Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"CEZARY KOLAN"

Stereological description of HAp + ZrO2 powders in ceramic composites

Czytaj za darmo! »

A variety of advantages of implants which are composed of hydroxyapatites results, among other factors, from the level of their porosity. There are also attempts made to improve poor mechanical properties of HAp coatings through e.g. introduction of solid solution of Y2O3 in ZrO2 [1-12]. The investigations encompassed compositions of ceramic powders on the basis of HAp+ZrO2 with addition of 8[...]

Ilościowa analiza porowatości występującej w warstwie tlenków powstałej na stali P91


  Praca zawiera wyniki badań dotyczących ilościowej analizy porowatości występującej w warstwie tlenków (od strony przepływającego me- dium - wewnętrzna strona ścianki rury) powstałej na stali X10CrMoVNb9-1 (P91) eksploatowanej w temperaturze 535 oC w czasie 70 000 godzin. Podczas długotrwałej eksploatacji na badanej stali powstaje warstwa tlenków zbudowana z hematytu, magnetytu i spinelu. Stwier- dzono, że największą porowatość wykazuje magnetyt. The paper contains results of studies on quantitative analysis of porosity present in the oxide layer (from the flowing medium - inside the pipe wall) formed on X10CrMoVNb9-1 (P91) steel operated at the temperature of 535 oC during 70 000 hours. It has been found that an oxide layer (hematite, magnetite, spinel) is formed as a result of long-term operation. It has been found that magnetite has the highest porosity. Słowa kluczowe: stal P91, warstwy tlenkowe, porowatość Key words: P91 steel, oxide layers, porosity.1. Wprowadzenie. Dla bezpiecznej eksploatacji urządzeń energetycznych przy coraz wyższych para- metrach temperaturowo-ciśnieniowych niezawodność elementów wymaga zarówno odpowiedniej wytrzyma- łości na pełzanie oraz powstawania ochronnej warstwy tlenków w coraz wyższych temperaturach i dłu[...]

Struktura i własności mechaniczne blach grubych z niskowęglowej stali C-Mn-V-Nb po regulowanym walcowaniu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono badania struktury i własności mechanicznych blach grubych 12 mm, 25 mm, 45 mm ze stali niskowęglowej z mikrododatkami Nb i V, po procesie regulowanego walcowania. Określono wielkość ziarna austenitu uzyskiwaną w temperaturach nagrzewania. Ustalono skład fazowy mikrowydzieleń występujących w badanej stali aż do temperatury nagrzewania 1200 oC. Po procesach walcowania określ[...]

Obróbka cieplna długotrwale eksploatowanego staliwa G17CrMoV5-10 w celu poprawy własności mechanicznych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu regenerującej obróbki cieplnej na strukturę i własności staliwa G17CrMoV5-10. Badany materiał pobrany został z kadłuba turbiny eksploatowanej przez ponad 250 000 godzin w temperaturze 535°C. Staliwo po eksploatacji posiadało zdegradowaną strukturę ferrytyczno-bainityczną i charakteryzowało się własnościami mechanicznymi poniżej wymagań zawartych w nor[...]

Struktura i zmiana stężenia pierwiastków stopowych w strefie złącza bimetalowych blach po walcowaniu i wyżarzaniu normalizującym

Czytaj za darmo! »

