Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Szyszlak-Bargłowicz"

Wykorzystanie biomasy jako element bezpieczeństwa energetycznego

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla wielu państw staje się ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego. Jest to spowodowane wzrastającymi cenami energii oraz pierwszymi oznakami zmian klimatu wynikającymi z działalności człowieka. Jednym z możliwych do wykorzystania odnawialnych źródeł jest biomasa. Aby stworzyć warunki do rozwoju tej dziedziny, niezbędne są określone działania wspierające i propagujące jej wykorzystanie na szczeblu krajowym oraz regionalnym [13]. Polska, przystępując do UE, powinna spełniać postulaty Białej Księgi. jednocześnie zdeklarowano, że do 2010 roku 12% energii brutto i 22,1% energii elektrycznej ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. w przyjętej dla Polski nowej strategii rozwoju źródeł odnawialnych dominującą rolę przypisano biomasie [2].[...]

Distribution of heavy metals in waste streams during combustion of Sida hermaphrodita (L.) Rusby biomass Rozdział metali ciężkich pomiędzy strumienie odpadów podczas spalania biomasy ślazowca pensylwańskiego DOI:10.15199/62.2015.10.14


  Sida hermaphrodita (L.) Rusby biomass pellets were combusted in a low-power boiler to study the distribution of heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn) in bottom ash and exhaust gas. During combustion, the heavy metals introduced with the fuel were mainly emitted into the atm. except for Cu deposited mostly (70%) in the bottom ash. Określono rozrzut metali ciężkich między strumienie odpadów podczas spalania peletów z biomasy ślazowca pensylwańskiego. Wykonano analizy laboratoryjne spalanego paliwa, a także popiołu paleniskowego powstającego w procesie spalania. Oznaczono zawartość As, Cd, Cr, Cu, Pb i Zn. Zawartość tych metali w badanych próbkach nie odbiegała od typowej ich zawartości w biomasie pochodzącej z celowych upraw energetycznych. Wprowadzone z paliwem metale ciężkie były głównie wyprowadzane do atmosfery. Mniejsza ich ilość znajdowała się w odpadzie paleniskowym. Wyjątkiem była miedź, której 70% oznaczono w odpadzie paleniskowym. Zastępowanie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii (OZE) jest jednym ze sposobów zmniejszenia emisji CO2. Z uwagi na dostępność i uniwersalność zastosowania oraz stosunkowo dużą wartość energetyczną znaczącą pozycję wśród OZE zajmuje biomasa typu lignino-celulozowego, a zwłaszcza drewno i odpady drzewne wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i ciepła w instalacjach współspalania i w indywidualnych systemach grzewczych. Alternatywą dla pozyskiwania biomasy z upraw leśnych lub odpadów przemysłu drzewnego są celowe uprawy energetyczne. Typowe rośliny energetyczne to topola (Populus spp.), wierzba (Salix ssp.) i miskant (Miscanthus spp.). Europejskie scenariusze dotyczące użytkowania gruntów przewidują znaczący wzrost obszarów upraw energetycznych1). Jedną z roślin mających duży potencjał energetyczny jest ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita (L.) Rusby). Jest to roślina uprawiana i badana głównie w Polsce. Ślazowiec pensylwański jest rośliną o zadowalającym potencja[...]

Ślazowiec pensylwański sposobem na ograniczenie rozprzestrzeniania niklu ze źródeł motoryzacyjnych


