Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Kozłowska"

Znakowanie opakowań określone przepisami prawnymi

Czytaj za darmo! »

Przepisy prawne określają rodzaj i zakres informacji, których umieszczanie na opakowaniach jest obowiązkowe, dozwolone lub zabronione. Obecnie ta problematyka jest normowana wieloma aktami prawnymi i rozporządzeniami unijnymi. Szczególne znaczenie mają oznakowania opakowań przeznaczonych do pakowania żywności, produktów chemicznych i towarów niebezpiecznych. Przepisy prawne określają rodzaj [...]

Znakowanie - informacja o produkcie i opakowaniu

Czytaj za darmo! »

Prawidłowe oznakowanie opakowań zapewnia bezbłędny przepływ informacji pomiędzy producentem i konsumentem. Informacje, jakie zawiera oznakowanie, zależą od rodzaju produktu. Informacje na opakowaniu dotyczą najczęściej zapakowanego produktu, w tym głównie opakowań żywności. Ustawodawstwo w tym zakresie jest bardzo obszerne. Jest dużo podstawowych, dotyczących tego aktów prawnych. Informacje umieszczone na opakowaniu żywności ułatwiają dokonanie właściwego wyboru oraz dokonanie zakupu zgodnie z potrzebami. Znakowanie towarów jest bezwzględnym warunkiem na współczesnym rynku i odgrywa dużą rolę w organizacji i technice procesu transportowego. Jolanta Kozłowska: Marking - information on the product. The correct marking of packages ensures a faultless transfer of information betwe[...]

Wymagania legislacyjne i normalizacyjne dla opakowań metalowych

Czytaj za darmo! »

Opakowania metalowe, z uwagi na ich wysokie koszty wytwarzania nie są tak ekspansywne na rynku jak opakowania z innych materiałów, np. z tworzyw sztucznych. Nie mniej znaczny wpływ na pozycje tego typu opakowań miał wzrost znaczenia puszek do napojów, które skutecznie rywalizowały z opakowaniami szklanymi i z tworzyw sztucznych. Ponadto dla żywności konserwowej, która wymaga długiego okresu przechowywania (czasami nawet do 48 miesięcy) bez utraty swoich walorów smakowych i zdrowotnych puszki konserwowe stanowią jedyną opakowaniową alternatywę na rynku Podstawowym materiałem do wytwarzania tego typu opakowań jest blacha stalowa z różnym wykończeniem powierzchni (ocynowana, ocynkowana, chromowana) i w szerokim zakresie grubości, co decyduje o przeznaczeniu opakowania. Grubość blachy jest wyznacznikiem podziału opakowań na: ● Opakowania metalowe lekkie (jednostkowe) grubość poniżej 0,49 mm. Najpopularniejsze wśród nich to puszki konserwowe i do napojów, pudełka czy aerozole. ● Opakowania transportowe o grubości blachy powyżej 0,5 mm, są to głównie bębny stalowe. Opakowania produktów spożywczych Puszki do żywności i napojów tworzą największy segment opakowań metalowych na rynku. Tego typu opakowania muszą z jednej strony zapewnić trwałość żywności przez długi czas jej przechowywania, a z drugiej strony powinny zachować wobec niej obojętność sensoryczną i chemiczną. Uzyskuje się to dzięki wysokiej hermetyczności zamknięcia oraz stosując odpowiednie powłoki wewnętrzne wytwarzane najczęściej z lakierów otrzymywanych z udziałem polimerów epoksydowych. Powłoki lakierowe stanowią ochronę przed korozją, ale jednocześnie stwarzają zagrożenie migracji szkodliwych subst[...]

