Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR SYNOWIEC"

Utylizacja pohydrolitycznego kwasu siarkowego z wykorzystaniem procesu krystalizacji

Czytaj za darmo! »

Badano przebieg krystalizacji siarczanu żelaza( II) podczas odparowania roztworu kwasu siarkowego, zanieczyszczonego żelazem. Stwierdzono wpływ rozmiaru wytwarzanych ziaren FeSO4 .H2O na filtrowalność, stężenia głównych składników w roztworze po krystalizacji i końcową zawartość wilgoci w placku filtracyjnym oraz ścisły związek pomiędzy przeciętnym rozmiarem ziaren a wydajnością filtracji[...]

Badania nad poprawą składu granulometrycznego masowo wytwarzanych produktów krystalicznych

Czytaj za darmo! »

Omówiono prace nad modyfikacją konstrukcji krystalizatora z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny, zmierzające do poprawy jakości wytwarzanych kryształów. Przedstawiono założenia projektowe dla nowego typu aparatu. Wykazano, że warunki hydrodynamiczne panujące w krystalizatorze mają, podobnie jak warunki kinetyczne, istotny wpływ na końcową jakość produktu. apotrzebowanie na masowo wytwarzane pro[...]

Pomiary strumieni przepływów metodami ultradźwiękowymi za rozszerzeniem rurociągu DOI:10.15199/13.2016.9.24


  Tematyka artykułu dotyczy pomiarów strumieni przepływów metodami ultradźwiękowym przy zniekształconym rozkładzie prędkości. Zaburzeniem rozkładu przepływu było rozszerzenie przewodu przepływowego. Wykonano pomiary strumieni przepływu wody dla kilku odległości od początku rozszerzenia, jak również rozmieszczano głowice ultradźwiękowe w różnych miejscach na obwodzie przewodu. Dla tak wykonanych pomiarów obliczono współczynniki poprawkowe, które eliminują błędy związane z wystąpieniem zaburzenia przepływu. Słowa kluczowe: strumień przepływu, przepływomierz ultradźwiękowy, błąd pomiaru.Przepływomierze ultradźwiękowe są podstawowymi, bezinwazyjnymi urządzeniami wykorzystywanymi do ciągłego pomiaru strumieni przepływów płynów jednofazowych [1]. Dokładność ich wskazań, porównywana jest z dokładnościami, innych przepływomierzy i wynosi ok 2% wartości wskazanej strumienia przepływu. Jest ona osiągana w przypadku pomiaru na odpowiednio długim odcinku prostym przewodu, a wynoszącym ok. 20 jego średnic. W wielu instalacjach przemysłowych dotrzymanie takiego warunku jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe, gdyż w instalacjach tych występują zawory, zasuwy kolana czy nagłe zwężenia lub rozszerzenia pola przekroju przepływowego. W takich przypadkach nie zachowanie odpowiednio długich, prostych odcinków pomiarowych powoduje dodatkowe błędy wskazań przepływomierza, a wartość wskazaną strumienia przepływu należy pomnoży[...]

Pomiary strumieni przepływów dwufazowych metodami ultradźwiękowymi za kolanem rurociągu DOI:10.15199/13.2016.9.27


  Tematyka artykułu dotyczy pomiarów strumieni przepływów dwufazowych woda-powietrze metodami ultradźwiękowym przy zniekształconym rozkładzie prędkości. Zaburzeniem rozkładu przepływu było pojawienie się drugiej fazy oraz kolano rurociągu. Wykonano pomiary strumieni przepływu dla kilku odległości od osi kolana , jak również rozmieszczano głowice ultradźwiękowe w czterech miejscach na obwodzie przewodu. Dla tak wykonanych pomiarów obliczono błędy związane z wystąpieniem zaburzeń przepływu. Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy, metoda ultradźwiękowa, błąd pomiaru.Kontrola strumieni przepływu w instalacjach przemysłowych wymaga zastosowania do pomiaru metod bezkontaktowych. Do pomiaru wykorzystuje się najczęściej przepływomierze ultradźwiękowe z głowicami nakładanymi na rurociąg. Przepływomierze te nie ingerują w przepływ, a więc nie zaburzają go, a dokładność ich pomiaru jest rzędu 2-3% wartości wskazanej strumienia. Warunkiem zachowania tej dokładności jest zamontowanie głowic przepływomierza na dość długim odcinku prostym o długości kilkunastu- kilkudziesięciu średnic rurociągu przepływowego. Nie zachowanie tego warunku powoduje dodatkowe błędy wskazań. Ponadto, w badanych przepływach znajduje się często druga faza - zazwyczaj powietrze, które odbija falę ultradźwiękową i ją bardzo tłumi , a przez to zniekształca wynik pomiaru. W artykule zajęto się problemem pomiaru strumienia przepływu wody z powietrzem za kolanem rurociągu, a więc w przy[...]

