaWojskowa Akademia Techniczna, Warszawa; bWojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Warszawa Stanisław Popiela, Stanisław Cudziłoa, Witold Darlewskia, Andrzej Świątkowskia, *, Jolanta Laszczakb Elektrochemiczne i chemiczne badania skutków kontaktu powierzchni węgla aktywnego z ozonem Electrochemical and chemical studies on effect of the ozone contacts with activated carbon surface Dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO, prof. nadzw. WAT w roku 1985 ukończył studia na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej. Od 2006 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Chemii tej uczelni. Specjalność - chemia i technologia materiałó[...]

Wykorzystanie woltamperometrii do oceny zużycia węgla aktywnego stosowanego do oczyszczania produktów w przemyśle farmaceutycznym

Czytaj za darmo! »

Pylisty węgiel aktywny L2S firmy CECA, stosowany do oczyszczania cyklicznego węglanu erytromycyny w roztworze glikolowo- acetonowym oraz estazolamu w roztworze izopropanolowym poddano badaniom mającym na celu ocenę skutków osadzenia się na ich powierzchni zanieczyszczeń z tych roztworów. Zarejestrowano krzywe woltamperometryczne elektrod proszkowych i pastowych, sporządzonych z 3 węgli aktywnych w roztworach HNO3 i NaNO3 o stężeniu 0,1 mol/dm3 bez i z dodatkiem Cu(NO3)2 (5 mmol/dm3). Wszystkie preparaty węglowe poddano też badaniom termograwimetrycznym. Dla węgla świeżego wyznaczono dodatkowo niskotemperaturową izotermę adsorpcji azotu i stąd powierzchnię właściwą BET, a dla scharakteryzowania chemii powierzchni określono zdolność zobojętniania NaOH i HCl. Przedyskutowano wpływ zaadsorbowanych zanieczyszczeń na przebieg krzywych woltamperometrycznych. Three activated C fresh and used for purifn. of cyclic erythromycine carbonate in AcMe-(CH2OH)2 soln. and estazolam in iso-PrOH soln. under industrial conditions were tested by cyclic voltammetry to det. their surface deactivation. Powder and paste electrodes were prepd. and studied in HNO3 and NaNO3 solns. optionally in presence of Cu(NO3)2. The activated C from the erythromycine purifn. was the most contaminated adsorbent. It was confirmed by thermogravimetric measurements. Jednym z ważnych kierunków zastosowań węgli aktywnych jest adsorpcyjne oczyszczanie roztworów w przemysłach spożywczym i farmaceutycznym1). Także coraz powszechniej wykorzystywane są one w procesach uzdatniania wody pitnej2, 3). Istotą wymienionych zastosowań jest usuwanie z roztworów zarówno wodnych, jak i niewodnych niepożądanych składników najczęściej organicznych o niezbyt dużych stężeniach określanych jako zanieczyszczenia. Węgiel musi odznaczać się dużą zdolnością sorpcyjną oraz pewną selektywnością. Dotyczy to szczególnie przemysłu farmaceutycznego, gdzie z roztworu zawierającego pożądany pr[...]

 Strona 1