Wpływ chemicznie zróżnicowanych form siarki na wielkość plonów roślin uprawnych DOI:10.15199/62.2018.1.6


  Siarka jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego rozwoju organizmów żywych. Jest ona składnikiem wielu ważnych związków, których niedobór powoduje zakłócenia w rozwoju roślin oraz schorzenia u ludzi i zwierząt1-4). Pełni również ważną funkcję fizjologiczną,chroni rośliny przed chorobami i szkodnikami oraz zwiększa odporność roślin na stres5). Pomimo tak dużego znaczenia, aż do początku lat osiemdziesiątych XX w. siarce w krajach europejskich nie poświęcano zbyt wiele uwagi. Wiązało się to w głównej mierze z tym, że na przeważającym obszarze kontynentu bilans siarki był dodatni. Wpływ na to zjawisko miała głównie emisja SO2 do atmosfery w procesie spalania węgla kamiennego i brunatnego oraz ropy naftowej. Skala zniszczeń spowodowanych emisją SO2 była w przypadku lasów i niektórych upraw tak duża, że podjęto działania proekologiczne mające na celu obniżenie tej emisji zanieczyszczeń1, 6, 7). Efektem tych działań było wyraźne obniżenie depozytu siarki z atmosfery. Spowodowało to wystąpienie makroskopowych objawów niedoboru siarki i potrzebę uzupełniania tego pierwiastka w produkcji roślinnej. Dodatkowo spadek ilości tego składnika pokarmowego wprowadzanego wraz z nawozami mineralnymi doprowadził do wystąpienia niedoborów siarki w rolniczej przestrzeni produkcyjnej8, 9). Deficyt siarki w glebach wystąpił nie tylko w krajach zachodniej i północnej Europy, ale również w niektórych regionach Polski5, 7, 10, 11). Dlatego ważnym zagadnieniem staje się uzupełnienie niedoborów tego pierwiastka w produkcji roślinnej, poprzez stosowanie różnych form nawozów mineralnych zawierających w swoim składzie siarkę. Badania literaturowe12, 13) wskazują, że deficyt siarki w środowisku wzrostu i rozwoju rzepaku jarego prowadzi do wielu negatywnych zmian w obrębie metabolizmu roślin. Rośliny narażone na niedobór siarki w glebie nie wykorzystują w pełni innych składników pokarmowych, w tym również azotu. Efektem tego może być nawet 50-proc. zmniejs[...]

New chemical substances in natural environment and mobility of some metals. Nowe substancje chemiczne w środowisku przyrodniczym a mobilność wybranych metali


  A review, with 42 refs., of use of zeolites, glauconite, chitosan and alginates for monitoring the mobilization of toxic metals and microelements in the soil. Zastosowanie substancji chemicznych w środowisku przyrodniczym (zeolity, glaukonity, chitozan, alginiany) jest istotne z punktu widzenia ich bezpośredniego wpływu na procesy mobilizacji i immobilizacji jonów metali toksycznych (m.in. Al(III), Mn(II)) oraz pożytecznych mikroelementów (Fe(III), Mn(II), Zn(II), Cu(II)). Pierwiastki te oddziałują na wyższe ogniwa łańcucha troficznego, a zarówno ich nadmiar, jak i niedobór determinuje jakość surowców roślinnych, a przez to również zdrowotność ludzi i zwierząt.Substancje chemiczne typu zeolity, glaukonity, chitozany i alginiany mają określone cechy, które oddziałują na fizykochemiczne i biologiczne właściwości gleby1-9). Fazę stałą gleby stanowi kompleks mineralno-organiczny, a fazę ciekłą roztwór glebowy. [...]

