Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF MAŚLANKA"

Zmiany florystyczne w murawie kopca Kościuszki

Czytaj za darmo! »

Do największych polskich bohaterów narodowych należy Tadeusz Kościuszko, który w roku 1794 był dowódcą - naczelnikiem powstania zbrojnego, zwanego też kościuszkowskim. Pomimo upadku powstania, zyskał sobie miłość całego narodu za patriotyzm, oddanie i poświęcenie dla ojczyzny. Po upadku powstania, zmuszony do opuszczenia kraju, wyjechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie wa[...]

Dobowe ładunki składników wprowadzane i wynoszone ze zbiornika Domaniów na rzece radomce

Czytaj za darmo! »

Zbiorniki wód powierzchniowych zalicza się do jednych z najcenniejszych przyrodniczo elementów krajobrazu. W zbiornikach tych występuje około 10 -15% więcej gatunków roślin i zwierząt, w tym około dwa razy więcej gatunków zagrożonych wyginięciem niż w rzekach [1, 16], a także około sześć do ośmiu razy więcej niż w strumieniach i rowach [16]. W krajobrazie rolniczym zbiorniki pełnią funkcję l[...]

Modernizacja i odwodnienie drogi nr 4 na odcinku Kraków-Bochnia

Czytaj za darmo! »

Wraz z rozwojem ruchu samochodowego techniczny stan nawierzchni drogowej musi być nieustannie modernizowany, ulepszany i dostosowywany do pojazdów. Wykorzystuje się do tego bardziej wytrzymałe na wysokie temperatury i ugniatanie masy asfaltowe, dokonuje oznaczeń na jezdni, usprawniających ruch pojazdów, zaznacza rozjazdy, pobocza, instaluje sygnalizację świetlną, umieszcza znaki drogowe, wprowadza ekrany przeciwakustyczne, przydrożną roślinność itp. Stosuje się również coraz lepsze odwodnienia, których przy budowie dróg i autostrad nie można pominąć. Celem niniejszego opracowania jest opis zmodernizowanego około 40 km odcinka drogi nr 4 pomiędzy Krakowem i Bochnią, gdzie zastosowano nie tylko tradycyjny system odwodnień drogowych ale też odwodnienia uwzględniające spływ[...]

Znaczenie środowiskowe zbiornika wodnego Domaniów

Czytaj za darmo! »

Mało kto by wiedział o Domaniowie, Wólce Domaniowskiej, Konarach, Kaleniu i Bródnowie na Wyżynie Mazowieckiej, gdyby nie wybudowano tam na Radomce zbiornika wodnego, który w roku 2010 będzie miał pierwsze dziesięciolecie funkcjonowania. Teraz w każdym sezonie letnim przyjeżdżają tu tysiące turystów z całego kraju, żeby wypoczywać nad wodą zbiornika, korzystać z kąpieli, uprawiać sporty wodne i zachwycać się widokami rozległego lustra wody w wydmowym terenie polodowcowym, porośniętym suchymi borami sosnowymi. Inicjatorem i autorem koncepcji budowy zbiornika koło Domaniowa był mgr inż. Czesław Kwiecień, dyrektor oddziału WZMiUW w Radomiu, któremu dolina Radomki na tym odcinku wydawała się idealnym miejscem na zbiornik wodny. Zdawał sobie też sprawę, jakie korzyści przyniesie utworzenie zbiornika wodnego w tym suchym, jałowym i biednym terenie. Jakie korzyści odniesie przede wszystkim rolnictwo oraz gospodarka stawowa poniżej zapory przez możliwość regulacji przepływu wody w korycie Radomki, szczególnie w okresach niżówkowych, co uprawy rolnii średniej głębokości 1,6 m - tzw. pojemność martwa [2]. Wraz z wielkością napełnienia różne są też długości i szerokości zalewów wody w zbiorniku. Przy najwyższym spiętrzeniu wody w zbiorniku jej długość wynosi 6,5 km, a szerokość średnio 1,05 km. Przy średnim - 5,65 km, szerokość 0,92 km, a przy napełnieniu minimalnym zalew ma długość 3,3 km i średnią szerokość tylko 0,73 km. Ponieważ średnie spiętrzenia wód utrzymują się w zbiorniku przez najdłuższy czas, to one w głównej mierze oddziaływać będą w największym stopniu na środowisko przyrodnicze otoczenia zbiornika i jego fi tocenozy. W ekspertyzach przedprojektowych, dotyczących oddziaływania zbiornika na środowisko przyjęto 0,5 km odległość od wód zbiornika przy najwyższych spiętrzeniach, oraz ok. 0,4 km przy średnich, co znajduje potwierdzenie w badaniach prowadzonych przez autorów [3]. Zbiornik oddziałuje na otaczając[...]