  Ze względu na ciągły, ekspansywny rozwój przemysłu motoryzacyjnego i kroczącą industrializację koniecznym jest stałe monitorowanie środowiska naturalnego. Obserwacja i jego badanie pozwala na szybkie reagowanie, przeciwdziałanie lub ostrzeganie przed niekorzystnymi i być może nieodwracalnymi zmianami [Conti i in. 2004]. Do metod o nieinwazyjnym charakterze oceny jego stanu należą metody biologiczne. Pozwalają na wykorzystanie organizmów żywych oraz badanie ich wrażliwości na zanieczyszczenia i obserwacje w warunkach siedliskowych [Łubek, Cieśliński 2005]. Ponieważ szkodliwe oddziaływanie zanieczyszczeń na organizm człowieka jest bardzo trudne do uchwycenia, słusznym jest wytypowanie dla różnych biotopów bioindykatorów o zróżnicowanym stopniu wrażliwości [Jóźwiak 2007]. Ocena ewentualnego zanieczyszczenia pierwiastkami śladowymi gleb z terenów narażonych na oddziaływanie emitora zanieczyszczeń wydaje się być uzasadniona, ze względu na lokalizację na tych terenach rożnego rodzaju upraw rolniczych [Gondek, Filipek-Mazur 2007]. Nikiel jest pierwiastkiem trudnym do wyeliminowania z otoczenia, ponieważ stanowi składnik wielu narzędzi oraz przedmiotów dnia codziennego. Mimo, że jego rola w fizjologii zwierząt pozostaje niejasna, nikiel jest zaliczany do pierwiastków śladowych [Śpiewak, Piętowska 2006]. Wśród osób przewlekle narażonych na nikiel w postaci lotnej stwierdzono podwyższone ryzyko raka płuc i górnych dróg oddechowych, opisano również przypadki astmy, pylicy płuc, przewlekłych chorób błony śluzowej nosa z perforacją prz[...]

Produkcja i wykorzystanie biogazu w oczyszczalni ścieków "Hajdów"


  W pracy przedstawiono analizę produkcji i wykorzystania biogazu w oczyszczalni ścieków Hajdów w latach 2007-2011. Produkcja biogazu w analizowanym okresie była stała i wynosiła średnio 4,6 mln m3. Głównym kierunkiem zagospodarowania biogazu było wykorzystanie go do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Pozostałą część biogazu w niewielkich ilościach sprzedawano na zewnątrz bądź spalano w pochodni. Energetyczne wykorzystanie biogazu przyniosło oczyszczalni ścieków wymierne korzyści zarówno ekologiczne, pozwalając na redukcję emisję gazów zawierających metan i utylizację osadu ściekowego, jak i ekonomiczne, dzięki zmniejszeniu kosztów bieżącej eksploatacji.Wydzielanie osadu ze ścieków jest nieodłączną częścią procesu ich oczyszczania i wiąże się ze wszystkimi metodami oczyszczania. Osady ściekowe wykazują dużą zmienność składu chemicznego, zależną od właściwości ścieków, technologii oczyszczania i przeróbki osadów. Ilość osadów wydzielanych po oczyszczaniu ścieków komunalnych na współczesnych oczyszczalniach, zajmuje od 0,5% do 2,0% objętości wód ściekowych [2]. W dobie rozwoju sieci kanalizacyjnej należy spodziewać się zwiększających się ilości ścieków. Jednocześnie rosnąć będą ilości uzyskiwanych w procesach ich oczyszczania osadów ściekowych. Obecnie nieodłączną częścią procesów technologicznych każdej oczyszczalni ścieków jest przeróbka osadów i ich unieszkodliwianie, przyczyniające się do zmniejszenia masy i objętości osadów, a także pozbawienia ich szkodliwego wpływu na środowisko [1]. Produkcja biogazu na bazie osadów ściekowych jest jedną z dróg rozwiązania tego problemu [6]. Do bezpośredniej produkcji biogazu najbardziej dostosowane są oczyszczalnie biologiczne, które mają zastosowanie we wszystkich oczyszczalniach ścieków komunalnych oraz w części oczyszczalni przemysłow[...]

Wpływ dolewek oleju silnikowego na zawartość wybranych pierwiastków śladowych DOI:10.15199/62.2018.5.28