Analiza możliwości wykorzystania przepływomierza kolanowego do pomiaru strumienia masy w przepływie gaz - ciało stałe DOI:10.15199/13.2016.10.22


  Analysis of the possibilities of using elbow flowmeter to measure the mass flow in the flow of gas - solid Streszczenie Tematyka artykułu dotyczy pomiaru strumienia masy fazy stałej transportowanej pneumatycznie. Do pomiaru wykorzystano kolano w rurociągu. Mierząc różnicę ciśnień statycznych między zewnętrzną, a wewnętrzna stroną kolana można wyznaczyć charakterystykę strumienia masy przepływającej fazy stałej od pierwiastka z tej różnicy. W artykule przedstawiono te charakterystyki oraz obliczono błąd pomiaru strumienia masy fazy stałej. Słowa kluczowe: transport pneumatyczny, przepływomierz kolanowy, błąd pomiaru Abstract The measurement of the mass flow of the solid-phase transported pneumatically have been discussed in this paper. Pipeline elbow was used for the measurement. The characteristics of the mass flow of the flowing solid phase can be determinated by measuring the difference of static pressures between outside, and internal side of an elbow and calculating the square root from this difference. The article presents these characteristics and the calculated error of measurement of the mass flow of the solid phase. Keywords: pneumat[...]

Wielopłaszczyznowy pomiar strumienia objętości cieczy jednofazowej za dyfuzorem w badaniach bilansowych instalacji hydraulicznych – pierwsza ćwiartka rurociągu DOI:10.15199/13.2016.10.23


  Multidimensional measurement of the flow rate of the liquid-phase after diffuser in the study of balance sheet hydraulic systems - The first quarter of pipeline Streszczenie Tematyka artykułu dotyczy ultradźwiękowych pomiarów strumienia objętości w badaniach bilansowych instalacji hydraulicznych. Rozpatrywanym problemem jest wykonanie pomiaru za dyfuzorem w różnych płaszczyznach rurociągu poziomego. Wykonano pomiar w różnych odległościach od dyfuzora oraz w różnych położeniach głowic ultradźwiękowych na obwodzie rurociągu. Głowice zostały usytuowane w pierwszej ćwiartce rurociągu co 30 stopni, tzn. pod kątem 0, 30, 60 i 90 stopni. Wykonano obliczenia odchylenia standardowego oraz współczynnika poprawkowego eliminującego błędy wskazania przepływomierza, związane z występującymi zaburzeniami. Słowa kluczowe: strumień objętości, przepływomierz ultradźwiękowy, analiza błędu, korekcja błędu Abstract This Article applies ultrasonic measurement of the flow rate in the study of balance sheet hydraulic system. Considered problem is to measure the diffuser in different planes of horizontal pipeline. The measurement made at different distances after diffuser at different positions of ultrasonic probes around the circumference on the pipe. The heads are arranged in the first quadrant of the pipeline at 30 degrees, for example at 0, 30, 60 and 90 degrees. Taken calculate the standard deviation and coefficient of correction to eliminate errors indicate flowmeter related from occurring disorders. Keywords: volume flow, ultrasonic flowmeter, error analysis, error corection Podstawowymi urządzeniami pomiarowymi strumienia objętości cieczy w technice bezinwazyjnej są przenośne przepływomierze ultradźwiękowe. Tego typu roz[...]

Pomiary strumieni płynów dwufazowych woda-powietrze przepływomierzami ultradźwiękowymi DOI:10.15199/13.2015.9.23


  W badaniach bilansowych maszyn i urządzeń energetycznych np. kotłów, turbin parowych czy pomp konieczny jest pomiar strumienia wody w rurociągach przepływowych badanego urządzenia. Pomiary takie wykonuje się zazwyczaj metodami bezkontaktowymi, gdyż urządzenia są w ruchu i niemożliwa jest ingerencja w rurociągi. Podstawowymi przepływomierzami wykorzystywanym w takich pomiarach są przepływomierze ultradźwiękowe, dla których błąd graniczny pomiaru nie przekracza 2% wartości wskazanej. Należy zaznaczyć, że przepływomierze ultradźwiękowe mierzą prędkość przepływu, która związana jest z prędkością średnią, a wprowadzając do jednostki centralnej obwód rurociągu i grubość ścianki wyświetlana zostaje wartość strumienia przepływu. Dla prawidłowego pomiaru należy obliczyć odległość między głowicami ultradźwiękowymi, która zależna jest m.in. od temperatury przepływającej wody oraz sposobu realizacji pomiaru ( "Z", "V" czy "2V"). Dotrzymanie warunków dokładnościowych przepływomierza wymaga zachowania odpowiednich długości ( zgodnie z zaleceniami producentów) odcinków prostych rurociągów pomiarowych, zależy również od tego czy w rurociągu płynie tylko jedna faza- czy występuje przepływ dwufazowy woda- powietrze. Również zmiany temperatury przepływającego medium, powodują, że w trakcie pomiarów powinna występować korekta ustawienia odległości między głowicami ultradźwiękowymi, gdyż zmienia się wartość prędkości fali ultradźwiękowej wodzie i ściance rurociągu. Czynniki te mają wpływ na błąd systematyczny pomiaru strumienia przepływu, a w wyniku pomiaru należy uwzględnić poprawkę. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu przepływu dwufazowego woda-powietrze na wskazania dwóch, wybranych przepływomierzy ultradźwiękowych: prosonic flow 92 [...]

