Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARZENA MAJZNER"

Kształcenie na kierunku technologia chemiczna w kontekście sytuacji absolwenta DOI:10.15199/62.2017.4.21


  W roku akademickim 2012/2013 wdrożono Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Programy kształcenia opracowywane w nowej formule (oparte na efektach kształcenia) zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego miały odpowiadać potrzebom rynku pracy. W roku akademickim 2015/2016 pojawili się pierwsi inżynierowie technologii chemicznej, którzy ukończyli studia wg nowych programów kształcenia. W związku z tym dokonano analizy kształcenia na kierunku technologia chemiczna w kontekście sytuacji zawodowej absolwentów tego kierunku. Postanowiono poznać opinie wydziałów o kształceniu na kierunku technologia chemiczna oraz o ich współpracy z pracodawcami w zakresie kształcenia, a także dokonać przeglądu ofert pracy dla absolwentów kierunków chemicznych i wynagrodzeń absolwentów tych kierunków, a także dowiedzieć się, jaka jest opinia pracodawców na temat uczelni i wydziałów prowadzących kierunek technologia chemiczna, kierunków chemicznych oraz absolwentów tych kierunków. Przeprowadzono analizę wyników zrealizowanego w okresie lipiec-październik 2016 r. badania ankietowego wydziałów prowadzących studia na kierunku technologia chemiczna. Ankiety skierowano do prodziekanów wydziałów odpowiedzialnych za kształcenie. Spośród 15 wydziałów zaproszonych do badania ankietowego odpowiedzi udzieliło 11 wydziałów. Ponadto analizie poddano dane zgromadzone na podstawie przeglądu źródeł dotyczących kształcenia na kierunkach chemicznych i sytuacji zawodowej absolwentów tych kierunków (takie jak dane statystyczne związane z kształceniem, oferta kształcenia wydziałów, podstawa prawna kształcenia, oferty pracy dla absolwentów i wynagrodzenie absolwentów, rankingi uczelni, wydziałów i kierunków) oraz raportów wygenerowanych z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych we wrześniu 2016 r. Studia na kierunku technologia chemiczna Studia na kierunku technologia chemicz[...]

Badania nad utylizacją wody odpadowej z przemysłu petrochemicznego zawierającej różnorodne zanieczyszczenia organiczne

Czytaj za darmo! »

Opracowano metodę utylizacji wody odpadowej z kolumny regeneracji rozpuszczalnika (dimetyloformamidu) i instalacji wydzielania butadienu Petrochemii Płock SA. Najskuteczniejszą metodą okazała się metoda mokrego utleniania nadtlenkiem wodoru, która umożliwia usunięcie z wody odpadowej charakterystycznej woni dzięki utlenieniu ok. 70% występujących w niej różnorodnych zanieczyszczeń organiczny[...]

 Strona 1