  Ze względu na postęp technologiczny i coraz bardziej zaawansowane konstrukcje silników spalinowych coraz więcej uwagi poświęca się jakości oleju silnikowego. Olej, podobnie jak wszystkie inne płyny eksploatacyjne, jest podatny na zużywanie. Zachodzące w czasie eksploatacji oleju silnikowego procesy degradacji powodują zmiany jego właściwości użytkowych. Zmiany te są spowodowane zarówno procesami chemicznymi, którym ulegają składniki oleju, jak też wpływem zanieczyszczeń, takich jak produkty zużycia, paliwo, sadza i woda, przedostających się do oleju w warunkach eksploatacji. Przyczynia się to do zmian lepkości, zachodzenia korozji oraz formowania laków i szlamów, prowadząc do uszkodzenia mechanizmów silnika. Powstałe zmiany zakłócają swobodny przepływ oleju poprzez zatykanie kanałów olejowych i prowadzą do przyspieszonego zużycia współpracujących elementów. Monitorowanie właściwości użytkowych oleju smarowego w eksploatowanym silniku jest jednym z istotnych nośników informacji o jego stanie technicznym1). O pochodzeniu wykrytych w oleju substancji można wnioskować na podstawie informacji o bazie olejowej, pakiecie dodatków uszlachetniających, komponentach paliwa oddziałującego na olej oraz metalach, z których wykonane zostały elementy robocze silników2). Na skutek zachodzących w oleju zmian, zwanych starzeniem się oleju, zachodzi konieczność regularnej wymiany oleju silnikowego na świeży. Producenci silników ustalają harmonogram wymiany oleju, którego celem jest osiągnięcie optymalnej wydajności silnika i wydłużenie jego żywotności. Jednak zmiany zachodzące w eksploatowanym oleju to nie tylko jego degradacja, ale także "odświeżanie" poprzez "dolewki"3). Laber4) wskazuje na ilość dolewanego oleju jako na jedną z pięciu składowych powiązanych z intensywnością zanieczyszczenia oleju. Pozostałe cztery czynniki, od których ta intensywność zależy to rodzaj i właściwości paliwa, rodzaj oleju, typ układu filtracji i rodzaju filtrów ol[...]

Badania parametrów energetyczno-ekologicznych kotła zasilanego peletami ze Ślazowca Pensylwańskiego


  W artykule przedstawiono wyniki badań roboczych parametrów energetyczno-emisyjnych, przeprowadzonych na kotle skonfigurowanym do spalania peletów z biomasy o mocy nominalnej wynoszącej 32 kW. Do badań zastosowano paliwo w postaci peletu ze ślazowca pensylwańskiego, co w praktyce ukazało pewne niedociągnięcia konstrukcyjne kotła.Biomasa jest jednym z najwcześniej znanych ludzkości źródeł energii. Stosowana jest głównie na obszarach wiejskich, gdzie jest dostępnym źródłem energii [7]. Energia z biomasy zajmuje czwarte miejsce na świecie, jako źródło energii, pokrywając około 14% światowego zapotrzebowania na energię [3]. Wykorzystanie biomasy w procesie produkcji energii ma na celu zarówno zapewnienie częściowego zastąpienia paliw kopalnych, ale również spowolnienie niekorzystnych zmian klimatu [4]. Warto pamiętać, iż wykorzystanie biomasy na cele energetyczne daje praktycznie niezauważalną emisję SO2 oraz w bilansie końcowym zerową emisję CO2. O korzyściach ekonomicznych decydują natomiast [5]: oszczędzanie paliw konwencjonalnych, unikanie kosztów wywozu i składowania odpadów organicznych w kompostowni bądź składowisku, zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska. Zapotrzebowanie na tego typu paliwo wynika głównie z uwagi na wygodę stosowania, a także z możliwości wykorzystania zarówno w grzewczych instalacjach indywidualnych, jak i systemach ciepłowniczych. W porównaniu do tradycyjnego drewna opałowego, pelety mogą zapewnić możliwość automatyzacji i optymalizacji spalania, podobne do oleju opałowego czy gazu ziemnego w połączeniu z wysoką sprawnością spalania i niską ilością pozostałości spalania. Cel i zakres badań Założonym celem badań było określenie roboczych parametrów energetyczno-ekologicznych typowego kotła zaproj[...]

Właściwości chemiczne wybranych produktów odpadowych przetwórstwa rolno-spożywczego w aspekcie ich energetycznego wykorzystania DOI:10.15199/62.2018.5.26


