Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANETA WĘGLIŃSKA"

Katalizatory stosowane w reakcji utlenienia związków złowonnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono obejmujący okres ostatnich 10 lat przegląd literaturowy katalizatorów heterogenicznych stosowanych w reakcji utlenienia związków uciążliwych zapachowo. Opisano wpływ właściwości fizykochemicznych oraz warunków prowadzenia procesu utleniania na aktywność i selektywność wybranych katalizatorów w reakcjach utleniania związków siarki, azotu i kwasów karboksylowych. Skupiono się [...]

Odory.Aktualny problem w ochronie środowiska

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ogólne problemy związane z emisją związków o charakterze odorowym. Wskazano grupy związków o największej uciążliwości zapachowej i ich główne źródła emisji. Przedstawiono najbardziej popularne metody dezodoryzacji ze szczególnym uwzględnieniem metody katalitycznego utlenienia. Skoncentrowano się na układach katalitycznych stosowanych w reakcjach utlenienia organicznych związków siarki i azotu o największej uciążliwości zapachowej. Processes for removal of odorous compds. from air by absorption, adsorption, biofiltration, biowashing, condensation, combustion and catalytic oxidn. were reviewed. In particular, the metal and metal oxide catalysts for oxidn. of N and S-contg. compds. (thiophene, MeSH, amines, NH3) were characterized. Photocatalytic processes were a[...]

Porównanie właściwości katalizatorów tlenkowych w reakcji utleniania amoniaku

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono właściwości katalityczne tlenkowych katalizatorów nośnikowych (Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, V/Al2O3), hopkalitu komercyjnego oraz hopkalitu kalcynowanego w różnych temperaturach, w reakcji utleniania niewielkich ilości amoniaku zawartego w gazach odlotowych, zawierających duże stężenia tlenu (m.in. zakłady produkcyjne, obiekty hodowli zwierząt, oczyszczalnie ścieków). Opisano podstawowe właściwości fizykochemiczne badanych układów katalitycznych (TPRH2, BET). Stwierdzono, że katalizator komercyjny - hopkalit - jest aktywny w reakcji utleniania niewielkich ilości amoniaku (100% konwersji amoniaku uzyskuje się w 250°C). Nieco gorszymi właściwościami katalitycznymi charakteryzują się nośnikowe katalizatory tlenkowe, z których najaktywniejszym był Cr/Al2O3. Al2O3-Supported Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni and V oxide catalysts were prepd. by impregnation of the substrate and used for oxidn. of NH3 to N2 with O2/He mixt. at 100- 400°C. For comparison, the com. MnO2/CuO hopcalite catalyst was used after calcination at 300-500°C. The Cr, Co, Mn and Cu oxide catalysts showed high catalytic activity but only the CuO catalyst was highly selective. The hopcalite catalysts gave N oxides as main products at full NH3 conversion. Wzrost populacji ludzi, a tym samym zwi􀄊kszenie zapotrzebowania na 􀄪ywno􀄞􀃼, wi􀄅􀄪e si􀄊 ze wzrostem emisji odorów do 􀄞rodowiska. Jest to powa􀄪ny problem szczególnie dla ludno􀄞ci mieszkaj􀄅cej w okolicy takich 􀄨róde􀃡 emisji, jak zak􀃡ady przemys􀃡u chemicznego, papierniczego i spo􀄪ywczego, du􀄪ych obiektów hodowli zwierz􀄅t, oczyszczalni 􀄞cieków lub wysypisk odpadów1). Sk􀃡ad mieszanin odorowych jest bardzo skomplikowany i ró􀄪ni si􀄊 w zale􀄪no􀄞ci od pochodzenia odoru, mo􀄪na jednak􀄪e wyróh[...]

 Strona 1