Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"MARIA KONOPKA"

Badania nad upłynnianiem osadów pochodzących ze zbiorników produktów naftowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań nad upłynnianiem o s a d ów zalegających zbiorniki przeznaczone do magazynowania produktów naftowych w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. W badaniach wykorzystano miejscowe frakcje naftowe. Stwierdzono korzystny wpływ obecności w ę g l o w o d o r ów aromatycznych na wielkość stopnia upłynnienia osadów. Osady gromadzące się w zbiornikach służących do magazynowania p r o d u k t ów naftowych powodują istotne zmniejszenie pojemności tych zbiorników i uniemożliwiają przeprowadzenie ich remontów. Problemy związane z usuwaniem i utylizacją osadów występują w każdej rafinerii i dotychczas nie zostały rozwiązane. Z danych zawartych w literaturze wynika, że są prowadzone badania nad upłynnianiem osadów za pomocą różnych rozpuszczalników pochodzenia naftowego lub karbochemicznego1" 3*, wody4 ) oraz różnych mieszanin upłynniających 5 " 8 ) . Stwierdzono, że tego rodzaju mieszaniny zawierają ok. 50% węglowodorów aromatycznych3 ) . Upłynnianie osadów polega na doprowadzeniu do zbiornika odpowiedniego rozpuszczalnika podgrzanego do temp. ok. 60°C i następnie jego kilkudniowej cyrkulacji w zbiorniku. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki laboratoryjnych b a d a ń nad upłynnianiem osadów pochodzących ze zbiorników przeznaczonych do magazynowania ropy naftowej i surowca krakingowego, znajdujących się na terenie Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych ( M Z R i P ) w Płocku. Wytypowano tanie, d[...]

Badania nad odzyskiem produktów naftowych z osadów ściekowych z użyciem pary wodnej DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano możliwość odzysku produktów naftowych z osadów ściekowych pochodzących z Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Stwierdzono, że stosując parę wodną można w znacznym stopniu usunąć produkty naftowe z tych osadów. Stopień odzysku produktów naftowych zależy od rodzaju i składu osadu. Trudny do rozwiązania problem w zakładach rafineryjnych na całym świecie stanowią odpadowe osady ściekowe. W większości zakładów likwiduje się je w wyniku spalania, jednak w ten sposób traci się dużą ilość produktów naftowych. Dlatego uzasadnione jest podejmowanie prób odzyskiwania tych produktów i ich odpowiedniego wykorzystywania. Dane z literatury opublikowanej w ostatnich latach wskazują na możliwość odzyskiwania takich produktów z osadów za pomocą wody, małocząsteczkowych węglowodorów lub odpowiednich frakcji naftowych. W dostępnych opracowaniach patentowych omówiono wykorzystanie wody jako czynnika umożliwiającego oddzielenie produktów naftowych od stałych substancji mineralnych1^4). Oczyszczony osad może być następnie wprowadzony do gleby bądź też użyty do budowy dróg, natomiast uzyskane produkty naftowe nadają się do przeróbki w zakładzie rafineryjnym. W skład typowego osadu poddawanego obróbce wodnej wchodzą związki naftowe, piasek, glina, woda, resztki katalizatorów oraz produkty tworzące się w wyniku korozji tworzywa, z którego są zbudowane zbiorniki, aparaty, rurociągi itp. Jedna z firm kalifornijskich2) opracowała sposób rozdzielania produktów naftowych od substancji mineralnych zawartych w osadach pochodzących ze zbiorników magazynowych. W tym celu surowy osad miesza się z wodą w temperaturze 35 H- 105°C w ciągu 0,5 24 h. Następnie, po wyłączeniu mieszania, utrzymuje się zawiesinę w tej samej temperaturze przez 0,5 — 24 h. Wówczas tworzą się dwie warstwy: górna (olejowo-wodna) i dolna (zawierająca substancje stałe, wodę i resztki o[...]

Metody oznaczania zawartości fenolu w powietrzu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd danych dotyczących oznaczania zawartości fenolu w powietrzu zaczerpniętych z literatury pochodzącej z lat 1976÷1992. Uwzględniono zarówno sposoby wydzielania fenolu z powietrza, jak i oznaczania go jako indywiduum chemicznego obok jego homologów i pochodnych oraz innych związków. enol jest bardzo toksycznym związkiem, powszechnie stosowanym w różnych gałęziach przemys[...]