Kondycjonowanie granulatu saletry amonowej produkowanej w Zakładach Azotowych "Puławy" DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano sposób kondycjonowania saletry amonowej nawozowej umożliwiający uzyskanie granulatu zachowującego sypkość w okresie od wyprodukowania do zastosowania. W 1967 r. uruchomiono w Zakładach Azotowych "Puławy" wytwórnię nawozowej saletry amonowej na licencji firmy Kaltenbach. Otrzymany w tej wytwórni produkt nie spełniał wymagań dotyczących jakości. Granule saletry amonowej rozsypywały się na skutek małej wytrzymałości mechanicznej, co powodowało powstawanie dużej ilości podziarna. Podczas magazynowania następowało szybkie zbrylenie produktu, co utrudniało jego dystrybucję i stosowanie. Prawie połowa saletry wyprodukowanej od marca 1969 r. do lutego 1970 r. nie odpowiadała wymaganiom norm krajowych, nie był więc możliwy jej eksport. Z tego powodu w ZA "Puławy" i Instytucie Nawozów Sztucznych podjęto prace, które miały na celu polepszenie wytrzymałości i sypkości tego wyrobu. W latach 1970-:-1973, w wyniku wielu prób prowadzonych w INS w skali laboratoryjnej i w instalacji przemysłowej w ZA "Puławy", dobrano dodatki do stopu saletry polepszające jego jakość. Ustalono ich ilość oraz sposób wprowadzania. Zastosowanie tych dodatków oraz dobranie odpowiednich parametrów określających sposób chłodzenia saletry w oziębiarkach umożliwiło uzyskanie wysokiej wytrzymałości mechanicznej produktu, zachowanie trwałości granul podczas magazynowania w ciągu roku oraz spełnienie wymagań normy. Zabiegi te nie wyeliminowały jednak całkowicie zbrylania saletry amonowej w czasie magazynowania. Zbrylanie jest procesem bardzo złożonym, nad którym prowadzi się wiele badań zarówno w celu poznania jego mechanizmu, jak i w celu znalezienia metod zapobiegawczych. Czynniki zewnętrzne wpływające na zbrylanie są znane, lecz trudne do wyeliminowania. Nie można również dokładnie przewidzieć, które z nich będą miały decydujący wpływ na saletrę podczas jej przechowywania, co utrudnia ustalenie skutecznych metod zapobiegania zbrylaniu. Mechanizm zbrylania[...]

Rynek nawozów mineralnych DOI:10.15199/62.2019.2.7


  Na rynku nawozów mineralnych obowiązuje zasada konkurencyjności. W celu tworzenia przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe nieustannie dążą do opracowania i wdrażania nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów1). Duża presja konkurencyjna oraz otoczenie rynkowe może niewłaściwie wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstw, a nawet zagrozić ich istnieniu. W związku z tym ważny jest wybór właściwej strategii działania, która jest dostosowana do możliwości firmy2). Głównym czynnikiem zwiększenia konkurencyjności na rynku nawozów mineralnych jest poszerzenie działalności o nowe produkty, zmniejszenie kosztów produkcji, jak również działania promocyjne. Stopień innowacyjności firm jest zależny od własnej działalności badawczej i rozwojowej, współpracy z innymi zakładami oraz zakupu know-how (licencje, patenty, usługi marketingowe, szkolenia)3). W tabeli 1 ukazano prace naukowo-badawcze oraz zadania inwestycyjne prowadzone w wybranych zakładach nawozowych w Polsce4). Światowe badania z dziedziny agrochemii udowadniają, że wzrost produkcji nawozów NPK jest ściśle związany ze wzrostem koncentracji i przyswajalności oraz z rozszerzeniem asortymentu tych nawozów i poprawą jakości5). Sytuacja na rynku nawozów mineralnych Sytuacja na rynku nawozów jest ściśle związana z koniunkturą w rolnictwie6). Koniunktura to wszelkie zmiany aktywności gospodar-rolników, jak i na popyt na nawozy. Przeciętny rolnik przeznacza na nawozy i ich stosowanie do 20% środków pieniężnych przeznaczonych na produkcję rolną8). Jak podaje Skarżyńska9) średnia roczna wartość nabywanych nawozów mineralnych w badanych gospodarstwach rolnych na terenie Polski w latach 2005-2006 wynosiła od 4 tys. zł w gospodarstwach o wielkości 5-9,99 ha do ponad 128 tys. zł w gospodarstwach powyżej 100 ha. Obecnie na świecie istnieje presja na zwiększanie produkcji roślinnej. Spowodowane jest to wzrostem liczby ludności, szczególnie w krajach rozwijających[...]

 Strona 1