Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ MACHOCKI"

Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


  Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dobiega końca realizacja projektu POIG.02.01.00-06-024/09 "Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Wartość projektu to prawie 45 mln zł (www.cnf.umcs.lublin.pl; www.lab.umcs.lublin.pl).Celem bezpośrednim projektu jest rozwój infrastruktury Wydziału Chemii UMCS, jako ośrodka o najwyższym potencjale badawczym w dziedzinie nanotechnologii, poprzez utworzenie Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych, zajmującego się opracowaniem i badaniem nowych nanomateriałów, niezbędnych do rozwoju priorytetowych gałęzi gospodarki, czystej energii i czystego środowiska. Projekt jest realizowany poprzez modernizację laboratoriów i ich wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą oraz utworzenie nowych specjalistycznych miejsc pracy. Zakupiono dwanaście systemów aparaturowych. Nowa aparatura badawcza przeznaczona do badań właściwości nanomateriałów należy do najnowocześniejszej w skali światowej i w bardzo dużej części jest unikatowa w skali kraju, a w regionie Polski Wschodniej są to jedyne tego typu urządzenia. Z całą pewnością unikatowe jest zgromadzenie w jednym ośrodku naukowym niezwykle dużej liczby narzędzi badawczych, pozwalających na wszechstronne charakteryzowanie różnych właściwości nanomateriałów. Zmodernizowanych i wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia i przyrządy zostało kilka laboratoriów badawczych: mikroskopii, spektroskopii elektronowej, spektroskopii Ramana, spektrometrii rentgenofluorescencyjnej, dyfrakcji rentgenowskiej, adsorpcji i porometrii, chemisorpcji oraz badań katalizatorów i reakcji katalitycznych. Powierzchnia adaptowanych i zmodernizowanych laboratoriów przekracza 350 m2. Utworzono siedem nowych specjalistycznych miejsc pracy do obsł[...]

Ocena możliwości poprawy selektywności i wydajności etylenu w utleniającym sprzęganiu metanu za pomocą chlorowych pochodnych metanu

Czytaj za darmo! »

Wykazano, że tylko małe stężenia, w granicach 300-600 ppm, chlorometanów (CCl4, CHCl3 lub CH2Cl2) obecnych w mieszaninie reakcyjnej zwiększają o 10-15% selektywność tworzenia etylenu, a przez to również ogólną selektywność utleniającego sprzęgania metanu, zachowując przy tym aktywność i dobrą stabilność katalizatorów. Efektywność działania małych ilości różnych chlorometanów jest zbliżona.[...]

Utleniające sprzęganie metanu na tlenkowym katalizatorze wapniowo-sodowym modyfikowanym jonami chlorkowymi

Czytaj za darmo! »

Pozytywny wpływ obecności jonów chlorkowych w katalizatorze Na/CaO na efekty utleniającego sprzęgania metanu obserwowano przy ich względnie małych zawartościach, a konkretne efekty uzależnione były od temperatury reakcji. Istnieje optymalna zawartość (ok. 2% wag.) jonów chlorkowych w Na/CaO, przy której ogólna selektywność reakcji i selektywność tworzenia etanu osiągają najwyższe wartości,[...]

Evaluation of activity of catalytic materials used for soot oxidation in exhaust gases from Diesel engines Ocena aktywności materiałów katalitycznych dla procesu utleniania sadzy ze spalin silników Diesla DOI:10.12916/przemchem.2014.1846


  Al2O3, CeO2, La2O3, Co3O4, Mn2O3 and Fe2O3 were used as catalysts for air oxidn. of soot contained in the exhaust gases of Diesel engines both in the loose and tight contact. The best results were achieved for Co3O4 where full C conversion was obsd. at temp. below 400°C (tight contact) and no CO was formed. Badano zdolności katalityczne materiałów proponowanych jako katalizatory dla procesu utleniania sadzy ze spalin silników Diesla. Stwierdzono, że spośród sześciu tlenków: Al2O3, CeO2, La2O3, Co3O4, Mn2O3 i Fe2O3 najwyższą aktywność i 100-proc. selektywność do tlenku węgla(IV) wykazuje Co3O4, a jego stosunkowo dobre właściwości katalityczne pozwalają sądzić, że może on stać się bazą do opracowania katalizatora o znaczeniu przemysłowym. Problem emisji do środowiska przez silniki Diesla znacznej ilości sadzy jest bardzo istotnym zagadnieniem. Ogromna liczba samochodów oraz innych urządzeń z tego typu napędem sprawia, że większość społeczeństwa, szczególnie w Europie, gdzie samochody osobowe z silnikiem wysokoprężnym są bardzo popularne, jest wystawiona praktycznie na ciągły wpływ tego negatywnego czynnika. Zawarte w gazach spalinowych cząstki stałe to głównie.kompleksy sadzy z zaadsorbowanymi na jej powierzchni nieutlenionymi lub częściowo utlenionymi składnikami paliwa, wśród których można znaleźć wiele związków chemicznych wysoce niebezpiecznych dla ludzkiego zdrowia, m.in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, takie jak 1-nitropiren lub benzo(a) piren1). Ponadto, już sam bardzo niewielki rozmiar większości powstających cząstek sadzy2) czyni je bardzo niebezpiecznymi dla człowieka, gdyż mogą one poprzez układ oddechowy łatwo wnikać w głąb organizmu, powodując jego ogólne osłabienie, uszkodzenie narządów wewnętrznych i przyczyniać się do powstawania różnego rodzaju schorzeń3). Sadza z silników Diesla wpływa również negatywnie na zwierzęta i rośliny, a także na klimat naszej planety oraz, co może być nieco mniej istot[...]

