Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"LECH WILKANOWICZ"

Badania nad upłynnianiem osadów pochodzących ze zbiorników produktów naftowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań nad upłynnianiem o s a d ów zalegających zbiorniki przeznaczone do magazynowania produktów naftowych w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. W badaniach wykorzystano miejscowe frakcje naftowe. Stwierdzono korzystny wpływ obecności w ę g l o w o d o r ów aromatycznych na wielkość stopnia upłynnienia osadów. Osady gromadzące się w zbiornikach służących do magazynowania p r o d u k t ów naftowych powodują istotne zmniejszenie pojemności tych zbiorników i uniemożliwiają przeprowadzenie ich remontów. Problemy związane z usuwaniem i utylizacją osadów występują w każdej rafinerii i dotychczas nie zostały rozwiązane. Z danych zawartych w literaturze wynika, że są prowadzone badania nad upłynnianiem osadów za pomocą różnych rozpuszczalników pochodzenia naftowego lub karbochemicznego1" 3*, wody4 ) oraz różnych mieszanin upłynniających 5 " 8 ) . Stwierdzono, że tego rodzaju mieszaniny zawierają ok. 50% węglowodorów aromatycznych3 ) . Upłynnianie osadów polega na doprowadzeniu do zbiornika odpowiedniego rozpuszczalnika podgrzanego do temp. ok. 60°C i następnie jego kilkudniowej cyrkulacji w zbiorniku. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki laboratoryjnych b a d a ń nad upłynnianiem osadów pochodzących ze zbiorników przeznaczonych do magazynowania ropy naftowej i surowca krakingowego, znajdujących się na terenie Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych ( M Z R i P ) w Płocku. Wytypowano tanie, d[...]

Badania nad odzyskiem produktów naftowych z osadów ściekowych z użyciem pary wodnej DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano możliwość odzysku produktów naftowych z osadów ściekowych pochodzących z Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Stwierdzono, że stosując parę wodną można w znacznym stopniu usunąć produkty naftowe z tych osadów. Stopień odzysku produktów naftowych zależy od rodzaju i składu osadu. Trudny do rozwiązania problem w zakładach rafineryjnych na całym świecie stanowią odpadowe osady ściekowe. W większości zakładów likwiduje się je w wyniku spalania, jednak w ten sposób traci się dużą ilość produktów naftowych. Dlatego uzasadnione jest podejmowanie prób odzyskiwania tych produktów i ich odpowiedniego wykorzystywania. Dane z literatury opublikowanej w ostatnich latach wskazują na możliwość odzyskiwania takich produktów z osadów za pomocą wody, małocząsteczkowych węglowodorów lub odpowiednich frakcji naftowych. W dostępnych opracowaniach patentowych omówiono wykorzystanie wody jako czynnika umożliwiającego oddzielenie produktów naftowych od stałych substancji mineralnych1^4). Oczyszczony osad może być następnie wprowadzony do gleby bądź też użyty do budowy dróg, natomiast uzyskane produkty naftowe nadają się do przeróbki w zakładzie rafineryjnym. W skład typowego osadu poddawanego obróbce wodnej wchodzą związki naftowe, piasek, glina, woda, resztki katalizatorów oraz produkty tworzące się w wyniku korozji tworzywa, z którego są zbudowane zbiorniki, aparaty, rurociągi itp. Jedna z firm kalifornijskich2) opracowała sposób rozdzielania produktów naftowych od substancji mineralnych zawartych w osadach pochodzących ze zbiorników magazynowych. W tym celu surowy osad miesza się z wodą w temperaturze 35 H- 105°C w ciągu 0,5 24 h. Następnie, po wyłączeniu mieszania, utrzymuje się zawiesinę w tej samej temperaturze przez 0,5 — 24 h. Wówczas tworzą się dwie warstwy: górna (olejowo-wodna) i dolna (zawierająca substancje stałe, wodę i resztki o[...]

Metody oznaczania zawartości fenolu w powietrzu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd danych dotyczących oznaczania zawartości fenolu w powietrzu zaczerpniętych z literatury pochodzącej z lat 1976÷1992. Uwzględniono zarówno sposoby wydzielania fenolu z powietrza, jak i oznaczania go jako indywiduum chemicznego obok jego homologów i pochodnych oraz innych związków. enol jest bardzo toksycznym związkiem, powszechnie stosowanym w różnych gałęziach przemys[...]

Zagadnienia dotyczące oznaczania stężenia fenolu w powietrzu oraz ocena selektywności metody kolorymetrycznej opartej na użyciu p-nitroaniliny

Czytaj za darmo! »

Zbadano selektywność i powtarzalność metody kolorymetrycznej służącej do oznaczania (z użyciem p-nitroaniliny) stężenia fenolu w powietrzu. Wykazano, że metoda ta nie powinna być stosowana w praktyce ze względu na zbyt małą czułość i selektywość oraz brak powtarzalności wyników. enol jest surowcem powszechnie stosowanym w wielu gałęziach przemysłu (np. w przemyśle tworzyw sztucznych, farmace[...]

Oznaczanie fenolu w powietrzu metodą chromatografii gazowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę oznaczania zawartości fenolu w powietrzu w zakresie obowiązującej w Polsce wartości największego dopuszczalnego stężenia (NDS). Metoda ta polega na absorpcji fenolu z powietrza w wodzie, a następnie oznaczeniu jego stężenia za pomocą chromatografii gazowej. Określono warunki stosowania metody. znaczanie fenolu w powietrzu wykonuje się metodami1)': spektrofotometrycznymi,[...]

Badania nad utylizacją wody odpadowej z przemysłu petrochemicznego zawierającej różnorodne zanieczyszczenia organiczne

Czytaj za darmo! »

Opracowano metodę utylizacji wody odpadowej z kolumny regeneracji rozpuszczalnika (dimetyloformamidu) i instalacji wydzielania butadienu Petrochemii Płock SA. Najskuteczniejszą metodą okazała się metoda mokrego utleniania nadtlenkiem wodoru, która umożliwia usunięcie z wody odpadowej charakterystycznej woni dzięki utlenieniu ok. 70% występujących w niej różnorodnych zanieczyszczeń organiczny[...]

 Strona 1