Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"IRENEUSZ KOCEMBA"

Aparat do badania katalizatorów metodami temperaturowo programowanymi PEAK-4

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono założenia konstrukcyjne, dane techniczne oraz charakterystykę skonstruowanego w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej, aparatu do badania katalizatorów metodami temperaturowo programowanymi PEAK-4. Aparat PEAK- 4, przeznaczony jest do badań właściwości fizykochemicznych adsorbentów i katalizatorów metodami temperaturo programowanymi oraz pomiaru sorp[...]

Zastosowanie pomiaru przewodnictwa elektrycznego do śledzenia procesów biegnących podczas spiekania katalizatorów niklowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano proces spiekania katalizatorów Ni/Al20 3, N i/Si02 i Ni/szkło. W badaniach wykorzystano metodę pomiaru przewodnictwa elektrycznego. Spiekanie prowadzono w atmosferze argonu w temp. 673 К i 773 K. Wyznaczono wartość wykładnika określającego rząd procesu spiekania badanych próbek oraz podano prawdopodobny mechanizm jego przebiegu. W warunkach przemysłowego wykorzystania naniesionych katalizatorów metalicznych konieczne jest jak najdłuższe zachowanie pierwotnych właściwości ich powierzchni (metalicznej). Zmiany tych właściwości są często spowodowane procesem spiekania krystalitów metalu. Następstwem tego procesu jest zmniejszanie się powierzchni aktywnej katalizatora, prowadzące w krańcowym wypadku do utraty wymaganej jego aktywności. W literaturze1,2) można znaleźć przykłady badań procesu spiekania krystalitów metalicznych. Autorzy wspomnianych prac posługiwali się technikami rentgenograficznymi1* lub mikroskopem elektronowym2*. Stosowano także obie te techniki jednocześnie3*. Mimo ogromnych zalet mają one jednak zasadniczą wadę; próbki należy przygotowywać specjalnymi metodami, a badanie właściwości tych próbek przeprowadzać poza środowiskiem reakcji. W poprzednich artykułach przedstawiano możliwość zastosowania pomiaru przewodnictwa elektrycznego do badania zmian właściwości fizycznych powierzchni katalizatorów pozostających w środowisku reakcji4,5*. Przewodnictwo elektryczne sproszkowanej próbki katalizatora jest wypadkową wielu czynników, które jest trudno ściśle określić. Jeśli się założy stabilność złoża katalizatora oraz dobierze warunki wykonania pomiarów w taki sposób, by zniwelować opory styków między poszczególnymi jego ziarnami, to przy dostatecznie dużym stężeniu naniesionej fazy metalicznej mierzone przewodnictwo elektryczne będzie w głównej mierze zależne od rozmiarów katalizatorów5*. Najmniejszym stężeniem metalu, które gwarantuje, że opór próbki podczas spiekania zależy tylko od zmian rozmiarów kry[...]

Zastosowanie pomiaru przewodnictwa elektrycznego katalizatorów Ni/nośnik do wyznaczania energii aktywacji powierzchniowej dyfuzji niklu DOI:

Czytaj za darmo! »

Podjęto próbę wyznaczania energii aktywacji powierzchniowej dyfuzji niklu z zastosowaniem metody pomiaru przewodnictwa naniesionych katalizatorów niklowych. Badano katalizatory: 25%Ni/Al20 3,20%Ni/Si02 i 5%Ni/szkło. Stwierdzono, że wartość energii aktywacji powierzchniowej dyfuzji niklu bardzo wyraźnie zależy od rodzaju zastosowanego nośnika. Iwama i Hayakawa opublikowali w 1981 r. pracę1}, w której podali sposób wykorzystania pomiaru przewodnictwa elektrycznego metalicznych proszków do wyznaczania energii aktywacji powierzchniowej dyfuzji metalu. W pracy tej został również przedstawiony sposób wykonania obliczeń oraz przykładowe wyniki. Podane zależności oraz wyznaczone wartości dotyczyły układów modelowych, którymi były metaliczne proszki złote, otrzymane w wyniku próżniowego rozparowania. W warunkach przemysłowych są stosowane katalizatory przygotowane metodami nie gwarantującymi otrzymania próbek o ściśle powtarzalnych właściwościach powierzchni metalicznych. Przewodnictwo elektryczne tak uzyskanych próbek katalizatorów jest wypadkową bardzo wielu czynników. Decydujące znaczenie dla wartości mierzonego przewodnictwa sproszkowanych katalizatorów naniesionych mają opory styku zależne od odległości między poszczególnymi ziarnami katalizatora w jego złoż[...]

