Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"EUZEBIUSZ DZIWIŃSKI"

Glicydylowanie trimetylolopropanu epichlorohydryną

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań glicydylowania trimetylolopropanu metodą dwustopniową z otrzymaniem w obecności BF3 eterów chlorohydrynowych, które poddawano reakcji dehydrochlorowania wodorotlenkiem sodu do eterów glicydylowych oraz metodą bezpośrednią prowadząc reakcję glicydylowania w nadmiarze epichlorohydryny w obecności wodorotlenku sodu i czwartorzędowej soli amoniowej (Bu4N+J-, Bu4N+HS[...]

Identyfikacja wybranych związków powierzchniowo czynnych metodą Py/GC/MS

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości wykorzystania metody pirolitycznej chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (metoda Py/GC/MS) w analizie jakościowej niejonowych, anionowych i kationowych związków powierzchniowo czynnych, w których część hydrofobową stanowi grupa alkilobenzenowa. Metoda ta, opiera się na identyfikacji produktów termicznego rozkładu ("flash heating") danego związku powie[...]

Skład chemiczny zmiękczaczy fosforanowych

Czytaj za darmo! »

Do badań zmiękczaczy fosforanowych otrzymywanych w reakcji tlenochlorku fosforu z fenolem, izopropylofenolami i epichlorohydryną wykorzystano metody chromatografii gazowej (GC) oraz chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią masową (GC/MS). Określono indeksy retencji oraz współczynniki korekcyjne głównych składników - triarylofosforanów obecnych w przeważającej ilości w zmiękczaczac[...]

Badania nad procesem otrzymywania 1,3-dichloropropanolu

Czytaj za darmo! »

Zastosowano metodę chromatografii gazowej w połączeniu ze spektrometrią masową (metoda GC/MS) do analizy produktów reakcji epichlorohydryny z chlorowodorem. Stwierdzono, że oprócz głównego produktu reakcji (1,3-dichloropropanolu- 2) powstają także produkty uboczne. Wśród nich zidentyfikowano 2,3-dichloropropanol-l oraz etery wymienionych alkoholi. procesie otrzymywania epichlorohydryny wedł[...]

Analiza GC i GCMS produktów syntezy trioksanu DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano produkty reakcji otrzymywania trioksanu metodą jonitową i w obecności kwasu siarkowego. Do ich analizy zastosowano metodę chromatografii gazowej w połączeniu ze spektrometrią masową. Stwierdzono, że w wypadku użycia H2S 0 4 powstaje znacznie więcej produktów ubocznych niż w metodzie jonitowej. 1,3,5-Trioksan (cykliczny trimer formaldehydu) jest ważnym surowcem stosowanym w przemyśle tworzyw sztucznych, szczególnie do wytwarzania kopolimerów z 1.3-dioksolanem. Na skalę przemysłową trioksan otrzymuje się przez trimeryzację formaldehydu wobec katalizatora kwaśnego, w roztworze wodnym, najczęściej w temperaturze wrzenia mieszaniny reakcyjnej; produkt wydziela się z mieszaniny azeotropowej składającej się z trioksanu, wody i formaldehydu. Jako katalizatory stosuje się przeważnie: kwas siarkowy^/j-toluenosulfonowy2) lub mieszaninę kwasu fosforowego z kwasem borowym3 \ Są także informacje o używaniu jako katalizatorów w procesie wytwarzania trioksanu silnie kwaśnych kationitów Amberlite 200 C4) i Amberlyst A-155)' otrzymanych na podstawie kopolimeru styren - diwinylobenzen. W kraju w procesie otrzymywania trioksanu stosuje się kwas siarkowy. W ICSO "Blachownia" są prowadzone badania nad zastosowaniem kationitów w syntezie trioksanu. Zastąpienie kwasu siarkowego kationitem umoż[...]

 Strona 1