Bimetalowe materiały, takie jak druty, pręty, taśmy, blachy, znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Zastosowanie wyrobów bimetalowych wynika z nadania wyrobom przemysłowym określonych własności fizycznych i mechanicznych będących właściwościami powłoki (np. odporność korozyjna, przewodnictwo elektryczne) oraz podłoża (np. wysoka wytrzymałość). Otrzymywanie wyrobów bimetalowych może odbywać się w wyniku wykorzystania fali uderzeniowej wybuchu - platerowanie wybuchowe lub detonacyjne [1, 2], platerowanie przez napawanie [3] lub walcowanie na gorąco. Utwardzanie stabilnego połączenia pomiędzy materiałem podstawowym (stal konstrukcyjna) a warstwą plateru ze stali podczas odkształcania na gorąco jest uwarunkowane wartością temperatury i gniotu oraz szybkością odkształcania. Wysoka temperatura oraz parametry odkształcania dzięki wytworzeniu wakancji i dyslokacji, a także procesom relaksacyjnym i rekrystalizującym wpływają na procesy dyfuzyjne. Strumień dyfuzji pierwiastka przez powierzchnię rozdziału łączonych elementów zależy nie tylko od gradientu potencjału chemicznego tego pierwiastka, lecz również od gradientu potencjałów chemicznych innych pierwiastków. Wpływ ma również wielkość ziarna. Dlatego problem opisu procesów dyfuzji przez powierzchnię rozdziału stal podstawowa- -plater jest zagadnieniem skomplikowanym. W prezentowanym artyku[...]

Quantitative description of ferrite grains in C10B6 steel after thermomechanical treatment from (α+γ) range

Czytaj za darmo! »

Grain refinement of microstructure during deformation at different temperatures in intercritical range was investigated with dilatometer DIL 805 for low carbon steel C10B6 with boron microaddition (Table 1). Ferrite grain refinement occurred strain induced phase transformation (γ→α) and dynamic recrystalization of ferrite. Microstructures of C10B6 steel before and after deform[...]

Wpływ szybkości chłodzenia po walcowaniu na strukturę i własności mechaniczne blach grubych ze stali niskostopowych

Czytaj za darmo! »

W prezentowanym artykule dla blach o grubości 20 mm z niskowęglowej stali z mikrododatkiem wanadu przedstawiono badania strukturalne i własności mechanicznych dla zróżnicowanych szybkości chłodzenia. Po walcowaniu stosowano chłodzenie natryskiem wodnym, zastudzanie natryskiem wodnym do temperatury 600÷650 °C i dalsze chłodzenie w powietrzu oraz chłodzenie w powietrzu. W wyniku przyspieszonego chłodzenia uzyskano znaczne rozdrobnienie składników struktury: ferrytu oraz quasi-perlitu. Po chłodzeniu natryskiem wodnym blach w strukturze występował bainit. Pozwoliło to na uzyskanie Re na poziomie 600 MPa, Rm - 724 MPa oraz KCV-60 °C ≥ 32 J/cm2 Investigations of microstructure and properties of 20 mm heavy plater made from low alloyed steel with vanadium microaddition were presented[...]

Wpływ segregacji boru na kinetykę przemian fazowych stali niskowęglowej

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono za pomocą programu komputerowego DICTRA modelowanie procesów segregacji boru dla niskowęglowej stali zawierającej 0,006 % B. Stal ta była austenityzowana w temperaturze 900-920 °C oraz chłodzona z szybkością: V = 1 °C/s i V = 50 °C/s. Określono wpływ segregacji boru na opóźnienie przemiany ferrytycznej i bainitycznej porównując kinetykę przemian stali zawierającej bor oraz stali bez boru. Process of boron segregation was studied with software DICTRA for low carbon steel having 0.006 % B. Influence of cooling rate V = 1 °C/s and V=50 °C/s after austenitizing at temperature 900÷920 °C was determined. Effect of boron segregation on retardation of ferrite transformation and bainite formation was established by comparison of kinetics of phase transformations for steel with [...]