Wpływ zbiornika wodnego Domaniów na zmiany roślinności w jego otoczeniu


  Mgr Tadeusz Wojtaszek - członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza, kierownik Programu "Woda dla zdrowia", ekspert PTMag ds. wód mineralnych. 7/2011 13 Wpływ zbiornika wodnego Domaniów na zmiany roślinności w jego otoczeniu Ryszard KOSTUCH, Krzysztof MAŚLANKA Zapora na zbiorniku Domaniów. jakim jest bór mieszany, nie jest przedmiotem poniższych rozważań. Uwzględniono też zmiany pod wpływem oddziaływania zbiornika wodnego Domaniów w zbiorowiskach roślinności nieleśnej, występującej na użytkach zielonych i odłogowanych gruntach ornych. Łąki, z reguły w dolinach cieków i obniżeniach terenowych, były przeważnie podmokłe i z tego względu w latach 70. zostały odwodniająco zmeliorowane. W ciągu prawie 30 lat po odwodnieniu wykształciły się na nich zbiorowiska roślinności nieleśnej kserofi lnej z dominacją takich gatunków, jak rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius), stokłosa bezostna (Bromus inermis), stokłosa miękka (Bromus mollis), kostrzewa czerwona (Festuca rubra) oraz kupkówka pospolita (Dactylis glomerata). Na nieco wyżej położonych terenach trawiastych częściowo nawet przepasanych zwierzętami gospodarskimi, dominowała roślinność psammofi lna reprezentowana przez następu[...]

Koszty utrzymywania murawy Kopca Kościuszki w Krakowie


  Rzadko się zdarza, żeby bohater narodowy był przez tak długi czas, bo prawie już dwieście lat po śmierci, tak powszechnie ceniony i uznawany jak Tadeusz Kościuszko, uczestnik walk wyzwoleńczych w naszej ojczyźnie, który walczył też o wolność Ameryki Północnej spod dominacji angielskiej. Bohater obu narodów, ponadto szermierz o ludzkie prawa oraz zniesienie niewolnictwa, równość i sprawiedliwość. Dzięki tym cechom oraz geniuszowi w prowadzeniu działań obronnych ceniony był w Stanach Zjednoczonych, gdzie został generałem, przyjacielem prezydentów Waszyngtona i Jeffersona oraz wysokich dowódców wojskowych, uwielbiany przez wojsko [5]. Tak samo było też w Polsce, gdzie po raz pierwszy w historii udało się naczelnikowi Kościuszce zmobilizować chłopów do spontanicznego udziału w walce o wolność ojczyzny oraz poczucia więzi z narodem. Chcąc dać wyraz więzi z polskim ludem także i Kościuszko po zwycięskiej bitwie pod Racławicami zaczął nosić krakowską sukmanę. Insurekcja Kościuszkowska, po odniesieniu kilku zwycięstw nad przeważającymi siłami wroga, została zmiażdżona pod Maciejowicami, a Kościuszko został wzięty do niewoli i osadzony w twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu, gdzie był więziony dwa lata. Po zwolnieniu w roku 1796 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie wypłacono mu zaległy żołd generalski, który przeznaczył na wykup z niewoli Murzynów, a po 10 miesiącach powrócił do Europy. Nie mogąc wrócić do Polski zamieszkał najpierw w Paryżu, a następnie w Solurze w Szwajcarii w domu Zeltnerów, gdzie zmarł 15 października 1817 roku. Śmierć tego wielkiego Polaka - patrioty, który życie poświęcił walce o wolność, nie spowodowała jego zapomnienia. Wręcz przeciwnie. Wtedy dopiero zaczęto go w pełni doceniać nie tylko w Polsce i Ameryce, ale i na całym świecie. Dla upamiętnienia jego działalności zaczęto zaborów z niezwykłym entuzjazmem i zaan[...]