Zagadnienia dotyczące oznaczania stężenia fenolu w powietrzu oraz ocena selektywności metody kolorymetrycznej opartej na użyciu p-nitroaniliny

Czytaj za darmo! »

Zbadano selektywność i powtarzalność metody kolorymetrycznej służącej do oznaczania (z użyciem p-nitroaniliny) stężenia fenolu w powietrzu. Wykazano, że metoda ta nie powinna być stosowana w praktyce ze względu na zbyt małą czułość i selektywość oraz brak powtarzalności wyników. enol jest surowcem powszechnie stosowanym w wielu gałęziach przemysłu (np. w przemyśle tworzyw sztucznych, farmace[...]

Oznaczanie fenolu w powietrzu metodą chromatografii gazowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę oznaczania zawartości fenolu w powietrzu w zakresie obowiązującej w Polsce wartości największego dopuszczalnego stężenia (NDS). Metoda ta polega na absorpcji fenolu z powietrza w wodzie, a następnie oznaczeniu jego stężenia za pomocą chromatografii gazowej. Określono warunki stosowania metody. znaczanie fenolu w powietrzu wykonuje się metodami1)': spektrofotometrycznymi,[...]

Zastosowanie środków powierzchniowo czynnych do zapobiegania powstawaniu osadów w zbiornikach magazynowych produktów naftowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań dyspergującego działania wybranych środków powierzchniowo czynnych produkcji krajowej w różnych frakcjach naftowych. Wytypowano najlepsze dyspergatory, których można użyć do zapobiegania powstawaniu osadów w zbiornikach magazynowych produktów naftowych. W dużych zbiornikach, w których magazynuje się frakcje naftowe, wraz z upływem czasu powstaje osad zawierający stałe węglowodory, takie jak parafiny, żywice i asfalteny, oraz składniki mineralne. W krajowym przemyśle rafineryjnym stało się to problemem wymagającym szybkiego rozwiązania ze względu na konieczność opróżniania zbiorników przeznaczonych do remontu oraz zagrożenie dla naturalnego środowiska człowieka stwarzane przez osady wyrzucone na zewnątrz zbiorników. Najlepszym sposobem uniknięcia trudności jest zapobieganie powstawaniu osadów, co polega na utrzymywaniu na dnie zbiornika temp. 40 — 70°C1) i stosowaniu dodatków różnorodnych substancji, lub ich mieszanin, odgrywających rolę dyspergatorów2^10). Dyspergatory są związkami chemicznymi, które nie tylko mają zdolność zapobiegania flokulacji, ale mogą również przeprowadzać w stan rozproszenia cząstki skoagulowane, a także już utworzone osady. O trwałości układu dyspersyjnego decydują trzy podstawowe parametry: wielkość rozproszonych cząstek, ich elektryczny ładunek oraz stopień zwilżalności ciała stałego przez ciecz. Działanie dyspergatorów polega na tym, że tworzą one warstewkę (film) na powierzchni cząstek składników stałych, zapobiegając w ten sposób flokulacji11). Najczęściej dyspergatormi są środki powierzchniowo czynne(spc). Charakterystyczną cechą wszystkich spc jest zdolność do zmniejszania napięć międzyfazowych. Gromadząc się na powierzchni podziału faz, środki powierzchniowo cz[...]

Badania nad utylizacją wody odpadowej z przemysłu petrochemicznego zawierającej różnorodne zanieczyszczenia organiczne

Czytaj za darmo! »

Opracowano metodę utylizacji wody odpadowej z kolumny regeneracji rozpuszczalnika (dimetyloformamidu) i instalacji wydzielania butadienu Petrochemii Płock SA. Najskuteczniejszą metodą okazała się metoda mokrego utleniania nadtlenkiem wodoru, która umożliwia usunięcie z wody odpadowej charakterystycznej woni dzięki utlenieniu ok. 70% występujących w niej różnorodnych zanieczyszczeń organiczny[...]

 Strona 1