Badanie procesów redukcji tlenków półprzewodzących w układzie chromatograficznym z jednoczesnym pomiarem przewodnictwa elektrycznego DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano przebieg procesu redukcji tlenków: NiO, NiO + CuO i CuO, wykorzystując do tego celu metodę chromatograficzną i pomiar przewodnictwa (oporu) elektrycznego. Tlenki otrzymano w wyniku kalcynacji różnych soli wyjściowych prowadzonej w temp. 673 K. Pomiar przewodnictwa elektrycznego umożliwiał obserwowanie zmian właściwości fizycznych próbek w trakcie ich termoprogramowanej redukcji. Stwierdzono, że przewodnictwo próbek zmieniało się w zależności od rodzaju tlenku i sposobu jego otrzymywania, chociaż nie zaobserwowano istotnych zmian w obrazie widma chromatograficznego sporządzanego w czasie przebiegu procesu. Zinterpretowano uzyskane wyniki. Badanie procesów redukcji za pomocą pomiaru przewodnictwa (oporu) elektrycznego umożliwia ciągłe śledzenie zmian fizycznych i elektronowych właściwości redukowanych tlenków bez konieczności operowania próbkami poza środowiskiem reakcji. Jednak dotychczas nie opracowano prostej metody, która by umożliwiała prowadzenie tego typu badań. Wydaje się, że pomiar przewodnictwa elektrycznego w połączeniu z inną metodą badawczą (np. metodą chromatograficzną) mogłyby stanowić dogodny sposób śledzenia procesów redukcji. W niniejszym artykule przedstawiono możliwość zastosowania takiej metody do badania procesu redukcji tlenków półprzewodzących. Procesom redukcji tlenków niklu poświęcono w literaturze wiele uwagi. W licznie opublikowanych na ten temat artykułach podano prawdopodobny mechanizm redukcji oraz omówiono wpływ różnych czynników na przebieg procesu1^ 3). Wśród wielu stosowanych metod badawczych nie było jednak takiej, która by umożliwiała bezpośrednie śledzenie zmiany właściwości próbki podczas całego przebiegu procesu redukcji. Uzyskane przez nas wyniki badań nad redukcją NiO za pomocą pomiaru przewodnictwa elektrycznego przedstawiono w celu wskazania możliwości zastosowania tej metody do badań nad katalizatorami pozostającymi w środowisku reakcji. Część doświadczalna Próbki tlenków prz[...]

Zastosowanie pomiaru przewodnictwa elektrycznego oraz procesu TPR do śledzenia zmian zachodzących we właściwościach katalizatorów Ni/Si02 na skutek reutleniania i reredukcji DOI:

Czytaj za darmo! »

Zastosowano proces temperaturowo programowanej redukcji (TPR) z jednoczesnym pomiarem przewodnictwa elektrycznego próbek katalizatorów 20% N i/S i0 2 w celu śledzenia zmian właściwości fizycznych zachodzących w tych próbkach pod wpływem reutleniania i reredukcji. Na podstawie przebiegu procesu TPR oraz krzywych opisujących zależność oporu od temperatury scharakteryzowano zmiany we właściwościach powierzchni badanych katalizatorów. Zmiany te badano również za pomocą metody magnetycznej. Oznaczano w ten sposób stopień zredukowania katalizatora oraz średnią wielkość krystalitów. Stwierdzono, że reutlenienie i reredukcja powodują w wypadku katalizatora N i/S i0 2 redyspersję fazy metalicznej. Mechanizm redyspersji jest różny dla próbek przygotowywanych w różnych warunkach. Podano prawdopodobny mechanizm tego procesu. W praktyce laboratoryjnej oraz przemysłowej procesy utleniania oraz ponownej redukcji są często stosowane do okresowej regeneracji katalizatorów metalicznych. W pewnych wypadkach katalizatory poddane tym procesom mają inne właściwości niż poprzednio. Przyczyną tego jest możliwość przebudowy powierzchni metalicznej katalizatora podczas utleniania i ponownej redukcji. W związku z tym często obserwuje się zjawisko redyspersji fazy metalicznej katalizatora. Redyspersja po kilkakrotnym utlenianiu i reredukcji występowała w wypadku różnych katalizatorów metalicznych osadzonych na rozmaitych nośnikach, głównie na S i0 2 i A12 0 3. Ruckenstein i współpracownicy^ obserwowali to zjawisko po cyklicznym utlenianiu i redukcji katalizatorów Pt/Al2 0 3. Wang i współpracownicy2) badali proces redyspersji na katalizatorach Rh/Al2 0 3 i Rh-Pt/Al2 0 3. Do obserwacji tych procesów stosuje się m.in. metodę, w której wykorzystuje się mikroskop elektronowy2). Mimo ogromnych zalet, ma ona wadę wynikającą z konieczności operowania próbkami katalizatora poza środowiskiem reakcyjnym. Metoda ta wymaga także stosowania specjalnych sposobów przyg[...]