Protokoły rutingu międzysystemowego dla heterogenicznych sieci mobilnych


  Ruting międzysystemowy w sieciach mobilnych, szczególnie budowanych dynamicznie, bez infrastruktury sieciowej, jest coraz częściej tematem prowadzonych prac badawczych. Sieci takie, budowane w środowiskach o dynamicznie zmieniającym się położeniu węzłów, mają szczególne znaczenie w aplikacjach militarnych, sieciach połączeń samochodowych czy sieciach operacji kryzysowych prowadzonych przez różne służby ratunkowe. W takich aplikacjach dostęp do infrastruktury może być znacznie utrudniony, ze względu na jej brak bądź zniszczenia. Dodatkowo, ze względu na dynamikę działań oraz wykorzystywanie urządzeń radiowych, dochodzi do częstych zmian w topologii sieci. Opracowano wiele protokołów umożliwiających formowanie i pracę w dynamicznych warunkach sieci bezprzewodowych, budowanych doraźnie, MANET (mobile Ad-hoc Networks). Należą do nich: Optimized Link State Ruting (OLSR), Destination Sequenced Distance vector (DSDV), Dynamic Source Ruting (DSR), Adhoc On-demand Distance Vector (AODV) czy Temporary Ordered Ruting Protocol (TORA) [1]. Protokoły te są jednak protokołami zapewniającymi pracę w pojedynczej domenie administracyjnej, obejmującej jedną jednostkę organizacyjną współpracujących ze sobą formacji. Wymusza to konieczność stosowania protokołu rutingu międzysystemowego, umożliwiającego wymianę informacji między współpracującymi ze sobą elementami sieci, które znajdują się w odrębnych domenach administracyjnych. Dodatkowo w obrębie każdej domeny mogą być wykorzystywane różne protokoły rutingu wewnętrznego (rys. 1). * Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej email: {kmaslanka|jkrygier}@wat.edu.pl Krzysztof MAŚLANKA*, Jarosław KRYGIER* Protokoły rutingu międzysystemowego dla heterogenicznych sieci mobilnych Oczywiście można wyobrazić sobie sytuację, w której każda sieć MANET będzie dołączona do infrastruktury sieciowej. Jednakże w warunkach wojskowych sieci taktycznych czy też sieci operacji k[...]