Wytwarzanie drobnoziarnistego ferrytu w wielofazowej strukturze stali niskowęglowej

Czytaj za darmo! »

Stale niskowęglowe konstrukcyjne o podwyższonej wytrzymałości ze względu na swoje zastosowanie powinny charakteryzować się bardzo dobrym zestawem własności mechanicznych i technologicznych, w tym również dobrą spawalnością i ciągliwością. Dwie ostatnie własności zapewnia minimalizacja zawartości węgla, jednakże wpływa to niekorzystnie na wytrzymałość stali konstrukcyjnej. Problem ten można rozwiązać na dwa sposoby: przez zastosowanie dodatków stopowych lub wytworzenie drobnoziarnistej struktury [1]. Stale konstrukcyjne jako materiały powszechnego zastosowania z założenia powinny być względnie tanie, więc pierwszy z wymienionych sposobów nie jest dobrym rozwiązaniem. Bardziej efektywne, a zarazem korzystniejsze z ekonomicznego punktu widzenia jest wytworzenie drobnoziarnistej struktury [2]. W celu rozdrobnienia ziarna stal poddawana jest najczęściej odpowiednio dobranym zabiegom obróbki cieplno-mechanicznej, prowadzącym do zmian struktury w stanie stałym, głównie w wyniku zmiany temperatury i czasu oraz przez zastosowanie odkształcenia plastycznego. Najczęstszymi zabiegami, które pozwalają kształtować strukturę w stalach konstrukcyjnych o podwyższonej wytrzymałości są: regulowane walcowanie i walcowanie ze sterowaną rekrystalizacją (w tym również odkształcanie z zakresu międzykrytycznego (α + γ)). Schemat kontrolowanego procesu termomechanicznego przedstawiono na rysunku 1. Proces ten znalazł szerokie zastosowanie szczególnie w produkcji blach ze stali konstrukcyjnych niskowęglowych. Podstawowym założeniem tej technologii jest otrzymanie bardzo drobnego, jednorodnego ziarna ferrytu oraz drobnodyspersyjnych kolonii perlityczno-bainitycznych, co nadaje stali podwyższoną wytrzymałość [3, 4]. Zmiany strukturalne mogą być realizowane przez odkształcanie w trzech regionach (rys. 1) [3, 4]: 1. odkształcenie w obszarze rekrystalizacji - w tym zakresie temperatury (powyżej ∼950°C) grube ziarno austenitu (a) jest rozdra[...]

Struktura i odporność na zużycie tribologiczne powłok z cermetalu na stali S275N

Czytaj za darmo! »

W nowoczesnym przemyśle szerokie zastosowanie ma odpowiednie kształtowanie własności powierzchniowych części maszyn, narzędzi, armatury itp. Może ono polegać na zmianie struktury i/lub składu chemicznego powłoki wierzchniej lub nanoszeniu różnych powłok. Jedną z technologii dającą szerokie możliwości nakładania powłok z metali, materiałów ceramicznych, cermetali lub tworzyw sztucznych jest natryskiwanie cieplne. Obróbka ta jest efektywną metodą nanoszenia powłok o dowolnym składzie chemicznym geometrii i strukturze ziaren na różne (metalowe i niemetalowe) podłoża. Proces ten charakteryzuje się brakiem przetopienia materiału podłoża, a natryskiwana powłoka jest połączona z podłożem adhezyjnie, mechanicznie lub w pewnych przypadkach dyfuzyjnie [1÷5]. Do podstawowych czynników, które decydują o własnościach natryskiwanej powłoki można zaliczyć: prędkość cząstki i jej temperaturę w momencie uderzenia w podłoże oraz atmosferę w jakiej ten proces przebiega [3]. MAT ERIAŁ DO BA DAŃ Przedmiotem badań były powłoki ceramiczne z MetaCeram 28020 z powłoką pośrednią, natryskiwane "na zimno" na stal S275N [4÷6]. Skład chemiczny materiałów użytych do uzyskania powłok podano w tabeli 1. Powłokę pośrednią na bazie proszku Ni-Al wykonano w celu uzyskania dobrej przyczepności do podłoża proszków ceramicznych. Po przeprowadzonym procesie natryskiwania na odpowiednio przygotowaną powierzchnię stali S275N zmierzono grubości powłoki [...]

 Strona 1  Następna strona »