Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Anita Fajczak- Kowalska"

System zarządzania jakością w sektorze TSL


  Niemal każdy cel, który określa sposób rozwoju organizacji jest związany z jakością.Wprowadzenie Zagadnienia związane z zarządzaniem jakością, jej zapewnianiem i wdrażaniem, towarzyszą ludzkiej działalności od najdawniejszych czasów. Rozwój różnorodnych koncepcji i teorii dotyczących jakości odzwierciedla stopień zainteresowania filozofów, teoretyków i praktyków zarządzania, którzy poświęcili tej kwestii wiele swoich prac. W rozmaitych definicjach jakości oraz towarzyszących jej pojęciach zauważyć można pewne wspólne elementy, wśród których na pierwszy plan wysuwa się ten, że wszelkiego rodzaju działania związane z zapewnieniem jakości mają jedno podstawowe źródło: staranie o jak najwyższą satysfakcję klienta. Na przestrzeni lat rozwinęło się tak wiele teorii poświęconych zagadnieniom jakości, że jej aspekty praktyczne musiały zostać uregulowane pewnymi ogólnymi postanowieniami, do których zaliczają się normy jakości. Ich źródło sięga czasów II wojny światowej, kiedy to stosowane były określone wytyczne, dotyczące początkowo tylko produktów przemysłu wojskowego. Zasady zapewniania i wdrażania jakości szybko rozprzestrzeniły się na inne gałęzie przemysłu i stały się nieodzownym elementem zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Obecnie kwestie te regulują najczęściej normy serii ISO, będące nieodzownym składnikiem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Normy te, takie jak ISO 9001-2000, regulują także m.in. systemy zarządzania jakością w organizacji, tworząc spójny i zrozumiały dla wszystkich system zarządzania firmą. Sektor TSL w Polsce na tle UE Sektor "transport-spedycja-logistyka" (TSL) obejmuje całość sieciowej działalności gospodarczej związanej z przestrzennym przepływem dóbr i osób. Sektor ten ma charakter usługowy i komplementarny wobec pozostałych działów gospodarki, w tym przede wszystkim handlu wewnętrznego i zagranicznego. W latach 2004-2008 krajowy sektor TSL był jednym z największych beneficj[...]

Wybrane koncepcje zarządzania jakością


  Rozwój koncepcji zarządzania jakością można widzieć przez pryzmat rozwoju zasad. Wstęp Upowszechnienie kontroli technicznej w przedsiębiorstwach produkcyjnych od XX wieku przyniosło ze sobą intensywny rozwój form organizacyjnych, metod i zakresu zarządzania jakością. S. Bednarz definiuje zarządzanie jakością jako wszelkiego rodzaju skoordynowane działania odnoszące się do kierowania organizacją oraz jej nadzorowania w odniesieniu do jakości. Zauważa przy tym, iż zarządzanie jakością nie może funkcjonować jako całkowicie autonomiczny segment ogólnego systemu zarządzania w firmie. Jego celem jest przede wszystkim kreowanie i ochrona jakości produktu, służące utrzymaniu bądź też wzmocnieniu pozycji przedsiębiorstwa na rynku. W artykule zostaną zaprezentowane wybrane koncepcje zarządzania jakością, stosowane przez współczesne przedsiębiorstwa w celu usprawnienia całokształtu procesów związanych z uzyskaniem i utrzymaniem wysokiego poziomu świadczonych usług. Zarządzanie jakością poprzez powszechne zaangażowanie Koncepcje, których myśl przewodnią stanowi powszechne zaangażowanie w sprawy jakości, uznają, że o jakości produktów czy skuteczności działań w procesach decyduje człowiek, jego motywacje, kultura, gotowość do pracy zespołowej itp. Takie podejście stanowi podstawę koncepcji TQM oraz Kaizen. TQM (ang. Total Quality Management) najczęściej tłumaczy się jako kompleksowe zarządzanie przez S. Bednarz, Jakość wciąż w górę!, "Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne", marzec-kwiecień 2008, s. 34. jakość. Czasem można też spotkać się z określeniami: zarządzanie przez jakość czy kompleksowe zarządzanie jakością jest nowoczesną koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem. Obejmuje nie tylko doskonalenie wyrobów czy usług ale także jakość pracy, technologii, organizacji pracy, procesów marketingowych i wytwórczych zorientowanych na zaspokojenie potrzeb klientów i uczestników organizacji, jej przetrwanie i rozwój. TQM stanowi kul[...]