  Paliwa kopalne, takie jak ropa naftowa, węgiel i gaz ziemny mają wciąż największy udział wśród źródeł energii na świecie. Jednak obawy dotyczące wpływu wykorzystania tych paliw na zmiany klimatyczne oraz perspektywa ich wyczerpania powodują konieczność poszukiwania czystszych metod wytwarzania energii. Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii wywołuje pozytywne zmiany w otoczeniu rolnictwa oraz w środowisku naturalnym, zmierzając do zrównoważonego gospodarczego rozwoju świata1, 2). Biomasa, która stanowi ogromny potencjał na całym świecie, jest jedną z obiecujących alternatyw dla paliw kopalnych3-5). Wśród wielu jej zalet należy wymienić dostępność, neutralność emisji CO2 oraz małą zawartość siarki i popiołu. Wykorzystanie energii z biomasy sprzyja zmniejszeniu zużycia paliw kopalnych, a przez to zmniejszeniu problemów środowiskowych i energetycznych. Wykorzystanie energetyczne odpadów pochodzenia roślinnego to także sposób na rozwiązanie problemów związanych z ich zagospodarowaniem. Według różnych źródeł szacuje się, że 14% światowego zapotrzebowania na energię dostarcza biomasa, a spalanie biomasy stanowi ponad 90% całkowitej światowej bioenergii. Pojęcie "biomasa" obejmuje wszystkie materiały pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, odpady rolnicze, produkty i pozostałości przemysłu rolno-spożywczego. Głównymi zasobami biomasy są uprawy rolne i ich odpady uboczne, odpady zwierzęce, organizmy wodne (algi, wodorosty), rośliny i pozostałości leśne, odpady z przetwarzania żywności, odpady komunalne i odpady z obróbki drewna6-9). Niestety, biomasa ma także pewne wady, takie jak mała wartość opałowa i mała gęstość, wysoka wilgotność i zawartość substancji lotnych oraz duża wartość stosunku O:C. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, Grzegorz Zając, Andrzej Kuranc*, Tomasz Słowik, Agnieszka Dudziak, Monika Stoma, Jacek Wasilewski 780 97/5(2018) Mgr inż. Agnieszka DUDZIAK w roku 2005 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwers[...]

Analiza rynku myjni i procesu czyszczenia cystern w transporcie substancji chemicznych zgodnie z wymaganiami EFTCO DOI:10.15199/62.2018.11.4


  Przedstawiono klasyfikację substancji, które są transportowane specjalnymi kanałami dystrybucji. Różnego rodzaju substancje (ciecze, pasty, materiały sypkie i ciała stałe) wypełniające kontenery, beczki, cysterny oraz wszelkie inne typy zbiorników, podlegających obsłudze, służących do przechowywania lub transportowania, pozostawiają po sobie zanieczyszczenia, które należy regularnie usuwać. Niezwykle istotną kwestią staje się zatem poprawa bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych (zwłaszcza substancji chemicznych), a w konsekwencji ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków z tym związanych. W pracy zwrócono uwagę na problematykę mycia cystern przewożących substancje chemiczne. Wraz z dynamicznym rozwojem całej gospodarki niebezpieczne substancje chemiczne stały się niezbędne dla funkcjonowania wielu branż: przemysłu, rolnictwa, obrony narodowej, a nawet codziennego życia ludzi1, 2). Są to różnego rodzaju substancje stałe, ciecze lub gazy, takie jak materiały wybuchowe, łatwo palne ciecze, gazy lub ciała stałe, substancje utleniające i nadtlenki organiczne, substancje toksyczne, zakaźne i trujące, materiały radioaktywne, substancje żrące (kwasowe lub zasadowe), wydzielające trujące pary oraz różne inne substancje i preparaty niebezpieczne, np. substancje duszące lub uczulające3). Substancje te są podzielone zgodnie z modelem ONZ na 9 klas w zależności od stwarzanych zagrożeń (F - zapalne, T - trujące, C - żrące). Do przewozu substancji chemicznych i innych materiałów niebezpiecznych wykorzystywane są różne rodzaje pojazdów, najczęściej cysterny (z uwagi na przewóz tych substancji w postaci płynnej). Aby cysterna mogła przewozić materiały niebezpieczne, musi mieć odpowiednie wyposażenie i być technicznie przystosowana do przewozu danego towaru niebezpiecznego. W konsekwencji tego rodzaju środki transportowe są jednostkami o złożonej konstrukcji (np. jednokomorowe, jednokomorowe z falochronami, wiel[...]

Studies on physicochemical properties of catalyst precursors for the preparation DME from ethanol Badania fizykochemicznych właściwości prekursorów katalizatorów do otrzymywania DME z etanolu DOI:10.15199/62.2015.10.24


