Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KRYSTYNA KUBICA"

Wpływ faz aktywnych modyfikatorów katalizatorów DESONOX na ich aktywność w procesie odsiarczania gazów pochodzących ze spalania węgla kamiennego

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było otrzymanie katalizatora efektywnie usuwającego SO2 z gazów spalinowych podczas spalania węgla pochodzącego z KWK "Bogdanka". Przedstawiono wpływ dodatku molibdenu oraz zeolitu na aktywność katalityczną i właściwości fizykochemiczne katalizatorów DESONOX. Największy stopień usunięcia ditlenku siarki z gazów odlotowych ok. 55%, uzyskano dla katalizatorów zeolitowo-octanowych[...]

Limitation of black carbon emissions from solid fuel combustion in small plants Ograniczanie emisji sadzy ze spalania paliw stałych w instalacjach małej mocy DOI:10.15199/62.2016.3.27


  A review, with 36 refs., of black c emission sources and methods for detn. of C in the atm. particulate matter. The techn. measures for black c emission abatement were given. Some guidelines for decreasing the emission were proposed under Polish conditions. Przeanalizowano problem emisji sadzy w kontekście jej szkodliwego oddziaływania na środowisko i zdrowie człowieka. Szczególną uwagę zwrócono na emisję sadzy z indywidualnych palenisk, eksploatowanych w sektorze mieszkalnictwa, ze względu na znaczący udział tego sektora w globalnej emisji pyłu. Omówiono metody oznaczania emisji sadzy w spalinach. Przedyskutowano sposoby ograniczenia emisji sadzy, w tym metody techniczne. Wskazano kierunki działań niezbędnych do podjęcia w warunkach Polski, w aspekcie postanowień znowelizowanego Protokołu z Göteborga. W ostatnich latach najwięcej uwagi, w opracowaniu strategii i polityki ochrony powietrza oraz przeciwdziałania zmianom klimatu, poświęcono tzw. gazom cieplarnianym GHG (green house gases). Prowadzono także badania nad zanieczyszczeniami, mającymi negatywny wpływ na stan środowiska oraz zdrowie człowieka, które występują w fazie stałej. Do takich zanieczyszczeń należą cząstki stałe, w tym sadza BC (black carbon)1-4). Sadza, jako składnik pyłu, jest emitowana zarówno w krajach uprzemysłowionych, jak i krajach rozwijających się ze źródeł eksploatowanych w różnych sektorach działalności gospodarczej człowieka. Podział sektorowy, który wprowadzono dla celów raportowania emisji w ramach Konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, tzw. Konwencji LRTAP (Long-Range Transboundary Air Pollution)5), bazuje na wspólnym podręczniku metodycznym EMEP (The European Monitoring and Evaluation Programme), wydanym wspólnie z Europejską Agencją Środowiska EEA (European Environment Agency) i służącym do określania emisji zaniec[...]

Ekstrakcja nadkrytyczna - istota metody, aparatura

Czytaj za darmo! »

Wyjaśniono istotę ekstrakcji nadkry tycznej oraz scharakteryzowano substancje, które w stanie nadkrytycznym mogą być stosowane w tym procesie. Opisano główne elementy i zasadę działania ekstraktora nadkrytycznego. ierwsze wzmianki o rozpuszczalności substancji stałych w gazach pochodzą z końca ubiegłego wieku". Dopiero jednak w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych naszego stulecia podję[...]

Zastosowanie ekstrakcji nadkrytycznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zastosowania ekstrakcji nadkrytycznej prowadzonej z wykorzystaniem różnych mediów ekstrahujących, używanych bez modyfikatorów i z ich dodatkiem. Podano układy ekstrakcyjne (w większości wypadków zawierające ditlenek węgla) stosowane w skali laboratoryjnej i przemysłowej. kstrakcja nadkrytyczna jest metodą wydzielania pojedynczych substancji lub grup substancji z mieszanin, głów[...]

 Strona 1