Problemy z wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością


  Mylnie uważa się, że w momencie przyznania certyfikatu ISO znikają problemy jakościowe.Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 to proces złożony, który wiąże się z wieloma problemami na drodze jego wprowadzania. Aby lepiej przyjrzeć się wszystkim trudnościom należy je odpowiednio sklasyfikować. Kryterium podziału stanowić może podmiot odpowiedzialny za rozwiązanie określonego problemu. Będzie to zatem albo auditor wewnętrzny, nadzorujący cały proces implementacji systemu, albo kierownictwo najwyższego szczebla. Trudności, które napotyka auditor związane są najczęściej z trzema obszarami: personelem przedsiębiorstwa, organizacją przedsiębiorstwa oraz techniczną sferą Systemu Zarządzania Jakością. Trudności z punktu widzenia kierownictwa przedsiębiorstwa lub właścicieli Pierwszym problemem, z którym musi poradzić sobie kierownictwo, jest wybór osoby lub firmy, która zajmie się przygotowaniem do auditu. Można to zadanie wykonać, poprzez wydelegowanie osób z grona pracowników lub zlecenie firmie zewnętrznej, zajmującej się wdrażaniem systemów zarządzania jakością. Wykonanie usługi przez profesjonalistów wiąże się z dużymi kosztami, ale ma się pewność, że cała dokumentacja sporządzona jest prawidłowo, na najwyższym poziomie i przede wszystkim na czas. W razie braku uzyskania certyfikatu odpowiedzialność spada na taką firmę i to ona ponosi koszty przygotowawcze. W sytuacji, gdy opracowaniem dokumentacji i przygotowaniem przedsiębiorstwa do auditu certyfikującego zająć się mają pracownicy firmy, trzeba opracować całą "logistykę" tego przedsięwzięcia. Przede wszystkim należy zdecydować, ile osób musi zajmować się wdrażaniem systemu zarządzania jakością. Zależy to głównie od wielkości i złożoności procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa. Niekiedy wystarcza dwóch pracowników (pełnomocnik kierownictwa i auditor), jednak w dużych firmach każdy dział może być nadzorowany przez inną osobę (kilku auditorów). Wszyscy pra[...]

Istota auditu w procesie wdrażania ISO 9001:2008


  Aby rozpocząć rozważania na temat istoty i wpływu auditu na działanie przedsiębiorstwa należy na wstępie zdefiniować pojęcie auditu. Według normy ISO 9000:2005 audit jakości jest to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny, w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu. W literaturze występują również inne, często zbliżone do poprzedniej definicje tego terminu. Gordon Staples definiuje audit jako środek, za pomocą którego kierownictwo firmy ustala, czy ludzie w firmie wypełniają swe obowiązki w sposób zamierzony przez kierownictwo. Prof. Urbaniak natomiast nazywa audit niezależną oceną, narzędziem do weryfikacji skuteczności wdrożenia, utrzymania oraz doskonalenia systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, bądź systemów sektorowych (HACCP, ISO/ TS 16949). Cel auditu Podstawowym celem procesu auditowania jest zebranie obiektywnych dowodów na stwierdzenie zgodności lub niezgodności z określonymi wymogami, normami, regulacjami. Ponadto dzięki auditowi sprawdzana jest efektywność wdrożonego systemu zarządzania. Należy zwrócić uwagę na fakt, że uzyskane informacje z auditów muszą być obiektywne, rzetelne i wiarygodne. Proces ten jest również niezbędnym elementem, gdy przedsiębiorstwo ubiega się o przyznanie certyfikatu ISO. Bardzo często audit postrzegany jest mylnie jako kontrola, zwłaszcza przez pracowników niższego szczebla. Nie należy jednak utożsamiać tych terminów ze sobą. Celem kontroli jest znalezienie potencjalnych błędów i nieścisłości w określonym działaniu. Auditor podczas auditu może ocenić np. czy waga, z której korzysta pracownik posiada certyfikat Urzędu Miar, natomiast nie sprawdzi, czy waga ta pokazuje wartość bezbłędną. Kontrola może również nieść ze sobą poważniejsze skutki, np. finansowe dla personelu firmy. Powody auditów Można wyróżnić kilka powodów auditowania. Bardzo często audit służy p[...]