Zniszczenia abrazyjne brzegów zbiornika wodnego Domaniów


  Zbiorniki wodne są potrzebne dla poprawy gospodarki wodnej, a także gospodarki narodowej w ogóle w krajach o niewielkich zasobach wodnych, do których należy również Polska. To dzięki nim właśnie można zatrzymać nadmierny odpływ wezbraniowy rzek po wiosennych roztopach oraz wielkich opadach. Zmniejszyć powodowane nim straty powodziowe i racjonalnie wykorzystywać dla potrzeb gospodarki retencjonowaną w nich wodę, niekiedy nawet przez długi czas. W naszym kraju jest 70 wodnych zbiorników retencyjnych. Łącznie mogą one zmagazynować około 4 km3 wody opadowej, co stanowi tylko około 6,5% ich odpływu rocznego [6]. W porównaniu z całą UE, gdzie zatrzymuje się ponad 15% rocznego odpływu, a w niektórych jej krajach około 20%, jest to kompromitująco mało. Zwiększenie więc zbiornikowej retencji wody powinno być naszym zadaniem priorytetowym. Od tego bowiem, ile wody opadowej nagromadzimy w zbiornikach retencyjnych, zależeć będzie rozwój gospodarczy kraju. Bez potrzebnych ilości wody żadna dziedzina produkcji nie może się rozwijać. Materiał i metody Powstały 11 lat temu na Radomce w części wsi Domaniów w powiecie radomskim zbiornik wodny został już przez autorów [4] wystarczająco opisany. Dlatego nie ma potrzeby powtarzać. tu większości jego parametrów Postaramy się natomiast skoncentrować na zniszczeniach brzegów zbiornika, powodowanych przez abrazję, czyli fale wzniecane i niesione wiatrem na brzegi zbiornika. To powtarzające się uderzanie fal o brzegi zależy głównie od siły wiatru, wielkości lustra wodnego oraz podatności brzegów na uderzanie fal. W omawianych warunkach wymienione czynniki sprzyjają abrazji. Dlatego zbiornik Domaniów od samego początku w miejscach najbardziej newralgicznych był przeciwabrazyjnie zabezpieczony narzutem kamiennym i zabudową biologiczną w postaci przybrzeżnych nasadzeń wikliny [2]. Wydawać by się mogło, że po zakończeniu budowy zbiornika i napełnieniu wodą, kończą się też wszystkie zwi[...]

Zbiornik wodny Machów - atrakcją Tarnobrzega


  Machów był wioską leżącą w odległości 5 km na południe od centrum Tarnobrzega. W roku 1970 uruchomiono na terenie tej wsi odkrywkową kopalnię siarki i rozpoczęto eksploatację złoża tego cennego w owym czasie surowca. Zwiększający się systematyczne obszar eksploatacji siarki doprowadził do likwidacji wsi w roku 1976, a do zaprzestania wydobycia rudy siarkowej w roku 1992. Głównym powodem zaniechania eksploatacji nie było wyczerpanie się złóż siarki, ale przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania na ten surowiec, gdyż zaczęto ją pozyskiwać jako produkt uboczny przy oczyszczaniu ropy i gazu ziemnego o wiele mniej kosztownymi technologiami. W ciągu ponad 22-letniej działalności eksploatacyjnej Kopalni Machów wydobyto ok. 0,5 mln ton siarki [1]. Powstało w wyniku tego wyrobisko o powierzchni 560 ha i głębokości 80-110 m. Zwałowisko zewnętrzne zebranego gruntu nakładowego, które zostało zrekultywowane, zajmowało aż 880 ha. Zastanawiano się więc, co robić z tak wielkim wyrobiskiem, które powstało po wyeksploatowaniu złoża siarkowego, do którego zasypania brakowało w najbliższej okolicy ziemi, a dowiezienie jej z dalszych odległości byłoby bardzo kosztowne. Po rozważeniu więc wszystkich argumentów za i przeciw, zdecydowano się na wodną rekultywację wyrobiska. Za utworzeniem w wyrobisku zbiornika wodnego przemawiały nie tylko względy ekonomiczne, ale również społeczne i środowiskowe. Rekultywacja wodna wyrobiska była nie tylko najmniej kosztowna, ale też podyktowana potrzebami, gdyż Tarnobrzeg oprócz Wisły, która do kąpieli jest niebezpieczna i zanieczyszczona, nie ma w najbliższej okolicy żadnych innych akwenów przydatnych do rekreacji, kąpieli, żeglarstwa oraz uprawiania sportów wodnych. Powstały zbiornik wodny byłby więc niewątpliwie odpowiednim rozwiąz[...]

 Strona 1  Następna strona »