  Samples of zeolites (clinoptilolite, ZSM-35, ferrierite) were doped with Cu ions (concn. 1-5%) by the pre-immersion in a Na2 versenate soln. at concn. of 0.1 M, immersion in a CuSO4 soln. and calcinations. The Cu contents in the doped samples were detd. by X-ray fluorescence. The incorporation of Cu in the zeolites structures was confirmed by IR spectroscopy with Fourier transformation and X-ray diffraction. The total surfaces of doped materials were slightly lower than that of raw zeolites as detd. by lowtemp. N2 adsorption. Pakiet klimatyczny1) wprowadzony w UE i podpisany przez kraje członkowskie, w tym Polskę, a także zmniejszanie się zasobów ropy naftowej stwarzają konieczność poszukiwania nowych, najlepiej odnawialnych źródeł energii, które mogłyby zastąpić paliwa stosowane w transporcie1-3). Badano katalizatory przeznaczone do reakcji przemiany etanolu w kierunku DME, przygotowane przy użyciu technik DIM (podwójnej impregnacji) i CIM (klasyczna impregnacja). Bazę katalizatorów stanowią zeolity klinoptylolit, ZSM-35 i ferrieryt. Właściwości fizykochemiczne prekursorów katalizatorów badano za pomocą technik XRD oraz FT-IR/PAS. Eter dimetylowy (DME) CH3OCH3 jest najprostszym przedstawicielem grupy eterów. Jest to bezbarwny, lotny gaz charakteryzujący się łagodnym i eterycznym zapachem. Dobrze rozpuszcza się w wodzie (2,4 g/100 cm3), jak również w alkoholach, toluenie i innych rozpuszczalnikach organicznych. DME jest palny, pali się niebieskim płomieniem i tworzy z powietrzem mieszaninę wybuchową4-10). Jest stosowany jako środek ekstrakcyjny i jako katalizator oraz stabilizator w procesach polimeryzacji. Ponadto jest wykorzystywany w przemyśle spożywczym jako środek chłodzący, dyspergujący, a także jako paliwo rakietowe czy środek ułatwiający zimny rozruch silnika benzynowego. Z uwagi na wysoką lotność stosowany jest także w preparatach leczniczych. Coraz częściej jest też wykorzystywany jako paliwo do celów komunalny[...]

Study on kinetics of bioethanol to dimethyl ether conversion on copper-modified zeolite catalysts Badania kinetyki konwersji bioetanolu do eteru dimetylowego na katalizatorach zeolitowych zawierających miedź DOI:10.15199/62.2015.10.25


  Biomass-derived EtOH was converted to Me2O on optionally Cu-doped clinoptilolite, ZSM-35 zeolite and ferrierite at 660-730 K under 1.2 bar to det. the reaction kinetics and isokinetic temps. The selectivity of Me2O synthesis decreased with increasing SiO2/Al2O3 modulus of the catalyst. Przedstawiono wyniki badań kinetyki procesu ETG ze szczególnym uwzględnieniem transformacji bioetanolu do DME na katalizatorach zeolitowych promowanych miedzią. Wyniki badań wskazują na szczególną rolę miedzi w podwyższeniu selektywności procesu w kierunku DME. Z końcem XX w. eter dimetylowy (DME) zaczął być uznawany za substytut oleju napędowego. Sprzyja temu opracowywanie tańszych i prostszych technologii jego wytwarzania. Za jego stosowaniem jako paliwa do zasilania silników wysokoprężnych przemawiają m.in. niska temperatura samozapłonu i wysoka liczba cetanowa, dzięki czemu poprawiają się właściwości eksploatacyjne silnika pojazdu. Ponadto, w odniesieniu do oleju napędowego obserwuje się mniejszą emisję gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych1-3). Dzięki wykorzystaniu bioetanolu do produkcji DME może być on traktowany jako biopaliwo (BioDME). W pracy zbadano kinetykę transformacji bioetanolu w kierunku DME na katalizatorach zeolitowych dotowanych miedzią. Transformacja bioetanolu do DME jest częścią procesu zwanego ETG (ethanol-to-gasoline), który jest technologiczną mutacją procesu Mobil MTG (methanol-to-gasoline), bazującego na kondensacji metanolu do wyższych węglowodorów. Klasyczne katalizatory procesu MTG są bardzo czułe na obecność wody w substracie. Powstająca w trakcie procesu para wodna dezaktywuje katalizator, a jej górne dopuszczalne stężenie to 100 ppm4, 5). Proces ETG można zapisać równaniem (1), analogicznym jak w przypadku MTG: nC2H5OH → C2nHn+x + xH2O (1) Sprzęganie bioetanolu na powierzchni aktywnej katalizatora przebiega poprzez fragmenty powierzchniowe, które są prekursorami DME. Dalsze procesy [...]

 Strona 1  Następna strona »