Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Imre KISS"

Experimental research concerning the lateral efforts in the asymmetrical longitudinal rolling

Czytaj za darmo! »

The introduction in practice of new rolling technologies imposed by the market economy is not possible without a permanent theoretical and practical research on metal pressure working and without sound knowledge of the main cinematic and force laws of the rolling process. In spite of the achievements, some aspects related to deformation, kinematics and dynamics of the rolling process still remain unsolved. The research has both a theoretical and a scientific importance for the contribution to the study of force parameters, particularly the distribution pattern of contact pressure on asymmetrical rolling. Moreover, it is technologically important for the establishing of a reduction pattern in bi-metal rolling. In order to achieve these goals, the research team suggests an appropriate i[...]

Treating the liquid steel with synthetic slag in the casting ladle DOI:

Czytaj za darmo! »

Rafinacja ciekłej stali żużlem syntetycznym w kadzi odlewniczej Treating the liquid steel with synthetic slag in the casting ladle is an efficient and relatively cheap method of reducing the non-metal inclusion content by reducing the sulphur and oxygen contents. The synthetic slag used in the experiments corresponds to the CaO-Al2O3 system, which ensures, by their composition, the extraction of sulphur and oxygen from the liquid steel, based on Nernst's repartition law, and have a density and fluidity that ensure the efficiency of their separation compared to the metal bath. The method also has the advantage of being applicable in all the processing technologies (EAF, BOF, and so on). The paper presents the results and conclusions of the laboratory experiments regarding treatment of steel with various composition synthetic slags. The experiments were conducted using a Tamman furnace at the Hunedoara Engineering Faculty. Rafinacja ciekłej stali żużlem syntetycznym w kadzi odlewniczej jest efektywną i relatywnie tanią metodą zmniejszenia zawartości wtrąceń niemetalicznych drogą obniżenia w niej zawartości siarki i fosforu. Żużel syntetyczny stosowany w badaniach jest układem tlenków CaO-Al2O3. Żużel ten zapewnia związanie nadmiarowej zawartości siarki i tlenu w ciekłej stali, zgodnie z zasadą powinowactwa chemicznego i prawa podziału Nernsta. Ze względu na mniejszą gęstość powstałych związków siarki, w odniesieniu do gęstości ciekłej stali, łatwo oddzielają się i wypływają na powierzchnię rafinowanej kąpieli metalowej. Metoda należy do uniwersalnych sposobów rafinacji ciekłej stali, niezależnie od stosowanej technologii jej wytapiania (w elektrycznych piecach łukowych i konwertorach tlenowych). Artykuł przedstawia wyniki i wnioski wynikające z badań laboratoryjnych rafinacji ciekłej stali żużlem syntetycznym o zróżnicowanym składzie chemicznym. Badania były realizowane z wykorzystaniem pieca Tammana na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu [...]

Study regarding the technological parameters influence on the primary cooling at the steel continuous casting

Czytaj za darmo! »

The paper presents a series of correlation between the different technological parameters (the steel temperature inside the tundish, the casting speed, etc.) and the cooling conditions inside the mould for the section 240×270 mm and for the 150 mm round. The primary cooling - inside the mould - has a high importance in what concerns the thickness of the solidified steel scum. If the scum is too thin when coming out of the mould, under the action of the ferro-static pressure generated by the liquid steel from inside and due to the own weight of the strand, the scum can force through, thus resulting the strand breaking. Praca przedstawia serię korelacji między różnymi parametrami technologicznymi (temperatura stali w kadzi pośredniej, liniowa szybkość odlewania, itp.) i warunkami chłod[...]

Modelling and simulation of plastic deformation processes – modelling the flow behaviour of semisolid materials

Czytaj za darmo! »

The modelling and simulation of plastic deformation processes, the automatic guidance and optimization of the technological processes of deformation require the expression of the flow behaviour of metallic material in a functional form, by their constitutive equation. The paper presents a model for expressing the stationary regime deformation behavior of semisolid state materials, that takes into account the factors that influence this behaviour (the processing temperature, strain rate) and suggests a calculation procedure for the maximum value of the transitory regime deformation stress depending on the stationary regime deformation stress, necessary for the calculation of the process force parameters values. S. 866 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 12 Modelowanie i symulacja procesó[...]

Research results of Synthetic Slag Viscosity depending on temperature and their Chemical Composition


  The continuous cast half-finished products quality is in a major part influenced by the lubrication process from the mould, which is influenced at its turn by slag viscosity, resulted from the melting of the lubrication powders. The paper presents the results and conclu- sions of the laboratory experiments regarding the chemical composition influence on slag viscosity. The research targeted establishing some correlations between the dynamic viscosity and the chemical composition of the slag. For the chemical composition it was chosen as variable factors (representative components) the contents of CaO, MgO, Al2O3, and SiO2 (the last two expressed through Al2O3/SiO2 ratio). The experiments for viscosity were performed on slags at temperatures of 1350 °C. Processing the data was per- formed in Matlab laboratories, obtaining four (4) multiple correlations. The results are presented both in an analytical form and in a graphical form. The use of the obtained relations allows determining slag viscosity with a mathematical error, and using graphical correlations allows establishing the variation area (the limits) of viscosity to the representative components. Jakość stalowych wlewków ciągłych zależy w dużej mierze od zjawiska smarowania powierzchni wlewków w krystalizatorze urządzenia COS. Powstająca faza żużlotwórcza zasypki charakteryzuje się odpowiednimi właściwościami fizycznymi, do których jako najważniejszą należy zaliczyć lepkość dynamiczną. Praca przedstawia wyniki badań laboratoryjnych wpływu temperatury (1350 °C) i składu chemicznego na lepkość dynamiczną ciekłego żużla powstałego z syntetycznej zasypki krystalizatorowej, sporządzonej ze składników chemicznie czystych. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ CaO, MgO, Al2O3 i SiO2, przy czym w przypadku tych dwóch ostatnich związków chemicznych, wyrażoną przez stosunek Al2O3/SiO2. Otrzymane wyniki badań wpływu składu chemicznego na lepkość zastosowanych żużli w temperaturze 1350 °C przedstawion[...]

 Strona 1