Catalysts for hydrogen production by steam reforming of bio-ethanol Katalizatory do otrzymywania wodoru w reformingu parowym bio-etanolu DOI:10.12916/przemchem.2014.1850


  A review, with 82 refs., of Rh, Pt, Pd, Ni and Co catalysts used for conversion of EtOH to H2. Przedstawiono współczesny stan wiedzy na temat katalizatorów proponowanych do otrzymywania wodoru w reformingu parowym etanolu. Kryzys energetyczny, który nastąpił w 1973 r.1) oraz wzrost świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń ekologicznych nasiliły zainteresowanie alternatywnymi metodami pozyskiwania energii. "Nowe" źródło energii powinno w minimalnym stopniu negatywnie oddziaływać na środowisko, a ponadto powinno być efektywne i dostępne2). W najbliższych latach bardzo duży potencjał przypisuje się źródłom wykorzystującym energię wiatru, wody, słońca oraz biomasy. W dalszej perspektywie przewiduje się wykorzystanie wodoru jako nośnika "czystej energii", który prawdopodobnie w dużej części zastąpi tradycyjne paliwa płynne oraz gazowe w zastosowaniach stacjonarnych i transportowych. Istnieje wiele metod pozwalających na uzyskanie wodoru3). Reforming paliw kopalnych należy do najlepiej opracowanych metod technologicznych, podczas gdy inne metody, takie jak reforming parowy etanolu SRE (steam reforming of ethanol) są ciągle w fazie rozwoju. Proces SRE został zaproponowany w 1926 r., a następnie był systematycznie, chociaż niezbyt intensywnie badany przez wielu autorów4-11). Szersze doniesienia na temat proponowanych układów katalitycznych dla SRE pojawiły się po 2000 r.12-82). Od tego czasu zainteresowanie tą tematyką stale rośnie. Do dziś prowadzone są intensywne badania w kierunku określenia najkorzystniejszego składu chemicznego katalizatora dla procesu SRE.W porównaniu z metanolem, który jest najprostszym homologiem w szeregu alkoholi, etanol (EtOH) zawiera wiązanie C-C o energii wiązania ok. 330 kJ/mol, co komplikuje reakcję reformingu. Oprócz rozpadu wiązania C-H musi dojść do rozerwania wiązania C-C. Ponadto reakcji mogą towarzyszyć liczne reakcje uboczne prowadzące do wielu niepożądanych produktów, takich jak metan, aldehyd[...]

Katalityczne spalanie gazu ziemnego i biogazu nie emitujące tlenku azotu

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano katalityczne spalanie metanu jako alternatywne ekonomiczne rozwiązanie pozyskiwania energii w sytuacji żądania niskiego, 1-5 ppm, poziomu emisji tlenku azotu. Omówiono materiały katalityczne i podano przykłady potencjalnych zastosowań takiej technologii spalania. A review with 29 refs. covering methane combustion catalysts, emerging applications of natural gas combustion,[...]

Utleniająca konwersja metanu w wyższe węglowodory

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości katalizatora Na/CaO otrzymanego z naturalnego, nie oczyszczonego kamienia wapiennego. Katalizator ten został zastosowany w procesie utleniającej konwersji metanu (gazu ziemnego) w lekkie węglowodory alifatyczne, prowadzonym w większej skali laboratoryjnej. Stwierdzono, że wykazuje on dobrą stabilność w ciągu długotrwałej pracy. W celu uzyskania największej wydajności wy[...]

Nowa metoda otrzymywania katalizatorów niklowych reformingu parowego węglowodorów

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości katalizatorów niklowych osadzonych na nośniku, przeznaczonych do reformingu parowego węglowodorów. Są one otrzymywane przez wytrącanie zasadowych tlenków niklu i magnezu w wyniku zmieszania zawiesiny tlenku magnezu i tlenku glinu z roztworem azotanu niklu II. Zaproponowana nowa metoda otrzymywania katalizatorów o zwiększonej odporności na zawęglanie i wysokiej aktywnośc[...]

 Strona 1  Następna strona »