Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KLAUDIUSZ GRŰBEL"

Doskonalenie biologicznego oczyszczania ścieków

Czytaj za darmo! »

Zaawansowane procesy biologicznego oczyszczania ścieków polegają na równoczesnym usuwaniu związków organicznych oraz związków azotu i fosforu metodą osadu czynnego. Osad czynny jest mieszanym zespołem mikroorganizmów, w którym zdecydowaną przewagę ilościową i jakościową mają bakterie, głównie heterotroficzne. Występowanie w osadzie czynnym mikroorganizmów o odpowiednim składzie jakościow[...]

Wykorzystanie podczerwieni do potwierdzenia skuteczności dezintegracji kawitacyjnej osadu czynnego nadmiernego


  Kawitacja hydrodynamiczna powoduje silną destrukcję osadów ściekowych i rozrywania mikroorganizmów. Efektem tego jest wzrost stężenia wolnej materii organicznej w cieczy nadosadowej. Skuteczność dezintegracji kłaczków osadu czynnego nadmiernego scharakteryzowano za pomocą wskaźników chemicznych, takich jak ChZT, fosforany, azot amonowy i proteiny. Dodatkowo, celem pozyskania miary ilościowej dla oceny procesu wprowadzono wskaźnik w postaci stopnia dezintegracji DDM. Po 30 minutach prowadzonej dezintegracji, wartość ChZT wzrosła w cieczy nadosadowej średnio o ok. 300 mg O2/dm3, podczas gdy stopień dezintegracji obliczony wg metody Müllera osiągnął 26%. Skuteczność dezintegracji potwierdzono również wzrostem stężenia fosforanów (V) (z 4 do 32 mg PO4 3-/dm3), azotu amonowego (z 2 do 7 mg N-NH4 +/dm3) i protein (z 5 do 70 mg/dm3). Potwierdzeniem skuteczności dezintegracji osadu nadmiernego było wykonanie analizy cieczy osadowej w podczerwieni. Zmiany absorbancji przy określonych długościach fal świadczą o uwalnianiu m.in. amin, aminokwasów, grup amidowych (protein), fosforanów, soli amonowych kwasu karboksylowego itp. się w czasie dezintegracji. Ujawnianie się w cieczy nadosadowej tych grup chemicznych świadczy o destrukcyjnym działaniu kawitacji hydrodynamicznej na mikroorganizmy osadu czynnego nadmiernego i skutecznej destrukcji komórek.Kondycjonowanie osadów prowadzi do mineralizacji związków organicznych, zmniejszenia ich objętości oraz uzyskania osadów stabilizowanych. Jedną z możliwości poprawy procesów przeróbki osadów ściekowych jest wykorzystanie zjawiska dezintegracji. Do stosowanych metod dezintegracji osadów należą metody mechaniczne [1-4], a także metody fizyczne, chemiczne i biologiczne [5-10]. Wśród metod mechanicznej destrukcji osadów ściekowych na uwagę zasługuje wykorzystanie zjawiska kawitacji hydrodynamicznej. Kawitację definiuje się jako zjawisko wywołane zmiennym polem ciśnień cieczy, polegające na tworzen[...]

 Strona 1