Zastosowanie pomiaru przewodnictwa elektrycznego oraz procesu TPR do śledzenia zmian zachodzących we właściwościach katalizatorów Ni/Si02 na skutek reutleniania i reredukcji DOI:

Czytaj za darmo! »

Zastosowano proces temperaturowo programowanej redukcji (TPR) z jednoczesnym pomiarem przewodnictwa elektrycznego próbek katalizatorów 20% N i/S i0 2 w celu śledzenia zmian właściwości fizycznych zachodzących w tych próbkach pod wpływem reutleniania i reredukcji. Na podstawie przebiegu procesu TPR oraz krzywych opisujących zależność oporu od temperatury scharakteryzowano zmiany we właściwościach powierzchni badanych katalizatorów. Zmiany te badano również za pomocą metody magnetycznej. Oznaczano w ten sposób stopień zredukowania katalizatora oraz średnią wielkość krystalitów. Stwierdzono, że reutlenienie i reredukcja powodują w wypadku katalizatora N i/S i0 2 redyspersję fazy metalicznej. Mechanizm redyspersji jest różny dla próbek przygotowywanych w różnych warunkach. Podano prawdopodobny mechanizm tego procesu. W praktyce laboratoryjnej oraz przemysłowej procesy utleniania oraz ponownej redukcji są często stosowane do okresowej regeneracji katalizatorów metalicznych. W pewnych wypadkach katalizatory poddane tym procesom mają inne właściwości niż poprzednio. Przyczyną tego jest możliwość przebudowy powierzchni metalicznej katalizatora podczas utleniania i ponownej redukcji. W związku z tym często obserwuje się zjawisko redyspersji fazy metalicznej katalizatora. Redyspersja po kilkakrotnym utlenianiu i reredukcji występowała w wypadku różnych katalizatorów metalicznych osadzonych na rozmaitych nośnikach, głównie na S i0 2 i A12 0 3. Ruckenstein i współpracownicy^ obserwowali to zjawisko po cyklicznym utlenianiu i redukcji katalizatorów Pt/Al2 0 3. Wang i współpracownicy2) badali proces redyspersji na katalizatorach Rh/Al2 0 3 i Rh-Pt/Al2 0 3. Do obserwacji tych procesów stosuje się m.in. metodę, w której wykorzystuje się mikroskop elektronowy2). Mimo ogromnych zalet, ma ona wadę wynikającą z konieczności operowania próbkami katalizatora poza środowiskiem reakcyjnym. Metoda ta wymaga także stosowania specjalnych sposobów przyg[...]

Zastosowanie katalizatorów Pt/TiO2 do budowy czujników

Czytaj za darmo! »

Badano właściwości czujników λ przygotowanych z katalizatorów Pt/TiO2, stosowanych w układach ograniczających zawartość szkodliwych gazów w spalinach silnikowych. Określano zmiany oporu elektrycznego czujników w obecności mieszaniny gazowej (CO + O2 + He). Badania wykonano w szerokim zakresie temperatury (473 ÷823 K). Określono zależność między sprawnością działania czujników a ich akty[...]

Zastosowanie czujników gazowych typu Me/SnO2 do kontroli stężenia tlenku węgla

Czytaj za darmo! »

Badano czujniki gazowe przygotowane z katalizatorów Me/SnO2- Określano czułość i selektywność ich działania względem CO obecnego w powietrzu zawierającym CO2, CH4, NO i H2O w różnych stężeniach. Stwierdzono, że czujnik wykonany z katalizatora 1% Pt/SnO2 jest bardzo wrażliwy na obecność CO. Czujnik ten testowano w spalinach opuszczających piece do podgrzewania wody. Badania stabilności wskaza[...]

Katalizatory reakcji selektywnego utleniania CO w obecności H2

Czytaj za darmo! »

Selektywne katalityczne utlenianie tlenku węgla( II) jest jedną z najbardziej efektywnych metod usuwania CO ze strumienia wodoru zasilającego ogniwa paliwowe. Przedstawiono katalizatory stosowane w tej reakcji. A review, with 62 refs., of Au, Pt group and oxide catalysts used for oxidative removal of CO from H2 feed of fuel cell. W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się zagadnieniu otrzymywania energii ze źródeł alternatywnych. Od początku XXI w. cząsteczka wodoru jest stawiana na pierwszym miejscu jako główny nośnik energii w najbliższej przyszłości. Mimo trudności związanych z magazynowaniem i transportem wodoru, liczba opracowań dotyczących produkcji, wykorzystania i magazynowania tego gazu jako paliwa przyszłości rośnie coraz szybciej. Szczególnie optymistycznie ocenia [...]

 Strona 1  Następna strona »