Zarządzanie jakością jako element zarządzania projektami


  Jedną z priorytetowych zasad zarządzania projektami jest zachowanie równowagi między czasem, kosztem a jakością.Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami to połączenie typowych funkcji zarządzania, czyli planowania, organizowania, decydowania czy motywowania w odniesieniu do projektów, czyli nietypowych, innowacyjnych, skomplikowanych przedsięwzięć . Wyróżnia się pięć podstawowych etapów realizacji projektu : definiowanie (określenie zakresu, problemu, celu głównego, kryterium sukcesu), planowanie (określenie działań, czasu, wymaganych zasobów, przygotowanie propozycji projektu), wykonanie (zorganizowanie zespołu projektowego, ustalenie zasad i harmonogramu pracy), kontrola (wprowadzenie narzędzi kontroli, monitorowanie postępów), zamykanie (akceptacja klienta, kompletacja dokumentów, audyt powdrożeniowy, końcowy raport). Zarządzanie projektami składa się z wielu elementów. Project Management Institute wyróżnia następujące: zarządzanie integracją projektu, zarządzenie zakresem projektu, zarządzanie czasem w projekcie, zarządzanie kosztami projektu, zarządzanie jakością w projekcie, zarządzanie ryzykiem projektu, zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie, zarządzanie komunikacją w projekcie, zarządzanie dostawami (zleceniami) w projekcie. Każda wymieniona sfera zarządzania jest niezbędna przy realizacji projektu. Chociaż może się wydawać, że nie wszystkie elementy zarządzania są tak samo istotne, należy zwracać uwagę na każdy aspekt przy realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie obszary są bowiem ze sobą połączone, a utrata Pawlak M., Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2006, s. 28. Haffer J., Skuteczność zarządzania projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsce, Dom Organizatora, Toruń 2009, s. 85. kontroli nad jednym (np. komunikacją) może powodować straty w drugim (np. wydłużeniem czasu realizacji projektu). Zarządzanie jakością nie przez wszystkich uznawane jest za kluczowy obszar, któremu należy się [...]

Ocena skuteczności wdrożenia oraz funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w jednostce organizacyjnej systemu opieki zdrowotnej - Dział Pomocy Doraźnej DOI:10.15199/48.2017.6.1


  Wprowadzenie Uwarunkowania gospodarki rynkowej, szybki postęp technologiczny i rosnące oczekiwania pacjentów spowodowały, że wysoka jakość świadczeń medycznych to warunek konieczny działania wszystkich jednostek organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej. System Zarządzania Jakością (SZJ) w sektorze usług medycznych, ze względu na specyfikację działalności odgrywa istotną rolę. Wymagania Normy PN- -EN ISO 9001:2009 należą do najpopularniejszych standardów zarządzania jakością, wdrażanych oraz funkcjonujących w placówkach opieki zdrowotnej. Ich zadanie to określenie oraz późniejsze stosowanie proceduralnych rozwiązań, które zapewnić mają odpowiedni poziom jakości realizowanych usług. Celem niniejszego artykułu jest ocena skuteczności wdrożenia oraz funkcjonowania wymogów jednej z certyfikowanych norm - PN-EN ISO 9001:2009 w Dziale Pomocy Doraźnej (DPD) z punktu widzenia personelu. Realizację postawionego celu uzasadnia potrzeba przeprowadzenia badań empirycznych ze względu na fakt, iż Dział Pomocy Doraźnej jest specyficzną organizacją. Personel DPD wykonuje swoje obowiązki pod presją czasu oraz ze szczególnym naciskiem na osiągnięcie pozytywnego wyniku. Pracownicy zobowiązani są do udzielania szybkiej pomocy o charakterze ratowniczym, w nagłym zagrożeniu 3 2017 C z e r w i e c życia, w szczególności przy pomocy przywrócenia i podtrzymania podstawowych funkcji życiowych człowieka. 1. System Zarządzania Jakością (SZJ) - norma PN-EN ISO 9001:2009 w sektorze opieki zdrowotnej Pojęcie jakości w systemie opieki zdrowotnej kształtowało się przez lata. Początkowo jakość w placówkach medycznych ograniczano do sprawdzenia, czy nie popełniono błędów. Następnie podejmowano próby przewidywania błędów oraz badania ich przyczyn. W dniu dzisiejszym jakość jest przedmiotem całościowego zarządzania organizacją [5]. Jakość w ochronie służby zdrowia jest elementem złożonym oraz wielowymiarowym [12]. Literatura przedmiotu wyróżnia wiele[...]

 Strona 1  Następna strona »