Badania możliwości pomiaru strumienia objętości czynnika dwufazowego przepływomierzem ultradźwiękowym DOI:10.15199/48.2015.10.37

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczące pomiaru przepływu dwufazowego ciecz-gaz przepływomierzem ultradźwiękowym w rurociągu pionowym o średnicy 50 mm. Stwierdzono, że w pomiarze przepływu dwufazowego odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru jest większe niż dla przepływu jednofazowego. Stwierdzono, że jest możliwy pomiar przepływu dwufazowego ciecz-gaz przy pomocy przepływomierza ultradźwiękowego po uwzględnieniu współczynnika poprawkowego. Abstract. The article presents preliminary results of research on two phase gas-liquid flow measurement with ultrasonic flow meter. It was found that two-phase flow measurement standard deviation of a single measurement is greater than homogeneous flow. It has been found that it is possible to measure the flow of gas-liquid two-phase using an ultrasonic flowmeter having the correction factor. (Research into the potential flow rate measurement refrigerant two-phase ultrasonic flowmeter). Słowa kluczowe: Pomiar, przepływ dwufazowy ciecz-gaz, przepływomierz ultradźwiękowy Keywords: Measurement, two-phase liquid-gas flow, ultrasonic flowmeter Wstęp Bezinwazyjne metody pomiaru strumieni przepływów coraz częściej wykorzystywane są w pomiarach bilansowych maszyn i urządzeń energetycznych [1,2,3]. Nie zaburzają one przepływu, nie powodują dodatkowych strat ciśnienia, a ich zastosowanie nie wiąże się z koniecznością zatrzymania pracy urządzenia w celu montażu przepływomierzy. Dokładność wskazań tych przepływomierzy jest porównywalna z dokładnościami innych urządzeń wykorzystywanych w pomiarach strumieni płynów np. przepływomierzami wirowymi, turbinkowymi czy zwężkowymi lub uśredniającymi. Średni błąd graniczny wskazań wynosi 2% wartości wskazanej strumienia przepływu. Do podstawowej grupy przepływomierzy bezinwazyjnych należą przepływomierze ultradźwiękowe. Ich zaletą jest to, że nadają się do pomiaru strumieni przepływów w rurociągach o dużych średnicach, niejednokrotnie większych niż[...]

Niestandardowe warunki ultradźwiękowego pomiaru strumienia objętości DOI:10.15199/13.2017.5.6


  Podczas pomiarów bilansowych maszyn i urządzeń energetycznych pracujących w trybie ciągłym często konieczny jest pomiar strumienia objętości medium płynącego w instalacji. W omawianych instalacjach częstokroć występują duże średnice rurociągów, a co za tym idzie konieczne jest zwiększenie wymaganych przez producentów przepływomierzy odcinków prostych niezbędnych do przeprowadzenia pomiaru. Ze względu na występujące zaburzenia w pracy przedstawione zostaną wstępne wyniki badań dotyczących pomiarów przepływów w niestandardowych warunkach z wykorzystaniem bezkontaktowej metody ultradźwiękowej. Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy przepływomierz ultradźwiękowy, zaburzenie przepływu, strumień objętości.Zastosowanie techniki ultradźwiękowej we współczesnych metodach pomiarowych zostało zaimplementowane do przepływomierzy bezkontaktowych. Głowice przepływomierzy ultradźwiękowych, nakładanych na rurociąg pozwalają w sposób bezkontaktowy i higieniczny dokonać pomiaru objętościowego strumienia czynnika płynącego w instalacji [1]. W energetyce zawodowej instalacje pracują w trybie ciągłym, co nie pozwala na bezpośrednią ingerencję w rurociąg w celu montażu stałych urządzeń pomiarowych. Ze względu na małą powierzchnię zabudowy oraz konstrukcyjną złożoność rurociągów o różnych średnicach w instalacjach energetycznych można znaleźć przewody rurowe o różnych średnicach od małych do dużych. W przypadku rurociągów o dużych średnicach rzadkością jest znalezienie odcinka pro[...]

 Strona 1  Następna strona »